Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

konkursKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Prevencija i  pomoć u sprovođenju politika u oblasti azila i readmisije, sa posebnim naglaskom na unapređenje prevencije u navedenim oblastima u važećem zakonodavnom okviru i u skladu sa evropskim standardima, sa fokusom na romsku populaciju;
2.    Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa Roma u Srbiji, kroz izradu relavantnih izveštaja i istraživanja;
3.    Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa  (međusektorskih i međuopštinskih);
4.    Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima kroz inovativne lokalne programe kao i kroz podizanje svesti o postojećim oblicima trgovine u Republici Srbiji, sa fokusom na romsku populaciju;
5.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije u domenu migracija – nacionalnih, regionalnih i ka EU.

OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju:

•    udruženja koje su registrovane u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
•    jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće još najmanje jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
•    jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru projekata udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
•    udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
•    udruženje koje je nosilac projekta mora imati statutom predviđen cilj unapređenje položaja Roma.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su preporuke koje proističu iz nacionalnih strateških dokumenata koji definišu mere i aktivnosti za unapređenje položaja Roma kao i međunarodnih planskih dokumenata.

Konkurs je otvoren od  1.11.2013. do 18.11.2013. godine u 16:00 časova.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije – „IPA“

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije – „IPA“

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru „IPA“ programa Evropske unije kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju:
– nevladine organizacije i udruženja građana.

Pravo za dodelu sredstava u skladu sa ovim konkursom i propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke imaju:
– jedinice lokalne samouprave – gradovi i opštine,
– javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodine.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Zahtev za dodelu sredstava podnosi se na obrascu – Zahtev za odobravanje kredita (u daljem tekstu: Zahtev). Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.

Naknada za obradu kreditnog zahteva: iznosi 10.000,00 dinara.
Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.440,00 dinara za pravna lica (javna preduzeća), -492,00 dinara za dva člana udruženja, odnosno organizacije koji će kao sredstvo obezbeđenja dostaviti ličnu menicu.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva  

1. CILjEVI I NAMENA DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća.
Za realizaciju ove kreditne linije sredstva je obezbedila Autonomna pokrajina Vojvodina u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju mala i srednja preduzeća sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od 1.000.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara.
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:
 • 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom
 • 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 • rok vraćanja kredita: 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
 • grejs period: 6 meseci
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno

U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Obezbeđenje kredita:
– četiri menice sa meničnim ovlašćenjem u skladu sa Zakonom o platnom prometu
– dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora
– garancija poslovne banke ili založno pravo prvog reda na nepokretnosti – hipoteka.

Ukoliko je predmet obezbeđenja hipoteka, ista može biti uspostavljena na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čija je vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja minimum 130% veća od traženog iznosa kredita.

Ukoliko je iznos kredita za koji se podnosi zahtev do 1.500.000,00 dinara, predmet obezbeđenja može biti i zaloga na građevinskim objektima u korist Fonda, čija je vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja minimum 300% veća od traženog iznosa kredita. Predmet obezbeđenja, čija vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja iznosi više od 600% od iznosa traženog kredita ne može biti prihvaćen.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava koja su predviđena za finansiranje po ovom konkursu.

4. MINIMALNI USLOVI

Za sve podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju garanciju poslovne banke, važe sledeći minimalni uslovi:

 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu
 • Nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda

Za podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju hipoteku važe i ostali minimalni uslovi:

 • Kreditna istorija (nema dospele neizmirene obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama starije od 60 dana po bilo kom osnovu)
 • Broj dana blokade u poslednjih 12 meseci nije veći od 30 dana
 • Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja
 • Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom
 • Iznos ukupne kratkoročne zaduženosti kod Fonda, banaka i drugih finansijskih institucija nije veći od 30% ostvarenih godišnjih prihoda.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dodelu sredstava podnosi se na obrascu – Zahtev za odobravanje kredita ( u daljem tekstu: Zahtev). Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.

Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi: 10.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1.440,00 dinara.

