Arhiva ‘Konkursi’

XVIII Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

direct investmentsSIEPA

Objavljen je XVIII Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

XVIII Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije
Na osnovu člana 20. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS” broj 20/2012, 123/2012 i 14/2013), Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je 18. po redu Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu je do 1. marta 2013. godine. Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Svu neophodnu dokumentaciju i više informacija naći ćete na stranici namenjenoj finansijskoj podršci za investitore.

Program „Evropa za građane“

eu educationEVROPSKA KOMISIJA – Obrazovna, audiovizuelna i kulturna izvršna agencija  (EACEA)

Program „Evropa za građane“

Akcija 1 – Aktivno građanstvo za Evropu

Mera 1: Povezivanje i umrežavanje bratskih gradova

Mera 1.1 – Sastanci građana iz bratskih gradova

Stvaranje bratskih veza među gradovima u Evropi ima za cilj unapredi saradnju i razumevanje među građanima. Da bi do bratimljenja gradova došlo, mora postojati dobrovoljno zalaganje građana. Lokalnih vlasti i lokalnih udruženja. Ono omogućuje razmenu iskustava, podizanje svesti i upoznavanje svakodnevnog života u drugim evropskim državama. Sve ovo dovodi do međusobnog razumevanja i stvaranja evropskog identiteta.

Partneri moraju biti iz minimum 2 zemlje učesnice, od kojih najmanje jedna mora biti članica EU. Broj obaveznih pozvanih učesnika je 25. To su međunarodni učesnici koje pozivaju partneri. Polovina njih ne bi trebali da budu predstavnici lokalnih vlasti ili opštinski zvaničnici.

Rok za predavanje predloga projekta: 01.06.2013; 01.09.2013.

Min. – max. sredstava: 5.000 – 25.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta)

Trajanje projekta: Maksimalan broj dana za sastanake je 21 dan.

Formular se popunjava elektronski na:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php

 

Mera 1.2 – Tematsko umrežavanje bratskih gradova

Lokalne vlasti se redovno susreću sa novim problemima i bave se implementacijom raznih politika koje su često vrzane za razvoj politika na evropskom nivou. Umrežavanje opština služi razmeni dobre prakse i delovanja u cilju zajedničkih interesa. Stvaranje bratskih veza je jaka veza među opštinama, a potencijal umrežavanja treba da se iskoristi za razvijanje tematske i dugoročne saradnje među gradovima.

Mogući učesnici:
•    Gradovi/opštine ili mreže ili komiteti za bratske veze.
•    Drugi nivoi lokalnih/regionalnih vlasti
•    Federacije/asocijacije lokalnih vlasti
•    Neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti

Partneri moraju biti iz 4 minimum zemlje učesnice, od kojih najmanje jedna mora biti članica EU.

Rok za predavanje predloga projekta: 01.09.2013.

Min. – max. sredstava: 10.000 – 150.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta)

Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca, maksimalno trajanje svakog događaja je  21 dan.

Formular se popunjava elektronski na:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_12_2013_en.php

 

Mera 2. – Projekti građana i mere podrške

Mera 2.2 – Mere podrške

Daje se podrška stvaranju dugoročnih partnerstava i mreža koje promovišu evropsko građanstvo. Finasiraju se aktivnosti koje sprovode strukture poput platformi i mreža koje se bave razvojem i jačanjem svih akcija programa doprinoseći neometanom sprovoženju programa i obezbeđivanju transnacionalnog pokrića putem:
•    Obuka koje bi obezbedile potencijalnim aplikantima da razviju znanja i veštine za sprovođenje kvalitetnih projekata
•    Informativnih sesija koje promovišu ovaj program ili njegove specifične mere, a na kojima se razmenjuje iskustvo i dobra praksa
•    Kreiranja platformi koje bi olakšale pronalaženje partnera i umrežavanje potencijalnih interesnih grupa.

Mogući učesnici: Federacije/asocijacije lokalnih vlasti ili tela sa specifičnim znanjima/iskustvima. Partneri moraju biti iz 2 minimum zemlje učesnice, od kojih najmanje jedna mora biti članica EU.

