Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016 do 2025. godine („Službeni glasnik RS“,broj 26/2016) :

 • Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije
 • Unapređivanje položaja Roma kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu.
 • Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa.

1. Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju:

• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
• Jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
• Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
• Udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
• Udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje osnovne principe ljudskih prava ili unapređenje i zaštitu položaja i prava osetljivih društvenih grupa.

2. Prioriteti konkursa

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti u prioritetnim oblastima koje su predviđene Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i Akcionim planom za za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Oba dokumenta dostupna su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

3. Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze sa udruženjima koja su nosioci projekta.
Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena u korist namenskog podračuna nosioca projekta, u okviru konsolidovanog računa trezora, otvorenog kod nadležne filijale Uprave za trezor. Sa tog podračuna, moraju se obavljati sve finansijske transakcije u skladu sa odobrenim budžetom. Sva plaćanja tokom realizacije projekta moraju biti izvršena sa ovog podračuna.

Ukoliko organizacija izvrši prenos budžetskih sredstava sa podračuna u korist računa udruženja koji je otvoren kod poslovne banke, Kancelarija zadržava pravo da ne prizna ove troškove i traži njihov povraćaj u punom iznosu.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se Kancelariji za ljudska i manjinska prava prilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

4. Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte odobrena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu( “Sl. Glasnik RS” broj 113/17), u okviru Razdela 3, glava 3.19 Kancelarija za ljudska i manjinska prava, program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, funkcija 160, programska aktivnost 0007 – Unapređenje položaja nacionalnih manjina, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, iz dela sredstava koja su namenjena za finansiranje aktivnosti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u iznosu od 13.925.000,00 dinara (slovima:trinaestmilionadevetstodvadesetpethiljadadinara i 00/100).

Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu ne može preći 700.000,00 (slovima:sedamstotinahiljadadinara i 00/100).

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu sva prava i obaveze obe strane, uključujući i uslove plaćanja.

5. Trajanje projekta

Projektne aktivnosti mogu se realizovati u roku do 4 meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

6. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava .

Obrasci predloga projekta, budžeta (tabelarni i narativni), izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, kao i biografije članova projektnog tima mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija:

• Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja (original);

• Obrazac budžeta projekta – narativni i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja (original);

• Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisuju lica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatima partnerske organizacije (original);

• U slučaju sufinansiranja projekta podnosilac predloga projekta je u obavezi da dostavi obrazac Izjave o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga projekta i overenu pečatom udruženja;

• Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom;

• Kopija (potpisane i overene) dokumentacije

Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 24. 03. 2018. godine Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE KONKURSA ZA PROJEKTE UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA POLOŽAJA I STATUSA ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 24. 03. 2018. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

7. Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

• Jasno opisane aktivnosti projekta, usklađene sa ciljevima i prioritetima konkursa i inovativnost ponuđenih rešenja (do 10 bodova)

• Jasno opisani i merljivi rezultati projekta i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, kao i precizno definisan minimalni predviđeni odziv/dosegnutost ciljne grupe u odnosu na projektne aktivnosti (do10 bodova)

• Budžet usklađen sa projektnim aktivnostima i realno planiran (realan odnos između planiranih troškova i postavljenih ciljeva/rezultata) – prednost će biti data projektima koji obezbeđuju veći procenat sufinansiranja projekta (ukoliko se projekat finansira iz više izvora) – (do 15 bodova)

• Nivo uključenosti relevantnih aktera u lokalnoj populaciji (do10 bodova)

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određeni broj bodova od ukupnih 45 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata. Izbor između dostavljenih projekata vrši se rangiranjem na osnovu navedenih elemenata i broja bodova, na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

8. Projekti koji neće biti finansirani:

 • Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
 • Stipendije za studiranje ili obuku;
 • Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja i adaptacija prostorija udruženja;
 • Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
 • Izgradnja infrastrukture i građevinske radove u okviru projektnih aktivnosti;
 • Programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
 • Programi i projekti koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju;
 • Projekti udruženja koja nisu uredno, savesno, blagovremeno i u potpunosti realizovala predviđene projektne aktivnosti i ostale preuzete obaveze po osnovu ranijih konkursa Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

9. Rok i način objavljivanja prihvaćenih projekata

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava donosi se u roku, ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa koji se finansiraju donosi Kancelarija za ljudska i manjinska prava u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja i objavljuje na internet stranici www.ljudskaprava.gov.rs i Portalu e-Uprava.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: dekada@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN DO 24. 03. 2018. GODINE.

