Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za učešće u programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji

vip logoFOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – VIP

Javni poziv za učešće u programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji Vojvodine

Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP objavljuje Javni poziv za učešće u Programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji Vojvodine, u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju – JICA.

Zadatak programa koji vodi VIP fond je da japanski konsultant pruži tehničko-konsultantsku pomoć odabranim privrednim društvima, u nekoj od sledećih oblasti:
•    Sistem kvaliteta i kontrole kvaliteta
•    Poboljšanje i uvođenje inovacija u radne procese
•    Povećanje kvaliteta proizvoda
•    Smanjenje troškova proizvodnje
•    Priprema i poboljšanje strategije izvoza

Pravo na učešće u programu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da imaju minimum 30 zaposlenih i angažovanih lica u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave
 2. Da su pozitivno poslovali u prethodne tri godine, u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda (podrazumeva oblast 10. u Klasifikaciji delatnosti)
 3. Da imaju većinsko domaće vlasništvo i sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine
 4. Da nemaju neizmirenih obaveza prema Republici Srbiji
 5. Da imaju godišnji promet ne manji od 100.000.000 dinara
 6. Da ostvaruju izvoz veći od 100.000 evra na godišnjem nivou
 7. Da imaju jasnu strategiju izvoza i politiku kvaliteta, koje treba detaljno opisati u Prijavi

Rok za podnošenje prijave je 02. oktobar 2013. godine u 16 časova

Detaljnije

Konkurs – manifestacije

agricultural fairPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima manifestacija tipa sajmova i izložbi vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i lokalno – tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

1. Predmet i cilj konkursa
je dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine za organizaciju manifestacija u 2013. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih prizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

2. Vrsta manifestacija koje će se finansirati i vrsta korisnika.

 1. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj.  KORISNICI PODRŠKE – opštine sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana u čijem su delokrugu poljoprivrede aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koji se bave stočarskom proizvodnjom.
 2. Za lokalno – tradicionalne manifestacije – sa svrhom prezentacije kulturne baštine, očuvanja tradicionalnih zanata, očuvanje proizvodnje lokalnih proizvoda. KORISNICI PODRŠKE opštine sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, udruženja građana koja neguju tradicinalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu i lokalne akcione grupe ( LAG-ovi).

3. Posebni uslovi za podršku
Posebni uslovi za podršku manifestacijama definisani su u “Pravilniku o  dodeli sredstava iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela“, koji su osnov za bodovanje i kvalifikovanosti prijave za finanisranje

Isplata sredstava
– Razmatranje prispelih Prijava vršiće Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
– Dodela sredstava vršiće se po osnovu prispelih prijava, do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu
– Isplata sredstava vršiće se na osnovu Ugovora Sekretarijata i korisnika sredstava.

Iznos sredstava
Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima manifestacija iznosi 15.998.000,00 dinara

Nadzor nad korisnicima sredstava organizatorima manifestacija
– Korisnici su dužni da čuvaju duplikate Prijave kao i prateću dokumentaciju četiri godine od dana podnošenja Prijave,

– Organizator manifestacije kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije ima obavezu da tokom trajanja manifestacije na vidnom mestu istakne da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine obezbedio finansijsku podršku.

Trajanje konkursa, potrebni obrasci i slanje Prijave za održavanje manifestacije.

– Konkurs je otvoren zaključno sa 22.11. 2013. godine.

– Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

– Prijava se podnosi isključivo na:

a) Obrazcu: „ Prijava za dodelu finansijske podrške“,
b) Obrazcu „Finansijskog plana organizovanja manifestacije“ i
c) Obrazcu „ Lista članova udruženja“ za vrstu manifestacija za koju je ova
lista neophodna.

Obrazci kao i tekst konkursa su objavljeni na sajtu Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Organizator manifestacije podnosi Prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom, isključivo poštom, na adresu
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJE U 2013. GODINI “ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-13.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Detaljnije

EU Exchange 4 – Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama

Exchange 4STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – SKGO

EU Exchange 4 – Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa EU Exchange 4 raspisuje poziv za učešće na konkursu za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama.

Poziv je otvoren u okviru Komponente 1 – Opštinsko planiranje i SLAP IS podrška i Komponenta 2: Podrška opštinskim finansijama programa EU Exchange 4.

