Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu iznosi: 10.000.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-5/2014-I/A od dana 6. januara 2014. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po javnom konkursu u 2014. godini utvrđene su oblasti pod rednim brojevima: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. i 13.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koja su registrovana na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo ona udruženja građana koji svoje ciljeve ne ostvaruju prvenstveno u oblasti kulture ili poljoprivrede i to potvrđuju rešenjem o upisu udruženja u Registar.

Nevladina organizacija (udruženje) može učestvovati na konkursu sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2014. godine.

Nevladina organizacija (udruženje) je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1., u kancelariji br. 24., odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.    obrazac prijave
2.    biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.    fotokopiju rešenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar
4.    fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO, na adresu Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.
Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 876–155 lok. 244 kod Piroške Daraban.

Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2014. godine, do 12,00 časova.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa od 1–10 bod.
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina i materijalna i
kadrovska opremljenost od 1–10 bod.
3. održivost projekta od 1–10 bod.
4. saradnja sa lokalnom zajednicom od 1–10 bod.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati/bodovati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nakon donošenja odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2014. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije projekata.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža biće objavljena u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Javni konkurs objaviti u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

media2OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

I
Sredstva u visini od 4.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža.

II
Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti javnog informisanja imaju osnivači javnih glasila (novina, radio programa, televizijskih programa i dr.) – ustanove, privredna društva, fondovi, fondacije udruženja građana i ostale organizacije iz oblasti javnog informisanja – koji vrše delatnost javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine.

III
Uslov za podnošenje prijave na konkurs je da osnivač javnog glasila:
1. ima registrovano sedište na teritoriji Opštine,
2. a slučaju da nema registrovano sedište na teritoriji Opštine da vrši dnevno informisanje o aktuelnim temama od interesa za građane Opštine, odnosno da program/projekat doprinosi raznolikosti medijskih sadržaja, pluralizmu ideja i vrednosti i u skladu je sa visokim etičkim standardima i standardima kvaliteta.

Osnivač televizijskog programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje televizijskog signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opština (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje, u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom.
Osnivač radio programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje radio signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opštine (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje u skladu sa zakonom.

IV
Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata u oblasti javnog informisanja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine su:
– programi, projekti i članci koji se bave radom i aktivnošću lokalne samouprave – naročito manifestacije, kulturni i drugi programi lokalne samouprave od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji se bave svakodnevnim pitanjima od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji doprinose afirmaciji vrednosti zajedničkog života, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti na teritoriji Opštine.

V
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji na obrascu „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja” (Obrazac broj 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs), a može se preuzeti i lično, radnim danima od 7.00 do 15.00 časova u kancelariji br. 26. Opštinske uprave opštine Kanjiža.
Prijave se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu: Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „ Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Za svaki program (programsku šemu) odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
– dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.

Osim navedenih dokaza osnivač televizijskog programa dužan je da priloži i:
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom i
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja).
Osnivač radio programa dužan je da priloži i:
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja);
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom.

VI
Rok za predaju prijava je 31. januar 2014. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu opštine Kanjiža” i na zvaničnoj internet stranici Opštine (www.kanjiza.rs).

VII
Korisnici sredstava dužni su da u roku od 15 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do 31.01. naredne kalendarske godine, podnesu izveštaj o realizaciji tih programa odnosno projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava Komisiji na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Opštine (Obrazac broj 2). Izveštaji se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Detalji konkursa

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji

mediaMINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014.

Krug aplikanata: Osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je konkurse za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. godini.

Konkursi se odnose na sufinansiranje projekata/programa:
1. oblasti javnog informisanja;
2. oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina;
3. oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
4. oblasti informisanja osoba sa invaliditetom i
5.elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji

Predmet konkursa: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji i zemljama u regionu, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja; podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastina javnog života nacionalnih manjina; podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetom i podsticaj medijskog stvaralaštva ove kategorije lica; očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika na teritoriji Kosova i Metohije, kao i pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa
1. Značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje
2. Doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti
3. Validna argumentacija projekta
4. Adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa

1. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja:
• unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
• informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
• aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba protiv korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, problemi nerazvijenih opština, itd.);
• doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
• očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama;
• održivost projekta.

2. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina:
• originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
• unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
• informisanje i edukacija dece i mladih;
• jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina; dostupnost većem broju korisnika; programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica;
• održivost projekta.

3. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona:
• značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
• doprinos očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• održivost projekta.

4. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom:
• značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
• značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
• kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;
• održivost projekta.

5. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji:
• značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
• doprinos očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
• informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, i sl.);
• aktuelnost teme;
• stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
• održivost projekta.

Maksimalni iznos traženih sredstava može biti:
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja;
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa na jezicima nacionalnih manjina;
– 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
– 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom;
– 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih medija registrovanih na Kosovu i Metohiji.

Rok za predaju dokumentacije: 21. januara 2014. godine

Detaljnije o konkursu

Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА

Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
2) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
3) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
4) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
5) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
6) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
7) za bibliotečko-informacionu delatnost.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji.
Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 • Konzervacija i restauracija nepokretnog kulturnog nasleđa i slikarsko-konzervatorski radovi;
 • Izrada projekata za konzervatorsko- restauratorske radove;
 • Prezentacija koja unapređuje dostupnost i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Digitalno dokumentovanje spomeničkog nasleđa;
 • Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
 • Ažuriranje/izrada finalne dokumentacije sa ranijih istraživanja i digitalizacija;
 • Publikovanje rezultata istraživanja.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Istraživanje i evidenitiranje i publikovanje umetničko-istorijskih dela;
 • Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje muzejske građe;
 • Prezentacije koji unapređuju dostupnost i održivo korišćenje muzejskog nasleđa;
 • Unapređenje i osavremenjivanje muzeološke delatnosti kroz digitalizaciju umetničko-istorijskih dela i osavremenjivanje tehničke opreme;
 • Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti muzejskog nasleđa.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Zaštitu i istraživanje arhivske građe;
 • Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
 • Digitalno dokumentovanje arhivske građe;
 • Unapređenje arhivske delatnosti kroz osavremenjivanje tehničke opreme;
 • Podsticanje znanja ili edukacija iz oblasti arhivskog nasleđa.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Konzervaciju i restauraciju stare i retke bibliotečke građe;
 • Digitalizaciju stare i retke bibliotečke građe;
 • Prezentaciju rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.
 • Na konkursu iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Podsticanje znanja i edukaciju iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 • Prezentaciju rezultata rada i istraživanja iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 • Unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti i osavremenjivanje opreme za obavljanje delatnosti.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
 • Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa

Krug aplikanata: Institucije

Rok za predaju dokumentacije: 21. januar 2014. godine

Detaljnije o konkursu

Dostavljanje prijava istraživačima za usavršavanje i naučno-istraživački rad u Japanu

matsumaeFONDАCIJА „MATSUMAE INTERNATIONAL“

Dostavljanje prijava istraživačima za usavršavanje i naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini

Krug aplikanata: Studenti

Ambasada Republike Srbije u Tokiju dostavila je poziv Fondacije Matsumae za dostavljanje prijava istraživačima (post-doktorantima) zainteresovanim za usavršavanje i dalji naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini.

Poziv je namenjen zainteresovanim državljanima Republike Srbije za usavršavanje i dalji naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini.

Predložene oblasti su : prirodne nauke, inženjerstvo i medicina, a dužina trajanja je od 3 do 6 meseci, između aprila 2015. i marta 2016. godine. Dodatne informacije i komunikacija na : contact2mif@mist.dti.ne.jp

Rok za predaju dokumentacije: 31. avgust 2014.

Detaljnije o programu

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje

MINISTARSTVO KULTURE I JAVNOG INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014. godinu

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1)    projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike
2)    kulturne delatnosti Srba u inostranstvu
Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje kojima se podržavaju prevodi reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike, odnosno kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike, kao i podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Na konkursu iz oblasti projekta prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike se može aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.
Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (kao na primer: NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

Posebna pažnja biće posvećena prevodima na kineski jezik, s obzirom da će NR Kina biti 2014. godine počasni gost Sajma knjiga u Beogradu.

