Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

mentoring 3NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP.
Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2014. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Program mentoringa u 2014. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013.-2016. godine.
NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
• Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
• Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

USLOVI JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

KATEGORIJE KANDIDATA
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
• Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2013. godine;
• Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2013. godine.

Rok za prijavu: utorak, 06. maj 2014.

Detalji poziva

Konkurs za regresiranje prevoza studenata u AP Vojvodini za 2014 godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za regresiranje prevoza studenata u AP Vojvodini za 2014 godinu

Pravo učestvovanja na konkursu imaju opštine i gradovi na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 10. april 2014. godine.

Detalji konkursa

10 javnih poziva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

 

Link

Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI

Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je konkurs za podnošenje predloga u okviru projekta «Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice.» koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU. Grant šema vredna 4,35 miliona evra ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva među pripadnicima najugroženijih i najsiromašnijih društvenih grupa.

U saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, Delegacija EU u Srbiji će održati informativne sesije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu.

Projekat ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije najugroženijih grupa putem obezbeđivanja održivih socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice; unapređenje položaja Roma kroz inicijative za njihovu aktivnu socijalnu inkluziju; unapređenje efikasne upotrebe sredstava kroz saradnju sa partnerima i drugim akterima uključenim u pružanje podrške ugroženim grupama kao i podsticanje i unapređenje međuopštinske saradnje (putem takozvanog «grupnog pristupa») u pružanju socijalnih usluga.

Ukupan iznos sredstava namenjenih ovom projektu iznosi 4,350.000 evra, a podeljen je u dva dela:

•    Prvi deo: Socijalne usluge na nivou lokalnih zajednica
o    Budžet: 2.900.000 evra
o    Iznos grantova: od 100.000 do 300.000 evra
o    Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, lokalne samouprave i javne institucije angažovane u oblasti socijalne zaštite.
Podnosioci prijava bi trebalo da, kroz svoje akcije, doprinesu jačanju postojećih usluga ili uspostavljanju novih, da predlože nove modalitete ili da  objedine postojeće, kako bi poboljšali efikasnost i delotvornost..

•    Drugi deo: Inicijative posvećene aktivnoj inkluziji Roma
o    Budžet: 1.450.000 evra
o    Iznos grantova: od 60.000 do 500.000 evra
o    Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, javne institucije koje pripadaju  sektoru socijalne zaštite, nezavisna vladina tela  koja pripadaju relevantnim sektorima, javne institucije iz sektora zdravstva, obrazovanja i kulture, javna preduzeća, lokalne samouprave i međunarodne organizacije.
Podnosioci prijava bi za cilj trebalo da imaju unapređenje ljudskih resursa i zapošljivosti kroz pružanje podrške obrazovanju, povećanje zaposlenosti i jačanje preduzetništva kao i podsticanje lokalnih zajednica ili lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) da igraju aktivniju ulogu u procesu donošenja odluka koje se tiču razvoja lokalne privrede.

Informativne sesije  o javnom pozivu za dostavljanje ponuda će biti održane  širom Srbije prema sledećem rasporedu:

  • Beograd – 1. april 2014. – 11:00 – 15:00    Dom omladine Beograda (sala Amerikana, prvi sprat), Makedonska 24
  • Novi Sad – 2. april 2014. – 12:00-15:00    Skupština grada (skupštinska sala), Žarka Zrenjanina 2
  • Niš – 3. april 2014. – 12:00 – 15:00    Skupština grada (velika sala), Nikole Pašića 24
  • Užice – 4. april 2014. – 12:00 -15:00    Skupština grada (svečana sala) Dimitrija Tucovića52

Potencijalnim podnosiocima prijava  koji su zainteresovani da prisustvuju informativnim sesijama se preporučuje da se registruju na sledećem linku: http://europa.rs/projects/Registraciona_forma.html

Rok za podnošenje prijava  je 19. maj 2014.