Rok za dostavljanje prijava je 11. oktobar 2013. godine.

Dodatne informacije zainteresovanim podnosiocima biće dostupne svakog radnog dana od strane SKGO/ EU Exchange 4 tima, počev od druge nedelje septembra, zaključno sa 5. oktobrom 2013. godine putem telefona: 011 322 34 46 ili elektronskom poštom na: sanela.veljkovski@skgo.org i dunja.naic@skgo.org.

Više informacija o konkursu

Konkursna dokumentacija

INFO DANI
Info dani posvećeni prezentaciji komponenti 1 i 2 EU Exchange 4 programa biće održani tokom meseca septembra po sledećem rasporedu:

 • 12.9.2013. godine, Užice, sala Skupštine grada (ulica Dimitrija Tucovića 52)
 • 16.9.2013. godine, Jagodina, sala Pomoravskog okruga (ulica Knjeginje Milice 80/a)
 • 17.9.2013. godine, Niš, sala Skupštine grada (ulica Nikole Pašića 42)
 • 19.9.2013. godine, Novi Sad, sala Skupštine grada – Plava sala (ulica Žarka Zrenjanina 2)
 • 23.9.2013. godine, Beograd, sala Skupštine GO Stari Grad (ulica Makedonska 42)

Regionalne prezentacije biće prilika da se prisutni upoznaju sa predviđenim aktivnostima na komponentama 1 i 2, koje su usmerene na postizanje ciljeva koji se odnose na podršku opštinskom planiranju (sektorski i akcioni planovi) i lokalnim finansijama (programski/kapitalni budžeti i municipalne obveznice), odnosno na dostizanje specifičnih ciljeva u okviru komponenti.

Za sve dodatne informacije o Info danima možete se obratiti Željku Krnetiću, saradniku za komunikacije na programu EU Exchange 4 telefonom na 011/3221-446 ili elektronskim putem na zeljko.krnetic@skgo.org

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije i nabavke osnovnih sredstava

novac-dinariFOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije i nabavke osnovnih sredstava – razvoja preduzetništva višeg nivoa zapošljavanja

1.    Cilj dodele sredstava

Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća  i preduzetnike predstavlja podršku podsticanju i povećanju efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenju stepena konkurentnosti, povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanju nivoa tehničke opremljenosti, a sve u cilju novog zapošljavanja.

Ukupan iznos planiranih sredstava za raspodelu iznosi 2.500.000,00 dinara.

2.    Namena i merila dodele sredstava:

•    za povećanje ljudskih kapaciteta i postizanje većeg nivoa zaposlenosti;
•    za nabavku opreme, uređaja, postrojenja i softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta, sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih;
•    za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti.

Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana 2013. godini čija je isplata na osnovu fakture kompletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom ili izvodom tekućeg računa.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i društva sa ograničenom  odgovornošću koji su registrovani na području Opštine Kanjiža i koji u protekle tri godine nisu poslovali sa gubitkom.

Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu bespovratnih sredstava u najmanjem iznosu od 150.000,00 dinara a najviše do 250.000,00 dinara koja će biti neposredno usmerena na račun korisnika.

Korisnici podsticajnih sredstava Fonda moraju obezbediti 50% od predračunske, računske ili ugovorne vrednosti investicije.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža za 2013. godinu čine:

 • finansijska stabilnost učesnika i ljudski resursi, uticaj projekta na zapošljavanje, (maksimalno 55 boda)
 • štednja energije, prerade sekundarnih sirovina i zaštita životne sredine (maksimalno 10 boda)
 • veće sopstveno učešće, veće učešće banke i drugih u odnosu na tražena sredstva (maksimalno 15 boda)
 • doprinos strategiji razvoja opštine Kanjiža (maksimalno 20 boda)

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji opštine Kanjiža.

Može se nabaviti samo oprema povezana sa osnovnom delatnošću.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednom prijavom za konkurs.

Isplata dodeljenih sredstava će se vršiti nakon potpisivanja ugovora između dobitnika konkursa i Fonda.

Obaveza poslodavca je da u radnom odnosu drži svakog novoprimljenog radnika najmanje 12 meseci.