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu

Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2017. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.

Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:
1. domaća književnost;
2. prevodna književnost;
3. književnost za decu;
4. umetnički strip;
5. umetnost (publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost; publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine);
6. humanističke i društvene nauke (naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura).

Prilikom otkupa neće se uzimati u obzir udžbenici, periodične publikacije, kao ni publikacije koje po svom formatu i iz drugih tehničkih razloga nisu pogodne za bibliotečko korišćenje.
Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
• mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
• mora biti označeno ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
• elektronske publikacije (CD/DVD) moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.

Izbor otkupljenih publikacija biće izvršen na sledeći način:

• Predlog o izboru naslova i količini publikacija koje će biti otkupljene za javne biblioteke donosi stručna Komisija koju obrazuje Ministarstvo (u daljem tekstu: Komisija) i koja će izbor vršiti na osnovu Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.
• Izbor publikacija na srpskom jeziku Komisija će izvršiti uz konsultovanje javnih biblioteka kojima je namenjen ovaj otkup.
• Izbor publikacija na jezicima nacionalnih manjina Komisija će izvršiti uz konsultovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i javnih biblioteka kojima je namenjen ovaj otkup.
• Komisija će sastaviti i posebni spisak izabranih publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača u po jednom primerku za svaku biblioteku koja učestvuje u ovom otkupu, i na raspolaganju za ovaj izbor imaće do 40% od ukupnih sredstava na svakoj budžetskoj aproprijaciji namenjenoj za ovaj konkurs.
• Na osnovu mišljenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, na osnovu izbora publikacija od strane javnih biblioteka sa spiska publikacija koji je sačinila Komisija, kao i na osnovu spiska publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača, Komisija donosi predlog o izboru publikacija, odnosno njihovih izdavača, koje će biti otkupljene za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.
• Na osnovu donetog predloga o izboru publikacija, odnosno njihovih izdavača, koje će biti otkupljene za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije, i Zakona o budžetu Republike Srbije, ministar kulture i informisanja donosi Rešenje o dodeli sredstava izdavačima i distributerima po ovom Konkursu.

Uslovi konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su izdavači publikacija u smislu člana 2 Zakona o izdavanju publikacija („Službeni glasnik RS“ br. 37/91 , 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 135/04 , 101/05 – dr. zakon).
Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:
1. dva primerka Obrasca 1 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine,
2. dva primerka Obrasca 2 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine,
3. izdavač može podneti Obrazac 3 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine – za svaku publikaciju po jedan primerak (nije obavezno dostaviti);
Obrasci 1, 2 i 3 se mogu preuzeti sa internet strana Ministarstva (www.kultura.gov.rs) i Narodne biblioteke Srbije (www.nb.rs);
4. najmanje jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerci publikacija su sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraćaju se podnosiocima);
5. potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom, a razlikuju se ponuđene cene, Komisija će izabrati publikaciju sa najnižom cenom.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom sa istom cenom, sve ponuđene publikacije biće na spisku za ibor publikacija, odnosno, biblioteke će proceniti od kog izdavača žele da imaju publikaciju.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom sa istom cenom, zbog mogućnosti izbora kojim bi se pružila neopravdana prednost jednom od suizdavača, Komisija neće publikaciju uvrstiti na posebni spisak izabranih publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača u po jednom primerku za svaku biblioteku koja učestvuje u ovom otkupu.

Ako dva ili više izdavača ponude isti naslov, Komisija će izabrati publikaciju koja je dopunjeno, prošireno, unapređeno ili kritičko izdanje, i koja više ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde navedene u ovom konkursu.

Prilikom razmatranja ponovljenih izdanja Komisija će prednost dati naslovima sa potvrđenom umetničkom i naučnom vrednošću.

Posebna pažnja će se obratiti na vredne publikacije izdate na ćiriličkom pismu kao i na kvalitet štampe, poveza i opreme izdanja.

Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: “Otkup knjiga”.

Prijave na Konkurs podnose se od 1.3.2018. do. 30.3.2018. godine.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Izračunavanje otkupne cene publikacija vršiće se prema sledećim kriterijumima:
1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.

2. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Pod „prodajnom knjižarskom cenom“ podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju zakonsku poresku stopu PDV u prodajnu knjižarsku cenu koju nude na ovom konkursu. Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati.

Izdavač će biti dužan da, kao dokaz o izvršenoj obavezi, Ministarstvu dostavi poštanske otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i overene potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koja je određena Rešenjem o dodeli sredstava izdavačima i distributerima, i fakturu sa naslovima, količinom i cenom isporučenih publikacija, uz naznaku da li je u iznos uračunat PDV. Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon: 011/244 45 71 ili na e-mail:otkup@nb.rs i u Ministarstvu kulture i informisanja na telefon: 011/33 98 295 ili na e-mail: marko.despotovic@kultura.gov.rs

Detaljnije

1.5 milion za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje u 2018. godini

NLB BANKA

1.5 milion za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje u 2018. godini

NLB Banka Beograd i ove godine organizuje konkurs za najbolje projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Pošaljite i vi ideju za koju smatrate da će unaprediti vašu proizvodnju, a mi ćemo najbolje ideje nagraditi.

Imajući u vidu izjednačenost u kvalitetu projekata u prethodne dve godine, kao i sugestije učesnika, ove godine, odlučili smo da tri najbolja projekta nagradimo jednakim nagradama, u iznosu od po 500.000 dinara neto.

Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači koji poseduju:
• registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
• sertifikat, ili su u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. Učešće je omogućeno i proizvođačima koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

Projekte možete dostaviti u periodu od 1. marta do 20. maja 2018. godine:
1. elektronskim putem na imail adresu organic@nlb.rs
2. poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente:
• kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
• detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
• troškove realizacije projekta
• očekivani rezultati i vremenski okviri realizacije
• podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu
• Za individualne proizvođače: dokaz o sertifikaciji (setrtifikat o organskoj proizvodnji) ili ugovor sa sertifikacionom kućom kao dokaz o započetom procesu sertifikacije
• Za proizvođače kooperante: grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

Za pripremu projekta nije potrebno da angažujete nekoga sa strane i plaćate stručnjake! Dovoljno je da preuzmete ovaj formular i u njemu uradite projekat!

Za sve dodatne konsultacije, pišite na: organic@nlb.rs ili nas pozovite na broj telefona: 011 7 15 15 22.

Detaljnije

Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji

USAID

Projekat za inovacije u prehrambenoj industriji u Srbiji

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti, kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. Kako navode iz USAID, cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima.

Kako bi ostvarili ove rezultate i unapređenje, kroz projekat će biti podržan razvoj jedinstvenog biznis modela po uzoru na akceleratore, čijom primenom će biti podržana preduzeća i početnici u ovom sektoru. Četiri biznis akceleratora – Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs – odabrana su kao ključni partneri ove aktivnosti, saopštio je USAID.

Kroz program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta, četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i HoReCa(HoteliRestoraniKafei) ciljana tržišta, koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje“.

Šesnaest proizvođača hrane će kroz taj projekat dobiti direktnu tehničku podršku akceleratora kroz unapređenje tehnologije, dizajn proizvoda, pristup finansijama i marketing, kako bi razvili bolje dizajnirane i inovativne proizvode i povećali prodaju i izvoz.

Prijave za učešće u projektu mogu da pošalju mala i srednja preduzeća, početnici, preduzetnici i asocijacije, i to do 1. aprila 2018. godine.

Detaljne informacije o proceduri i kriterijumima prijavljivanja nalaze se na veb-sajtovima akceleratora, ili OVDE.

Za detaljnije informacije o projektu svi zainteresovani se mogu obratiti i na poseban kontakt: Mirjana Jevtić, 062/623524, mjevtic@konkurentno.rs.

Detaljnije

Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Ministarstvo privrede uputilo je javni poziv lokalnim samoupravama za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i unapređenja industrijskih i poslovnih zona, inkubatora i klastera, obnavljanje braunfild lokacija, kao i razvijanje saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Javni poziv je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 16/18 od 5. marta 2018. godine.