Prijavni paket, koji uključuje smernice za podnosioce prijava, dostupan je za  preuzimanje na sledećim veb stranicama:
Delegacija EU u Republici Srbiji: www.europa.rs
EuropeAid:

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje

irrigation2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje u AP Vojvodini u 2014.godini

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava, kojima se sufinansira: izgradnja eksploatacionih bunara, nabavka opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, sistema za navodnjavanje, linija za navodnjavanje, izgradnja cevovoda i troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:
-Fizička lica – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorie APV,
-Pravna lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije APV.
Mesto realizacije investicije je teritorija AP Vojvodine.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu iznosi 274.834.107,40 dinara.
Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu od 30% do 50% od ukupne vrednosti investicije,  bez poreza na dodatu vrednost.

Konkurs traje:
21.03.2014. do 31.10.2014.

Detalji konkursa

Konkurs za podsticajna sredstva kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja poljoprivrednika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za podsticajna sredstva kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja poljoprivrednika u 2014. godini

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za  sufinansiranje aktivnosti udruženja građana u 2014. godini, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu je  do 14.250.000,00 dinara.

Pravo  korišćenje podsticajnih sredstava imaju udruženja građana sa područja AP Vojvodine čija je delatnost poljoprivredna proizvodnja.

Konkurs traje:
21.03.2014. do 30.04.2014.

Detalji konkursa

Javni poziv za učešće u “KAIZEN programu”

siepalogoSIEPA

Javni poziv za učešće u “KAIZEN programu”

Kao nastavak saradnje Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), po drugi put sprovodi se program ”KAIZEN program” namenjena srpskim privrednim društvima. Ovaj program zajednički finansiraju SIEPA i JICA kao deo tehničke pomoći namenjene Republici Srbiji, radi povećanja konkurentnosti srpskih privrednika na inostranom tržištu kroz transfer znanja i najboljih praksi iz Japana.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavljuje javni poziv za učešće u ”KAIZEN programu” čiji je glavni cilj razvoj konkurentnosti kroz poboljšanje efikasnosti proizvodnih procesa i poslovanja na japanski način. Svu neophodnu dokumentaciju neophodno je poslati na adresu: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd, sa naznakom “Kaizen program” do 8. aprila 2014. godine.

Detalje poziva, prijavu i ostalu dokumentaciju naći ćete ovde.

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštit

nis-logo gasprom neftNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji unapređuju fizičke uslove za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja i strukovna udruženja sa sedištem na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak. Lokalne institucije mogu biti partneri na projektima, ali udruženja moraju biti nosioci projekata. Ukoliko jedan projekat sprovodi više udruženja u partnerstvu, jedno udruženje mora biti nosilac projekta.
Jedino organizacije sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci, institucije, preduzeća i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2014. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Kroz Konkurs se neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja

  • Konkurs je otvoren od 14.03.2014. godine do 04.04.2014. godine do 16 časova.
  • Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od juna 2014. godine.
  • Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 31.12.2014. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti

Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu

Predlozi projekata se mogu podneti na dva načina:
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je na veb sajtu zajednicizajedno.nis.eu. U slučaju podnošenja predloga projekta online, potrebno je podneti svu dokumentaciju na ovaj način, a ne putem imejla.
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu zajednicizajedno@nis.eu najkasnije do 04.04.2014. do 16 časova.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu i sajtovima lokalnih samouprava (Beograda, Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama, do 30.05.2014. godine.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. Novi Sad www.nis.eu
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu

Rok za podnošenje prijave je 04.04.2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs – nabavka nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavka ostale opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – nabavka nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavka ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za

1.Nabavku protivgradnih mreža sa naslonom на поврšini od 0,5 ha od 10 хa na teritoriji AP Vojvodine u visini do 60% od ukupne vrednosti opreme bez PDV-a.
Iznos podsticajnih sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od  800.000,00 dinara po hektaru.
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 220.000.000,00 dinara.

2.Nabavku boks paleta za berbu i skladištenje voća od 100 od 1000 paleta u visini do 50% od ukupne vrednosti bez PDV-a. Maksimalno 100 paleta/ha zasada voća.
Iznos podsticajnih sredstava po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 4.000,00 dinara za nabavku једне boks palete.
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 40.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju:
–  fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;
–  pravna lica – registrovana poljoprivreda gazdinstava.

Podnosioci prijava moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs traje: do 30.09.2014.

Detalji konkursa