Fond će pratiti namensko korišćenje sredstava. Ukoliko se utvrdi da odobrena sredstva nisu utrošena namenski i u skladu sa uslovima konkursa, korisnik sredstava se obavezuje da vrati sredstva u punom iznosu.

3.    Nemaju pravo učešća na konkursu

–    članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža, kao ni zaposleni u opštinskog upravi i lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža;
–    preduzeća i preduzetnici pod stečajem i likvidacijom ili koji su nelikvidni odnosno posluju sa gubitkom protekle tri godine;
–    poslovna delatnost je registrovana posle 01.01.2010.;
–    imaju manje od 2 zaposlenog.

4.    Dokumenta koja se podnose uz zahtev za dodelu bespovratnih sredstava:

 • popunjena prijava i formular za plan realizacije projekta,
 • finansijski izveštaj za prethodne tri godine,
 • izvod o registraciji ne stariji od 6 meseci,
 • potvrda o izmirenju poreskih obaveza,
 • predračun/ugovor/račun,
 • izjavu o svim drugim “de minimis” državnim pomoćima, dobijenih u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu.

5.    Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2013. godine.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža i oficijelnom sajtu opštine Kanjiža.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja na sledeću adresu: Opština Kanjiža, 24420 Kanjiža Glavni trg br. 1. ili se predaje lično u Uslužni centar (kancelarija br. 2) sa sledećom naznakom: “Prijava na konkurs Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža”

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se uzimati u razmatranje.

Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji broj 2. kod Čabai Eržebet ili na broj telefona 024/874-689. Prijavu možete naći na oficijelnom sajtu opštine Kanjiža www.kanjiza.rs.
Odluku po prispelim prijavama će doneti Upravni odbor Fonda u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Detaljnije

Konkurs – unapređenje savetodavnih poslova u poljoprivredi

savetodavPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

Ovim konkursom dodeljuju se finansijska sredstva za realizaciju projekata u okviru tačke IX ‐ Posebni programi GODIŠNjEG PROGRAMA UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AP VOJVODINI ZA 2013. GODINU („Službeni list APV“ broj 3/13 i 13/13) (u daljem tekstu: Godišnji program),

Aktivnosti koje će se finansirati putem ovog konkursa su:
1) Saradnja sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima opažanja i preduzimanja mera zaštite bilja i useva, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera,;

2) Edukacija poljoprivrednika u cilju podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača, njihove informisanosti i konkuretnosti ;

3) Edukacija poljoprivrednika u cilju unapređenja kvaliteta i promocije poljoprivrednih proizvoda;

4) Edukacija poljoprivrednika u cilju unapređenja i iniciranja interesnog udruživanja poljoprivrednika, kao i poslovno‐interesnog udruživanja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih preduzeća;

5) Istraživačke aktivnosti u cilju rešavanja određenih problema vezanih za savetodavstvo, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU I RASPORED SREDSTAVA
Konkurs obuhvata projekte u okviru posebnih programa za koje su preostala sredstva u budžetu u ukupnom iznosu od 22.430.840,00 dinara.

Podnosioci projekata mogu biti: mala pravna lica i preduzetnici registrovani u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koji imaju potrebnu opremu i zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Maksimalan iznos finansijske podrške po korisniku je 1.500.000,00 dinara.

Korisnici podsticajnih sredstva su sa područja AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENjE FINANSIJSKE PODRŠKE
Kao podnosioci prijava mogu se javiti mala pravna lica i preduzetnici ukoliko:
• nisu osnovani od strane Republike Srbije ili ostalih nivoa lokalne vlasti;

• su registrovani kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) kao subjekat za: obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi (sporedne aktivnosti definisane u Statutu zadruge), tehnička ispitivanja i analize ili konsalting poslove;

• imaju zaposleno lice za obavljanje savetodavnih i drugih poslova (savetodavca – lice sa visokom stručnom spremom koje može da pruža usluge saveta poljoprivrednicima iz različitih oblasti) (u daljem tekstu Savetodavac) i potrebnu opremu (kancelarijski prostor, automobil, računarsku opremu, video
bim i sl.);

• nisu osnovani kao proizvođači inputa ili trgovaca inputima;

• imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj godini;