Rok za predavanje predloga projekta: 01.06.2013

Min. – max. sredstava: 30.000 – 100.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta, EU pokriva 80% troškova)

Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 12 meseci.

Formular se popunjava elektronski na:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/call_action2_1_12_en.php

 

Akcija 4  – Aktivno sećanje u Evropi we love europe

Ova mera podržava projekte vezane za očuvanje glavnih lokacija i spomenika vezanih za masovnu deportaciju, nekadašnje koncentracione logore i druge lokacije mučenja i uništenja od strane nacista, kao i za očuvanje arhiva koje čuvaju dokumente o ovim događajima i ljudima koji su spašeni od holokausta. Takođe se finansiraju projekti koji se bave komemoracijom žrtava masovnih uništenja i masovnih deportacija vezanih za staljinizam.

Mogući učesnici:
•    Nevladine orgaizacije
•    Asocijacije preživelih
•    Entiteti koji se bave sećanjem
•    Muzeji
•    Lokalne i regionalne vlasti
•    Federacije od opštog evropskog interesa
•    Fondacije
•    Instituti za istraživanje/obrazovanje

Rok za predavanje predloga projekta: 01.06.2013
Min. – max. sredstava: 10.000 – 100.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta, EU daje 70%)
Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 18 meseci.

Formular se popunjava elektronski na:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/call_action4_2012_en.php

Link

Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji

sport1MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji

Posebni programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenih člana 114. stav 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu:
1.    aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u sportu i razvijanje sporta i saradnje sa organizacijama iz dijaspore;
2.    sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje);
3.    naučni skupovi, istraživačko-razvojni i naučno-istraživački projekti u sportu i izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja;
4.    unapređenje rekreativnog sporta, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, omladine i osoba sa invaliditetom.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

•    Predloge posebnih programa mogu podneti: 1) Olimpijski komitet Srbije (OKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza olimpijskih sportova, svojih članova; 2) Paraolimpijski komitet Srbije (PKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza paraolimpijskih sportova, svojih članova; 3) Sportski savez Srbije (SSS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza neolimpijskih sportova i teritorijalnih sportskih saveza, svojih članova; 4) nacionalni granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, koji nisu članovi OKS, POKS ili SSS; 5) strukovna udruženja; 6) sportski klubovi;
•    da je registrovana u skladu sa zakonom;
•    da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi;
•    da ima sedište u Republici Srbiji;
•    da je direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa;
•    da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;
•    da je podnela godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju programa, ukoliko je bila nosilac programa prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa, odnosno  ako je program sa uspehom realizovan;
•    da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
•    da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup vezan za njenu delatnost;
•    da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANjA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:
•    da je u okvirima opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu;
•    da obuhvata aktivnosti utvrđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta;
•    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za Republiku Srbiju ili od šireg regionalnog značaja;
•    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog saveza u oblasti sporta;
•    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
•    da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
•    da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
•    da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
•    da se, po pravilu, realizuje u tekućoj godini;
•    da je grana sporta u okviru koje se realizuje program od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
•    da aktivnosti predviđene programom nisu već obuhvaćene odobrenim godišnjim programom nosioca programa.

2. Pri odobravanju programa prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode.

3. Odobreni programi se finansiraju u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Odobreni programi se finansiraju prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

5. Finansiranje aktivnosti iz programa može da obuhvati samo deo zarada zaposlenih, materijalnih troškova i administrativnih troškova nosioca programa, a najviše do 20% od odobrene visine sredstava iz budžeta Republike Srbije za realizaciju programa.

6. Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

7. Predlozi programa odobravaju se u zavisnosti od toga da li je za programe potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

8. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Konkursu.