Učesnik na konkursu iz oblasti projekta prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike mora dostaviti sledeća dokumenta:
1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.
2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.
3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.
4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.
5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2012/13. ili 2013/2014. godinu.)
6.  Prevodiočev CV ili referentna lista prevoda prevodioca.
7. Knjiga koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje konkursne dokumentacije.
8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašljnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.
9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).
10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).
11. Parafiran i pečatiran Ugovor.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Konkurs za navedene oblasti otvoren je do 21.03.2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta

erasmus mundusERASMUS MUNDUS WESTERN BALKANS

Konkurs za EM stipendije u okviru SIGMA projekta

Novi konkurs za Erazmus Mundus stipendije u okviru SIGMA projekta-mreze za razmenu se otvara 06. decembra 2013. godine. U okviru ovog poziva dodeljuju se stipendije za razmene na svim nivoima studija, kao i razmene nastavnog i administrativnog osoblja.

Krug aplikanta: studenti.

Rok z apredaju dokumentacije: 03. februar 2014. godine

Detaljnije o konkursu

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2014. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1.    muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
2.    scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
3.    vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
4.    književnosti – manifestacije i nagrade;
5.    izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
6.    izdavačke delatnosti –kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
7.    kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva ( samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
8.    izvornog narodno i amaterskog stvaralaštva;
9.    naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
10.    kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
11.    kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
12.    kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, kao i finansiranje i sufinasiranje kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom, kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade,kao i naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, a čija je realizacija tokom 2014.godine.

Cilj konkursa je: stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i usklađen kulturni razvoj u Republici Srbiji.

Konkurs je otvoren do 21.januara 2014. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2014. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 50/13) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 315.158.941,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine, mesne zajednice.

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine, mesne zajednice;
3.    Kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade.

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali: delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih.

2.    PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Izgradnju sportskih objekata i terena;
 • Sanaciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata;
 • Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
 • Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
 • Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;
 • Organizacija i priprema 7. SOŠOV-a;
 • Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
 • Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
 • Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
 • Podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade;
 • Aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u Vojvodini;
 • Podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima – pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…).

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet stranici Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2014. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Link

Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija – Vojvodina”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija – Vojvodina”

I
Oglašava se ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-Vojvodina” i to ribolovne vode reke Krivaje i AK „Velebit“, na period od 10 godina.

II
Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva ili javna preduzeća, ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

III
Uz prijavu na konkurs, podnosilac prijave prilaže sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata;

2) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, i to:
(1) prevozna i transportna sredstva u vlasništvu (prilog: fotokopija saobraćajne dozvole), posedovanje poslovnog prostora, čamaca i plovila (uz dokaz),
(2) dokaz da je lice sa VII stepenom stručne spreme ili master studije (uz isprave kojima se dokazuje stručna sprema) u stalnom radnom odnosu kod poslodavca, ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ovlašćenom stručnom ustanovom, uz odobrenje ministra,
(3) dokaze da su lica zaposlena kao ribočuvari u stalnom radnom odnosu,
(4) uverenje suda ili drugog nadležnog organa o nekažnjavanju za privredne prestupe ili prekršaje u roku od dve godine pre objavljivanja konkursa,

3) potvrdu nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje da je podnosilac prijave izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

4)prikaz mera i aktivnosti za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda koje podnosilac prijave planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja;

5) biografiju odgovornog lica.

IV
Kriterijumi za ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava:
– broj ribočuvara,
– tehnička osposobljenost (poslovni prostor, vozila, čamci i plovila, sredstva veze,),
– mere i aktivnosti koje podnosilac prijave planira da preduzme u cilju zaštite i unapređenja ribljeg fonda u periodu korišćenja ribarskog područja,
–  biografija odgovornog lica (stručna sprema i iskustvo),
–  izveštaj o rezultatima rada u predhodnom periodu (za pravna lica koja su uprethodnom periodu bili korisnici),
– reference pravnog lica u obavljanju poslova korisnika ribarskog područja  (za pravna lica koja su u prethodnom periodu bili korisnici).

V
Prijave na konkurs podnose se Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „Za javni konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-Vojvodina”.

Blagovremenim će se smatrati prijave poslate na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine najkasnije do 31.12.2013. godine.

Prijave koje se ne podnesu u određenom roku kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom ili netačnom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Telefon za informacije 021/487-4658,  E-mail ekolog@vojvodina.gov.rs

Link