• za zemljoradničke zadruge koja su razvrstane, kao mala pravna lica, pored ostalih uslova neophodno je da imaju najmanje deset zadrugara ‐ članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i da se nalaze u aktivnom statusu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA PRI KONKURISANjU
Neophodna dokumentacija pri konkurisanju:
1) Popunjena i overena pečatom prijava na konkurs,

2) Fotokopija izvoda iz APR‐a, ne starija od 60 dana,

3) Fotokopija PIB obrasca,

4) Potvrda nadležnih republičkih i lokalnih poreskih organa o izmirenju svih obaveza, ne starija od 60 dana od dana podnošenja prijave na konkurs,

5) Projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, kalendarom aktivnosti na realizaciji projekta definisan po mesecima, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti kao i sa detaljnom razradom budžeta po stavkama,

6) Ukoliko se projekat odnosi na aktivnost broj 2., 3. ili 4. (edukacija) projekat treba da, pored ostalih elemenata, sadrži i imena stručnih predavača, spisak‐ saglasnost sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte za predavače da su saglasni da učestvuju u projektu i reference za svakog stručnog predavača, spisak‐ saglasnost učesnika, da se slažu da učestvuju u projektu sa potpisima i osnovnim
podacima iz lične karte i spisak poljoprivrednika koji će učestvovati u edukaciji‐usavršavanju poljoprivrednika kojom će se obuhvatiti minimalno 30 polaznika;

7) Ukoliko je projektom predviđena i saradnja sa partnerskim organizacijama potrebno je dostaviti i overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu,

8) Fotokopije bilansa stanja i uspeha iz prethodne godine,

9) Fotokopije ponuda i predugovora sa vlasnicima mesta i prostora za održavanje edukacija, prezentacija, demonstracionih ogleda i sl. predviđenih u planu projektnih aktivnosti,

10) Dokaz da ima zaposleno lice savetodavca (ugovor o radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima) i potrebnu opremu za rad,

11) Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druga dokumenta.

Mala pravna lica i preduzetnici za obezbeđivanje namenskog korišćenja sredstava čiji projekti budu odabrani biće dužni da, pre uplate sredstava od strane Sekretarijata, prilože menicu sa meničnom izjavom registrovanu kod NBS.

VRSTE PRIHVATLjIVIH I NEPRIHVATLjIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi za sprovođenje aktivnosti po ovom konkursu su:
1) Troškovi angažovanja stručnih predavača;

2) Troškovi zarade za maksimalno dva zaposlena savetodavca kod ponosioca prijave,

3) Troškovi zakupa prostora za održavanje edukacija (predavanja, prezentacija), demontracionih ogleda (demo dana) ‐ troškovi smeštaja, hrane i pića polaznika edukacija, povezani materijalni troškovi ‐ maksimalno 20% od ukupne vrednosti projekta;

4) Troškovi izrade informativnih materijala (brošura, lifleta, radnih svesaka, pozivnica i sl.) ‐ maksimalno 20% od ukupne vrednosti projekta;

5) Putni i troškovi smeštaja za predavače i koordinatore projekta (tokom sprovođenja aktivnosti predviđenih projektom)‐ maksimalno 15% od ukupne vrednosti projekta;

6) Troškovi kancelarijskog materijala i druge opreme neophodne za sprovođenje aktivnosti predviđenih projektom‐ maksimalno 5% od ukupne vrednosti projekta.

Neprihvatljivi troškovi po ovom konkursu su:
1) Nenamenski troškovi (koji nisu direktno vezani za sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom konkursu);

2) Troškovi zarada i plata ostalih lica zaposlenih kod podnosioca prijave;

3) Takse, PDV, naknade i druge dažbine prema državnim preduzećima i institucijama.

POSTUPAK ZA SPROVOĐENjE KONKURSA
Ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške (kompletnost podnete dokumentacije kao i blagovremenost podnošenja prijave) utvrđuje Komisija za razmatranje prijava koju obrazuje Sekretarijat, a na osnovu priložene dokumentacije.

Neblagovremene prijave ili prijave podnete od lica koje nemaju pravo po konkursu da podnose prijave, kao i prijave poslate putem faksa ili elektronskom poštom, nepotpisane ili neoverene, neće se razmatrati.

Sekretarijat utvrđuje rang listu podnosioca zahteva za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom, u skladu sa kriterijumima odabira koji su utvrđeni Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik).

Prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati projekti koji su usmereni na saradnju sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima u skladu sa predmetom i aktivnostima definisanih u ovom Konkursu, kao i podnosioci prijava koji su ranije podneli prijavu u slučaju da dva ili više podnosioca prijava imaju isti broj bodova.

Druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa i dodelu finansijskih sredstava regulisana su Pravilnikom (nalazi se na internet stranici Sekretarijata).

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

ISPLATA SREDSTAVA
Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem finansijske podrške uređuju se ugovorom između Sekretarijata i korisnika finansijske podrške.

Finansijska podrška se dodeljuje bespovratno i isplaćuje se nakon potpisivanja ugovora.

ROKOVI
Rok za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške po ovom konkursu je zaključno do 27.09.2013. godine.

Podnosioci prijave imaju pravo učešća na konkursu isključivo sa jednim podnetim projektom.

Trajanje projekta je 6 meseci od potpisivanje ugovora.

PODNOŠENjE PRIJAVE NA KONKURS
Prijave na konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže sva ostala neophodna dokumentacija. Konkursni obrazac (prijava) može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat, kancelarija 44a), ili preuzeti sa zvanične internet stranice Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA UNAPREĐENjE SAVETODAVNIH POSLOVA“.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487‐4379

Detalji

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova

filmPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini proizvodnju dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara, i to
Po klasifikaciji korisnika: 30.000.000,00 dinara 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju samo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova;

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013. godini, koji se može preuzeti na internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

6.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

9.    Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

10.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pored prijave podnesene na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
•    dva primerka scenarija;
•    dve recenzije;
•    listu autora sa kratkom biografijom;
•    detaljan finansijski plan pripreme i produkcije filma;
•    iznos ličnog učešća finansijskih sredstava;
•    podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima, i slično (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma, sa punom odgovornošću).

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće proizvodnju dugometražnih igranih filmova na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:
– da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju kinematografije u AP Vojvodini;
– da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
– da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
– da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
– da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i multikulturalnost;
– da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi;
– podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
– da afirmišu kinematografiju  AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija) i prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje) sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Detalji

Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

romi_simbol0MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

Iznos granta: 1.700.000,00 dinara.

Krug aplikanata: Udruženja, fondacije i zadužbine (u daljem tekstu udruženja), registovana kod Agencije za privredne registre.

KONKURS Za prijavu predloga projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (Akcioni plan odnosi se na period do 1.01.2015)  1, kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava. Ovaj  konkurs se realizuje u okviru programa „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska  prava za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“ koji  implementira Misija OEBS-a uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu  razvojnu saradnju–SIDA.
Na ovom konkurs u se u potpunosti primenjuju opšte procedure i pravila za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava koje primenjuje Misija OEBS u Srbiji.

CILj KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije Roma na lokalnom nivou.

Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika inkluzije Roma i kapaciteta udruženja da ih razviju i sprovode. Bespovratna finansijska sredstva će biti dodeljena udruženjima za:
– sprovođenje projekata za unapređivanje položaja Roma u skladu sa Strategijom za unapređivanje
položaja Roma i lokalnim akcionim planovima (ukoliko postoje).

Za realizaciju ovog konkursa izdvojeno je 17.000.000,00 dinara (slovima: sedamnaest milionadinara).

Poželjno je da se udruženja prijavljuju u partnerstvu sa lokalnom samoupravom.
Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa i dostavlja se Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređivanje položaja Roma (Sl.glasnik RS 27/09) kao i Akcioni plan za primenu Strategije do 2015. godine.
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i lokalnih samouprava u kreiranju i realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređivanje položaja Roma/Romkinja.

Rok za predaju dokumentacije: 30. septembar 2013.

Detalji

Sponzorstva i donacije

erste banka logoERSTE BANK A.D. NOVI SAD

Sponzorstva i donacije

Erste Bank a.d. Novi Sad posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava i donacija. Pored toga što želimo da budemo pouzdan partner privredi i stanovništvu, budući da smo dugoročno posvećeni tržištu Srbije, vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoju društva i kulture. Trudimo se da budemo čvrsto povezani sa lokalnim zajednicama u kojima delujemo, doprinoseći njihovom daljem razvoju i stabilnosti.