9. Sa podnosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se podnosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    propratno pismo;
2.    obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:
1.    kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR) i dokaz o podnetoj prijavi za evidentiranje u MOS;
2.    kopija ugovora sa bankom;
3.    kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
(za Konkurs u oblasti sporta)
Sektor za sport
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce programa može se preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta  www.mos.gov.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: zorica.arsenic@mos.gov.rs

KONKURS JE OTVOREN DO 2. marta 2013. godine,
s tim da se izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima iz čl. 115. st. 4. Zakona o sportu, programi mogu prihvatiti i kada su podneti posle ovog roka

Link

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Prvi krug konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

U skladu sa Zakonom o mladima i Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, Ministarstvo omladine i sporta danas objavljuje prvi krug konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u 2013. godini koji su namenjeni udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, kao i zadužbinama i fondacijama.

Ministarstvo omladine i sporta poziva sve zainteresovane partnere iz civilnog sektora da se prijave. Podsećamo da je uslov za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti, udruženjima mladih, udruženjima za mlade i savezima da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Do kraja nedelje Ministarstvo će objaviti još nekoliko konkursa, među kojima i konkurs namenjen jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti, kao i konkurs namenjen finansiranju aktivnosti kancelarija za mlade.

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

1. Konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih u cilju podizanja njihovih kapaciteta
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za stručno – tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja mladih za realizaciju projekata
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

3. Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

4. Konkurs za stručno-tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja za pripremu (pisanje) projekata i upravljanje projektnim ciklusom
Rok za dostavljanje predloga projekata 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

5. Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

6. Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih i promocije programa MLADI SU ZAKON
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

7. Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursima :
Pravo učešća na konkursu 1 imaju udruženja mladih koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije; koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; čije su projektne ideje odobrene na „Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja mladih“ iz 2012. godine i koja su uspešno prošla obuku iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom koje je organizovalo Ministarstvo, i koja dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 3 imaju udruženja mladih i udruženja za mlade koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije; koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; koja do sada nisu realizovala projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata; koja su osnovana u periodu 2010-2013. godine i koja dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projektnih ideja na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursima 2, 4, 6 i 7 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 5 imaju imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs
kao i na adresi omladinskog internet portala:
www.zamislizivot.org
a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu:
omladina@mos.gov.rs

Link

Konkurs za izbor i objavljivanje maturskih radova učenika srednjih škola

student writingZADUŽBINA ANDREJEVIĆ

Drugi konkurs za izbor i objavljivanje maturskih radova učenika srednjih škola u Republici Srbiji

Zadužbina Andrejević u saradnji sa Centrom za promociju nauke Srbije i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Srbije, objavila je prvu svesku izabranih maturskih radova odbranjenih školske 2011./2012. godine. Objavljeni radovi odabrani su na Prvom konkursu za izbor i objavljivanje najboljih maturskih radova učenika srednjih škola u julu 2012. godine.

Ove godine, Zadužbina Andrejević otvara Drugi konkurs za izbor i objavljivanje maturskih radova učenika srednjih škola u Republici Srbiji.

Pravo predlaganja najboljeg rada imaju srednje škole, stručna društva i druge institucije.

Uslovi učestvovanja na ovom konkursu definisani su kriterijumima i pravilima za unošenje maturskih radova u izdavački plan biblioteke Zbornici i obrascima koji su objavljeni na sajtu Zadužbine: www.zandrejevic.rs, opcija maturski radovi.

Konkurs je otvoren od 1. maja do 30. juna 2013. godine.

Sve dodatne informacije za konkurs zainteresovani učesnici mogu dobiti na telefon: 011/3862-430; 2403-820; 2401-045 ili na internet strani: www.zandrejevic.rs.

Za bržu komunikaciju učesnici mogu korstiti elektronsku poštu organizatora na e-mail: zandrejevic@gmail.com

Link

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta

sportOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2013. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2013. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 22/2012) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara.

Podnosioci zahteva konkurišu sa najviše dva projekta.
Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja kalendarske godine.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 1/2011), podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta opštine Kanjiža su sportske organizacije – klubovi.