Uplate naknada potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj 0363001101.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjen obrazac Zahtev za odobravanje kredita sa dokazom o uplati navedenih troškova
2. Popunjen obrazac Izjava o povezanim licima
3. Popunjen obrazac Izjava o dodeli državne pomoći
4. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
5. Poslovni plan prema Sadržaju plana za TOS
6. Fotokopija osnivačkog akta i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa
7. Fotokopija OP obrasca
8. Potvrda poslovnih banaka o prosečnom stanju i prometu dinarskih i deviznih računa za prethodnu i tekuću godinu
9. Potvrda nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana
10. Kompletne godišnje zvanične finansijske izveštaja za prethodna dva obračunska perioda
11. Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih,
12. Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu)
13. Popunjen obrazac Projekcija bilansa stanja i uspeha za tekuću godinu
14. Dokumentacija za obezbeđenje kredita
Četiri menice sa meničnim ovlašćenjem u skladu sa Zakonom o platnom prometu
Dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem (vlasnika, osnivača ili direktora).

Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka na nepokretnosti:
– izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnost koja je predmet hipoteke, ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahteva
– procena tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja odgovarajuće struke
– fotokopija ličnih karti svih vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti
– odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nepokretnosti ukoliko je ista u vlasništvu pravnog lica

U slučaju odobravanja kredita od strane Fonda potrebno je dostaviti i:
– Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda (izuzev za zaloge na poljoprivrednom zemljištu).
Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke:
– pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije

*Pravna lica i preduzetnici koji kao instrument obezbeđenja po traženom kreditu predlažu garanciju poslovne banke, nisu u obavezi da dostave dokumentaciju pod podtačkom 8, 11, 12 i 13.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.
Zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja konkursa, kao i zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne uslove navedene u tački 5. Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702 ; 021/6351-022; 021/6351-014.

Detaljnije o konkursu

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

usaidUSAID

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja i 32 lokalne samouprave pozivaju privatne firme da se prijave za učešće u Programu obuke mladih u privatnim preduzećima. Program podrške razvoju radne snage otvoren je za sva privatna preduzeća zainteresovana za angažman novih zaposlenih i podrazumeva dvomesečnu obuku unutar privatnih preduzeća.

Poslodavci će:
• kroz ovaj Program moći da brzo i lako nađu i obuče zaposlene koji odgovaraju njihovim potrebama;
• uštedeti vreme i novac za odabir i angažovanje kadrova koji im trebaju za ostvarenje ciljeva poslovanja.

Program obuhvata besplatnu selekciju kadrova sa traženim kvalifikacijama, njihovo angažovanje i administriranje njihovog angažovanja. Za vreme trajanja obuke kandidati primaju nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade koju obezbeđuje USAID Projekat održivog lokalnog razvoja, po osnovu Ugovora o stručnom usavršavanju. Obuka je namenjena mladima do 30 godina starosti za obavljanje poslova u proizvodnom i sektoru usluga.

Javni pozivje otvoren do 17. novembra 2013. godine.

Link

Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

kancelarija KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2011-2013“, iz Nacionalnog programa 2012.

Konkurs je otvoren od 23. oktobra 2013. godine  do 6. novembra 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije registrovane kod Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2011-2013“ – Nacionalni program za 2012. godinu.

Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju.

Otvoren novi ciklus programa Uspešni fandrejzing

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Otvoren novi ciklus programa Uspešni fandrejzing

U okviru programa Civilno društvo za budućnost  Trag fondacija (bivši BCIF) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC)I, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) tokom 2013. godine sprovodi program Uspešni fandrejzing. Program za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.

Program u svojoj prvoj fazi obuhvata tri modula edukacije o prikupljanju sredstava i izradu planova prikupljanja sredstava. U narednoj fazi Trag fondacija dodeljuje donacije za tehničku podršku organizacijama koje su prošle edukaciju i one počinju proces prikupljanja sredstava u svojim mestima. Na završetku programa Trag fondacija najuspešnijim organizacijama isplaćuje isti iznos koji su organizacije prikupile, tj. prikupljena sredstva se na ovaj način dupliraju, ali u maksimalnom iznosu do 5000 dolara.

Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja postoje duže od 1 godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.

Popunjenu prijavu je potrebno poslati do 25.novembra 2013. godine do 17h na filantropija@tragfondacija.org

Više informacija o programu i uslovima konkursa, kao i prijavni formular možete naći ovde.

Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima pod nazivom „Uspešna u biznisu“

Business women one jumpNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima pod nazivom „Uspešna u biznisu“

Ukoliko ste preduzetnica koja uspešno upravlja poslovanjem malog ili srednjeg preduzeća i istovremeno imate više od 25% učešća u vlasništvu ili ste osnivač preduzetničke radnje, društveno odgovorno poslujete, imate odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici, životnoj sredini, zaposlenima i poslovnim partnerima, prijavite se za priznanje „Uspešna u biznisu“, koje dodeljuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj najuspešnijoj preduzetnici u svakom regionu.

Ukoliko ste kao poslovni saradnik/saradnica upoznali preduzetnicu koja ispunjava opisane uslove prijavite je za dodelu priznanja „Uspešna u biznisu“.

Izabranim najuspešnijim preduzetnicama biće dodeljena priznanja u vidu plakete i dobiće mogućnost da bez nadoknade izlažu na 12. Međunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis baza“ na zajedničkom štandu „Uspešna u biznisu“. Priznanje će biti dodeljeno na svečanosti u okviru „Biznis baze“, 27. novembra 2013. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8. novembar 2013. godine.

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima u 2013. godini sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agencijom koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Pravo na dodelu priznanja imaju kandidatkinje koje kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
– da upravljaju poslovanjem malih i srednjih preduzeća i istovremeno imaju učešće u vlasništvu istih preko 25%, odnosno da su osnivači preduzetničkih radnji;
– da je privredni subjekt kojim upravlja žena u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji Republike Srbije;
– da je privredni subjekt kojim upravlja žena izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da privredni subjekt kojim upravlja žena uspešno posluje;
– da privrednom subjektu kojim upravlja žena u roku od dve godine pre podnošenja prijave za dodelu priznanja nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
– da nad privrednim subjektom kojim upravlja žena nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
– da privredni subjekt kojim upravlja žena nije predmet pokretanja sudskog postupka i
– da žena kandidat za priznanje nije ranije osuđivana.

Program, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312; 019/445-311 i 011/2060-823.

Prijave se podnose putem elektronske pošte, lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa.

Detaljnije o pozivu

Learn again the value of deeping the trust in your innate

laptop randomly shuts down for no apparent reason

payday advance While some people turn to payday loans for fast cash payday loans, others sell things on popular sites such as eBay or craigslist to generate fast cash. Still others, however, shop at garage sales when they need money fast. They have found ways to turn people’s unwanted items into fast cash while avoiding payday debt. payday advance

online loans Have half a pizza, a Kit Kat, Alfredo sauce, or whatever it is you miss the most. Think of this cheat meal as the carrot at the end of a good week of eating. Enjoy the gluttony and please, don’t take “carrot” literally.. The median vacation home price in 2012 was $150,000, compared with $121,300 in 2011. All cash purchases remain common in both the investment and vacation home market: half of investment buyers paid cash in 2012 https://www.paydayloans16.com/, as did 46 percent of vacation home buyers. The median down payment for both investment and vacation home buyers who financed their purchase with a mortgage was 27 percent in 2012, the same as in the prior year.. online loans

cash advance Mereka dibekalkan dengan mushaf Al Quran. Sebaliknya jika dibaca, kitab itu akan dipijak, dikoyak dan dimaki hamun oleh mereka. Ada beberapa pegawai Amerika yang fasih berbahasa Arab. Il a assur du mme souffle que jamais il n’y a eu d’intervention politique dans cette affaire. La Sret du Qubec jouit d’une complte et totale indpendance. Il n’y a personne qui est au dessus des lois, il n’y a personne qui est l’abri des enqutes et, de ce ct l, on a une totale indpendance, a soutenu M. cash advance

online payday loans Many changes have been reported in the distribution of species. In general, many species have expanded their ranges poleward in latitude and upward in elevation. Evidence of contraction in species distribution is limited, however, possibly due to reporting difficulties and time lag in such contractions due to a wide variety of possible mechanism such as population dynamics. online payday loans

You can sell your old stuff or you can advertise your business free of cost by submitting free classifieds advertisements. Also many peoples are will to buy different items. Many people are abusing alcohol despite being aware of its harmful effects.