Želimo da zajednice u kojima poslujemo posmatraju našu kompaniju ne samo kao banku, već i kao suseda. Naš cilj je da svojim akcijama i podrškom pomognemo povećanju kvaliteta života u sledećim oblastima:

 • unapređenje i promocija obrazovanja, kulture i umetnosti
 • unapređenje socijalne inkluzije, kroz osnaživanje i povećanje vidljivosti socijalno osetljivih grupa
 • smanjenje zagađenja koje proizvodimo našim poslovanjem
 • jačanje internih kapaciteta za rad sa zajednicom – program volontiranja zaposlenih

Vaše predloge za saradnju možete nam slati popunjavanjem Prijavnih formulara u skladu sa Uputstvima za prijavljivanje koje možete naći na linkovima u nastavku.
Za dodatne informacije možete nam pisati na sponzorstva.donacije@erstebank.rs ili nas pozvati na 011 201 50 11

Rok za predaju dokumentacije: 01. novembar 2013. godine.

Detalji

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija

schuler helfen leben logoOMLADINSKA FONDACIJA SCHÜLER HELFEN LEBEN

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija iz BiH i Srbije na program Movements across borders (MAB)

Omladinska Fondacija Schüler Helfen Leben Sarajevo otvorila je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements across borders „MAB“ za 2013. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Omladinska Fondacija SHL – Učenici pomažu život, osnovana je od strane njemačkih učenika početkom 90-ih godina s ciljem pružanja pomoći mladima u zemljama bivše Jugoslavije koje su bile pogođene ratom. SHL i danas svoje programe realizira s ciljem razvijanja kapaciteta mladih, koji de im omogućiti pozitivan društveni angažman, i motivirati ih na aktivno uključenje u donošenje odluka u zajednici.

Informacije o Programu Movements across borders (MAB)
„MAB“ ima za cilj ojačati suradnju i međusobno povjerenje između mladih iz Bosne i Hercegovine i Srbije, kroz pripremu i realizaciju zajedničkih aktivnosti i manifestacija iz oblasti omladinskog angažmana, koje sadrže komponentu grassroots pristupa.

Ciljna skupina Programa su mladi u starosnoj dobi od 14 do 28 godina, koji su aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji.

Generalni ciljevi Programa su:
•    Uspostavljanje, ili daljnji razvoj zajedničkog socijalnog (društvenog) angažmana između mladih iz BiH i Srbije;
•    Promoviranje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti i toleranciji mladih;
•    Uspostavljanje društvene kohezije i kulturne razmjene mladih koja omogućava mladim osobama da pokažu svoju kreativnost i inovativnost;
•    Kreiranje prostora za mlade u kojem de moći realizirati svoje aktivnosti;
•    Aktivizam i volonterizam mladih;
•    Razvoj lokalne zajednice kroz grassroots pristup;

Na osnovu sljededih kriterija SHL komisija de vršiti odabir pristiglih projektnih prijedloga:
•    Prijavljeni projektni prijedlog sadrži grassroots komponentu u svojim aktivnostima;
•    Ciljevi projekta su usklađeni s prioritetima i ciljevima “MAB” programa;
•    Organizacije / aplikanti će koristiti model “lokalni domaćin” – grupa iz BiH prilikom realizacije aktivnosti u Srbiji odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto.
•    Projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se realiziraju u BiH i Srbiji, a sve aktivnosti se realiziraju na volonterskoj osnovi.
•    Odgovorne osobe (koordinatori/ice) projekta su u starosnoj dobi od 14 do 28 godina;
•    Maksimalan budžet projektnog prijedloga je 5000 KM;
•    Realizacija projekta maksimalno traje 8 mjeseci;
•    Projektni prijedlog dostavljen u prijavnom formatu programa MAB.

Što su grassroots aktivnosti?
Grassroots aktivnosti imaju za cilj razvoj zajednice, kroz stvaranje skupina istomišljenika koje se formiraju oko zajedničkog interesa, ili rješavanja zajedničkog problema. Grassroots skupine se najčešće formiraju na lokalnoj razini i obično nisu pod kontrolom bilo koje političke stranke. Pokret čine građani – volonteri, koji izdvajaju svoje vrijeme i resurse za rješavanje problema oko kojeg su se okupili.