Podnosioc zahteva treba da ispunjava sledeće OPŠTE USLOVE:
1. da ima sedište na teritoriji opštine Kanjiža
2. da je član Sportskog saveza opštine Kanjiža
3. da klub ima osiguran prostor za treninge i održavanje takmičenja (uz zahtev se prilaže fotokopija ugovora o zakupu, korišćenju i sl. ili fotokopija lista nepokretnosti)
4. da je klub uključen u redovni sistem takmičenja granskog saveza (kao dokaz se prilaže završni bilten lige za ekipne sportove odnosno završni bilteni pojedinačnih takmičenja koja ulaze u sistem finansiranja)
5. da predsednik i organi kluba imaju važeće mandate (prilaže se izvod iz zapisnika sa sednice na kojoj je izabran predsednik i organi kluba)

Podnosioc zahteva treba da ispuni i sledeće POSEBNE USLOVE:
1. sportski stručnjaci koji neposredno realizuju aktivnosti u okviru programa/projekata moraju imati najmanje srednje obrazovanje u oblasti sporta i odgovarajuću licencu izdatu od strane strukovnog saveza.
2. da imaju urednu evidenciju o članstvu – koju dokazuju listom članova kluba koju su potpisali članovi kluba, a za maloletne članove kluba listu potpisuje jedan od roditelja.

2. PROGRAMI/PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU
Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju/sufinansiraju se:
1. programi/projekti sportskih klubova
2. organizacija sportskih manifestacija
3. programi/projekti iz oblasti školskog sporta
4. sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s posebnim potrebama
5. rekreativni projekti/programi

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze ugovornih strana definišu se ugovorom koji zaključuje korisnik budžetskih sredstava sa predsednikom opštine Kanjiža.

Konkurs je otvoren do 26.02.2013.

Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

fond za inovacionu delatnostFOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

Rok za podnošenje prijava je: 15. april 2013. godine do 17 časova

Portal za prijavljivanje kao i sve relevantne informacije se mogu naći na:
www.inovacionifond.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Program menadžerima
Fonda za inovacionu delatnost na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@inovacionifond.rs

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Link

‘He could have slipped and fell

But he was very supportive of veterans, especially wounded veterans. His letter, McMullen laid out the circumstances of the First Wisconsin Regiment. Are now in plain view of the great commercial city of Georgia. ‘He could have slipped and fell. Maybe he could have been saved we don’t know.’ Assistant Chief Peter Newsham said officers from the 7th Police District responded to a call of shots fired Saturday afternoon. Because Sutton’s body was not found by police until the next day, the department is reviewing the initial response.

Cheap Jerseys free shipping I know they are excited to be out there with their coaches. We have three goals going into spring; they are really pretty simple. Our number one goal is that our players have a great understanding of the base offense and defense. That’s why it’s hard to see a season end. It wasn’t like we were running on fumes. We were injured, but we were improving constantly.. Cheap Jerseys free shipping

wholesale nfl jerseys Are very excited to be partnering with some of the Novi Public Schools including the Novi Athletic Boosters said Staub. Is doing a wonderful job developing each student potential with a world class education. In addition, Novi Woods Elementary was one of 13 schools in Michigan recognized as a National Blue Ribbon School which goes to show you the commitment of their principals, teachers and faculty.. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys china The point to the gauntlet drill is to have a player run through several opponents that try to dislodge the football. The opponents can line up in any scenario, the most common being two lines and the ball carrier must run through them. Run each of the gauntlet drills slow and then speed them up as each player gets better at effective ball security.. Cheap Jerseys china

cheap nfl jerseys I’ve only had one exposure to Janis. It was in rookie camp and two undrafted quarterbacks were throwing the ball. Let’s not rush this. It was immediately made clear that Sub Mariner was a superhero from World War II comic books. Comic books had a past? They had a history? I was fascinated and excited. The very idea was intriguing.. cheap nfl jerseys

wholesale jerseys from china The 14 year old was well spoken, but wrong. He deserves to be able to live without fear and persecution, but he should understand that criticism of a homosexual lifestyle is not a crime. It was wrong of McDowell to dismiss a student from class for stating his point of view on homosexuality. wholesale jerseys from china