Friday, Sep 30I would recommend trying to get a loan at every last possible place before trying Check ‘n Go. First off, the staff isn’t exactly friendly, and when you get your loan the interest rate is completely ridiculous. This company is after people who absolutely need the money no matter how desperate, and I don’t know how they get away with it but many times you’ll be paying interest of 100%.

payday loans Fractionated lasers emit very thin beams of infrared light that make microscopic wounds over only 20% of your skin, triggering the body’s natural healing process and accelerating the production of collagen and new, healthy skin cells. One study reported a 25 to 50% improvement in lines around the eyes and mouth following three monthly treatments with Fraxel, one type of fractionated laser. Where these lasers really excel, though, say some experts, is at wiping out freckles and blotchiness pigment producing cells are injured during treatment, so they pump out less melanin. payday loans

cash advance online Return to the wisdom of the body and the senses. This is the whole body and not just from the neck up. Learn again the value of deeping the trust in your innate sensitivity. Some rural areas don’t have the machine. In that case, an ultrasound of the heel or a dual or single x ray of the arm or finger will measure your bone density. Vitamin D helps calcium get absorbed in the body. cash advance online

payday loans online While it is a fact that the interest rates for these loans are already higher than conventional loans, the interest would even become really high if payment is missed. This is why people should be very cautious in making payday loans. While cash advances appear enticing; these should only be availed when the need calls for it, and when you know that you can pay for it.. payday loans online

online payday loan Kurt Zouma (for Moses, 88): A time wasting change from Conte, still had time for a burst forward. 6Petr Cech: Little chance with either of Chelsea first two goals but woefully at fault for their third when he mis hit a misguided pass, instead of playing safe and going long. Punished by a fine finish from Fabregas.5 online payday loan.

Raspisan konkurs za nagradu „Izvoznik godine 2013“

siepa_logoSIEPA

Raspisan konkurs za nagradu „Izvoznik godine 2013“

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije raspisala je konkurs za nagradu „Izvoznik godine“, a rok za dostavu prijava je 18. novembar.

Ovo je jubilarni deseti put zaredom kako se dodeljuje ova nagrada, i to u pet kategorija: za najboljeg izvoznika godine, za najbolji novi izvozni proizvod, za osvajanje novog tržišta, i prvi put odvojeno za najboljeg izvoznika u kategoriji srednjih preduzeća i za najboljeg izvoznika u kategoriji malih i mikro preduzeća.

O dobitnicima će odlučivati mešovita stručna komisija koju čine predstavnici državnih institucija i nezavisni eksperti.

Tradicionalna SIEPA-ina nagrada dodeljuje se od 2004. godine u cilju stimulisanja novih izvoznih poduhvata domaćih preduzeća, a dobitnici, osim vrednih nagrada, dobijaju i ekskluzivno pravo da koriste logo „Izvoznika godine“.

Svečana ceremonija dodele Nagrade zakazana je za 4. decembar 2013. godine.

Dodatne informacije o uslovima učešća, kao i formular za prijavu možete naći ovde.

Rok za prijavljivanje 18. novembar

Detalji

zp8497586rq

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

no-drugsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata oraganizacija mladih i za mlade, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije Akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
•    ravnomernu i što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine (Banat, Bačka, Srem)
•    partnersku saradnju između više udruženja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i Kancelarijama za mlade

PROJEKTNI ZADACI:
1.    Edukacija roditelja i zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama o metodama prevencije
2.    Sprovodjenje programa promocije zdravih stilova života
3.    Kontinuirana saradnja sa javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja i njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti (uslov: potpisan sporazum o saradnji sa medijskom kućom ili pisanim medijem)

USLOVI KONKURSA:
•    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
•    Udruženja moraju da budu registrovana u Agenciji za privredne registre te da prilože rešenja o registraciji.
•    Konkursna dokumentacija se podnosi preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi (formular i budžet na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droga u APV”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.
•    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara. Ciljevi Akcionog plana za borbu protiv droga u APV, obuhvaceni ovim konkursom su sadržani u tačkama 4.3., 4.5., 4.9., 7.3.
•    Iznos honorara članova projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
•    Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa (31.10.2013.)
•    Realizacija projekta ne može trajati kraće od 90 dana i duže od septembra meseca 2014. godine
•    Jedna organizacija ne može da konkuriše sa više projekata

Dokument Akcionog plana politike za borbu protiv droge u AP Vojvodini do 2014. godine možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs  i   www.omladina.info

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o dodeli sredstava za realizaciju Akcionog plana za AP Vojvodinu do 2014. godine.

Sve dodatne informacije, u vezi sa Konkursom, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Detaljnije o konkursu