Grassroots aktivnosti mogu biti:
Uređenje napuštenog objekta u lokalnoj zajednici, čijim uređenjem mladi dobivaju prostor za provođenje svog slobodnog vremena kroz održavanje radionica, priredbi ili sličnih kulturnih dešavanja.

Uspostavljanje pokreta koji de se baviti organizacijom festivala mladih za neafirmirane umjetnike, a koji de kroz realizaciju festivala široj javnosti predstaviti svoj rad i time doprinijeti unapređenju kulturnog života u zajednici.

Pokret koji okuplja progresivne aktiviste koji de kroz demonstracije, performanse, razne ulične aktivnosti, flash mob akcije, kampanje, lobirati za rješavanje različitih problema s kojima se susredu mladi.

Jačanje volonterizma kroz različite socijalne aktivnosti, primjerice, programe poticanja pomoći osobama s posebnim potrebama, ugroženih i marginaliziranih skupina u društvu.

Tko može učestvovati u Programu
Program MAB je kreiran za omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i neformalne grupe (koje mogu prijaviti svoje projektne prijedloge preko registriranih udruženja građana), koje apliciraju u partnerstvu. Projektni prijedlog se mora sastojati iz dvije komponente, odnosno aktivnosti, koje će se realizirati u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Prednost u Programu će imati oni koji će koristiti model„lokalni domaćin“ – što znači da grupa iz BiH prilikom realizacije aktivnosti u Srbiji odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto.

Način prijave
Prijavnu aplikaciju za MAB program možete preuzeti ovde, te istu dostaviti putem e-maila: mab@shl.ba .

Prva faza Programa otvorena je do 31. oktobra 2013. godine.

Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave. Maksimalan budžet po projektnom prijedlogu je 5.000 KM (Konvertibilnih Maraka).

Konkurs za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

hail net protectionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti
opreme.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 100.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

3. Pravo prijave na konkurs
Pravo da konkurišu imaju:
‐ fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
‐ pravna lica – registrovana za obavljanje delatnosti gajenja voća;
‐ zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).
Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

4. Potrebna dokumentacija
Obavezna dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Fizičko lice (RPG):
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,

3. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom)

4. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjih knjiga sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele zasada pod voćem koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

6. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

7. menica sa meničnom izjavom (koja se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

8. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca(tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

9. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1.Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja;
2.Overena izjava pod ličnom i materijalnom odgovornošću da je proizvodnja voća osnovna delatnost. (dokaz Prva strana RPG Izvoda)

Pravna lica i zemljoradničke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. izvod iz Agencije za privredne registre;

4. overena kopija kartona deponovanih potpisa;

5. za zemljoradničke zadruge izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom) za najmanje 10 zadrugara;

6. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjim knjigama sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod zasadom voća koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

7. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

8. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

9. registrovana menica sa meničnom izjavom (dostavlja se prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

10. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca (tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

11. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu,

12. za pravna lica koja su registrovana kao poljoprivredna gazdinstva izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom);

13. Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta,otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva .

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1. Bilans uspeha za pravna lica i zemljoradničke zadruge u 2011. i 2012. godini,
2. Ugovor sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima sa ugovorenim količinama za snadbevanje sa sirovinama (ukoliko posedujete isti),
3. Dokaz o broju zaposlenih lica u pravnom licu i u zemljoradničkoj zadruzi.
4. Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Postupak za dobijanje sredstava
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U postupku razmatranja zahteva komisija proverava dokumentaciju, utvrđuje ispunjenost uslova i vrši procenu zahteva.

Odluka se donosi na osnovu kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon izvršene nabavke opreme koja je predmet ovog konkursa i postavljanja sistema protivgradne mreže sa naslonom pri čemu je potrebno dostaviti:
1. narativni(kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu;
2. original ili fotokopija računa;
3. original ili fotokopija otpremnice;
4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 27.09.2013.godine.

Rok za završetak investicije
Rok za završetak investicije (postavljanje kupljenog sistema protivgradne mreže sa naslonom) je do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14,00 časova).

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs ‐ Nabavka protivgradnih mreža‐ ne otvarati”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456‐267.

Kontakt osoba: Nikola Vranjković

Detalji