wholesale nfl jerseys from china Apple is also expected to unveil a larger iPad for business users, but probably not until at least October. Existing iPads can get the software update when it comes out for the iPhone. With it, iPad users will also be able to run two apps side by side, or have video running in a small window within the main screen. wholesale nfl jerseys from china

cheap jerseys Not like pitcher vs. Batter. Not like Sergio Romo vs. S 2 of the SI. For both the E and the LD PIN, basic network parameters scale with major macroeconomic quantities. Taking into account the very different time resolutions of data points, the number of edges in the E PIN (a) tracks quite well global stock market indices, such as the S Global 120021 Cheap Jerseys,22. cheap jerseys

Cheap Jerseys from china Orhan is a young man living and working in Istanbul in Aline Ohanesian debut novel Inheritance. His grandfather Kemal has built an international business making kilim rugs in his Anatolian village. After Kemal is found dead inside a vat of indigo dye, Orhan inherits the business. Cheap Jerseys from china

REPORTER: THE JERSEY ON THE LEFT IS THE REAL DEAL. GIA WANG IS NHL ATTORNEY AND TRADEMARK SPECIALIST. HE TELLS US AUTHENTIC MERCHANDISE ALWAYS HAS A SERIAL NUMBER ON THE HANG TAG. Fundraising dance Saturday, April 9 at Ukrainian Hall, 725 York St., featuring David Langevin and the Blues Jumpers. Tickets, $20, available from Kamloops Arts Council, 372 7223. Tour celebrating their second album, She Sings He Plays.

wholesale jerseys Many States and jurisdictions across North America have been relying on New Jersey DEP’s stormwater technology verification and certification process (Technology Acceptance and Reciprocity Partnership or TARP), but may be unaware of this Off Line requirement. Several years ago, NJDEP reviewed its test standards and discovered pollutant washout “scour” was a major issue with most hydrodynamic separators. As a result, NJDEP quickly modified their stormwater device design requirements in early 2008 to address this alarming environmental concern wholesale jerseys.

Nastavak javnih poziva za finansiranje inovativnih kompanija

innovation bulbsFOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Nastavak javnih poziva za finansiranje inovativnih kompanija kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost objavljuje nastavak javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) u oviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji 8. februara 2013. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2013. godine, do 17 časova.

Progrаm rаnog rаzvojа (Mini Grants Program) pružа jedinstvenu priliku zа srpske start up i visoko tehnološke kompаnije tаko što finаnsirа do 85% ukupnih troškovа projektа zа аktivnosti kаo što su dokаzivаnje konceptа, izrаdа prototipа i pripremа poslovnih plаnovа, u iznosu do 80.000 evrа.

Progrаm sufinаnsirаnjа inovаcijа (Matching Grants Program) finаnsirа do 70% ukupne vrednosti projektа u oblаsti tehnološkog rаzvojа i komercijаlizаcije u ukupnom iznosu do 300.000 evrа. Progrаm imа zа cilj dа sufinаnsirа istrаživаčke i rаzvojne аktivnosti u postojećim mikro i mаlim kompаnijаmа kаko bi one uspostаvile sаrаdnju sа strаteškim pаrtnerimа, privukle investitore i plаsirаle svoje inovаtivne proizvode i usluge nа tržište.

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, za koji je Evropskа unijа opredelilа 8,4 milionа evrа, namenjenih rаzvoju institucionаlnih kаpаcitetа zа podsticаnje inovаtivnih аktivnosti u privаtnom sektoru u Srbiji.

Pored podizаnjа kаpаcitetа i implementаcije finаnsijskih instrumenаtа, Svetskа bаnka, administrator ovog projekta, pruža i tehničku pomoć zа trаnsfer tehnologijа i komercijаlizаciju u odаbrаnim nаučnim institutimа, u sаrаdnji sа Ministаrstvom prosvete, nаuke i tehnološkog razvoja.

Konačnu odluku o finansiranju projekata donosi nezavisna Eksperstka komisija Fonda za inovacionu delatnost na osnovu izveštaja međunarodnih recenzenata koji pregledaju projekte, izveštaja o poseti kompanijama koje sprovodi tim Fonda, kao i na osnovu svoje stručne ekspertize. Ovo je forma nezavisnog i međunarodnog procesa odlučivanja koji osigurava ne samo kvalitet, nego i transparentnost postupka.

Tim Fonda za inovacionu delatnost stoji na raspolaganju zainteresovanim kompanijama za sve dodatne informacije na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@innovacionifond.rs

Link

Javni poziv – Realizaciju programa „podrška nevladinim organizacijama“ i „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“

healthMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata  za realizaciju programa 1803-4 „podrška nevladinim organizacijama“ projekat 01-„podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“

Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.

Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do šest meseci

Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
•    Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
•    da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
•    da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
•    Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova  u toj oblasti;
•    Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite 2010-2015. Godine („Službeni glasnik RS“ broj 88/10).

Prioritetne oblasti su:
•    Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
•    Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
•    Reproduktivno zdravlje
•    Zdravlje dece i mladih
•    Bolesti zavisnosti
•    Mentalno zdravlje
•    Zdravlje invalida
•    Zdravlje starih
•    Zdravlje Roma
•    Sprečavanje nasilja u porodici
•    Smanjenje svih oblika diskriminacije

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:
•    Aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja
•    štampanje autorskih monografija
•    kulturne manifestacije.

NAČIN PRIJAVE:

Sva zainteresovana udruženja svoje programe/projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M-4 (preuzmite obrazac) uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Uz prijavu Projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1.    Izvod o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre overen od strane nadležnog organa;
2.    fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje overenu od strane nadležnog organa;
3.    Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica;
4.    Preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa;
5.    Bankarska garancija ili menica kao instrument obezbeđenja potraživanja u slučaju utvrđenog nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa/projekta, odnosno u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze-predmeta programa;
6.    Biografije predloženih edukatora;
7.    Podatak o visini iznosa kotizacije za učesnike na stručnom skupu
8.    Ako su za ranije programe/projekte/skupove korišćena sredstva iz Budžeta Republike Srbije dostaviti overeni pisani dokaz da su ugovorne obaveze u programu/projektu, za koji su korišćenja navedena sredstva, ispunjene.

Ukoliko udruženje u okviru prijave Projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Ako zainteresovano udruženje konkuriše isključivo za pokroviteljstvo i finansijsku podršku organizaciji stručnog skupa, nije potrebno da dostavi overenu kopiju Statuta predviđenu tačkom 2., kao ni da dostavi instrument obezbeđenja predviđen u tački 5. .

Obrazac M4

PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja.

Svakom prihvaćenom projektu može biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Za stručne skupove sa međunarodnim učešćem maksimalno može biti dodeljeno do 80.000 dinara, a za stručne skupove bez međunarodnog učešća do 50.000 dinara

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata i stručnih skupova prema aktivnostima koje se sprovode.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANjA UGOVORA

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje, kvartalno i po okončanju programa/projekta, osim u slučaju kada program/projekat ne traje duže od šest meseci, kada se dostavlja nakon realizacije programa. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije programa i utrošenim sredstvima.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava, nadležni organ je u obavezi da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrument obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

BODOVANjE PROGRAMA/PROJEKATA

Programi/projekti udruženja ocenjivaće se do najviše 100 bodova po sledećim kriterijumima:
1.    Poštovanje prioriteta javnog poziva – od 0 do 15 bodova
2.    Ciljna grupa (obuhvat) – od 0 do 15 bodova
3.    Podrška Nacionalnim programima i strategijama – od 0 do 10 bodova
4.    Nove ideje, modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 10 bodova
5.    Saradnja sa zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama i drugim udruženjima – od 0 do 10 bodova
6.    Održivost projekta – od 0 do 10 bodova
7.    Budžet projekta – od 0 do 30 bodova

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

28.02.2013. godine.

Link