Rezultati iz prethodne godine pokazali su da je ovaj vid podrške lokalnim samoupravama od velikog značaja i predstavlja dobru osnovu za pripremu kvalitetnih projekata i zato Ministarstvo, u okviru Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini, sa 143 miliona dinara nastavlja da, u zavisnosti od stepena razvijenosti lokalne samouprave, sufinansira ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, dok su gradovi i opštine u obavezi da finansiraju preostalu vrednost projekta.

Ministarstvo privrede je prošle godine zaključilo ugovore i sufinansiralo izradu projektno-tehničke dokumentacije za 48 jedinica lokalnih samouprava u vrednosti od 107,5 miliona dinara, od kojih su tri projekta regionalnog karaktera. Za 21 projekat nerazvijenih opština odobreno je 56,9 miliona dinara.

Više informacija o programu za ovu godinu, uslovima javnog poziva, načinu sufinansiranja, kriterijumima i potrebnoj dokumentaciji, zainteresovane lokalne samouprave mogu naći na internet stranici Ministarstva privrede.

Rok za podnošenje prijava počinje da teče od 6. marta 2018. godine, a završava se 20. marta 2018. godine.

Detaljnije

avni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programima „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat„ i “Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012 – „ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2018. godini

1) Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.

2) Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do šest meseci.
Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.
Svako pojedino udruženje, Savet ili organizacija može prijaviti samo jedan projekat bez obzira da li se isti odnosi na oblast finansiranje projekata ili na finansijsku podršku i pokroviteljstvo

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zravlja.
Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
– Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
– da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
– da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
– Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;
– Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite .
Prioritetne oblasti su:
1. prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
2. podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
3. reproduktivno zdravlje
4. zdravlje dece i mladih
5. bolesti zavisnosti
6. zarazne bolesti
7. mentalno zdravlje
8. zdravlje invalida
9. zdravlje starih
10. stomatološka zdravstvena zaštita
11. smanjenje svih oblika diskriminacije u pristupu zdravstvenoj zaštiti
12. podrška Nacionalnim programima i strategijama iz oblasti zdravstvene zaštite.

Projektna oblast pod rednim broj 10) sprovodi se isključivo u partnerstvu sa teritorijalno nadležnom zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.
Ovim konkursom nisu obuhvaćene sledeće aktivnosti:
– aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja;
– štampanje autorskih monografija;
– kulturne manifestacije;
– nabavka svih vidova opreme.

NAČIN PRIJAVE:
Sva zainteresovana udruženja svoje projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M4 uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Uz prijavu projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1. Fotokopiju izvoda o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre
2. fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
3. bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica;
4. preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa;
5. biografije predloženih edukatora;
6. podatak o visini iznosa kotizacije za učesnike na stručnom skupu

Ukoliko udruženje u okviru prijave projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Dokumenta pod rednim brojem 1 i 2 nije potrebno overavati.

PREDVIĐENI BUDŽET
Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja.
Svakom prihvaćenom projektu može biti dodeljeno maksimalno do 400.000 dinara.

Za stručne skupove sa međunarodnim učešćem maksimalno može biti dodeljeno do 80.000 dinara, a za stručne skupove bez međunarodnog učešća do 50.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata i stručnih skupova prema aktivnostima koje se sprovode.
Napomena:
– stručni skupovi kod kojih je predviđeno plaćanje kotizacija za učesnike neće biti finansirani.
– redovni troškovi rada udruženja (struja, voda, zakup prostora) se ne finansiraju;
– putni troškovi se pravdaju isključivo računima za gorivo, kartama za autobuski odnosno
železnički prevoz ili računima o pruženim taksi uslugama.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANJA UGOVORA

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje po okončanju projekta. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije projekta i utrošenim sredstvima.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Detaljnije

Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje faktora rizika koji dovosde do oštećenja srca i krvnih sudova), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2017. godini su :

1. prevencija bolesti srca i krvnih sudova

2. stručno usavršavanje u zemlji u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;

b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;

v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama koje su u Planu mreže

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i/ili iz budžeta Ministarstva zdravlja odnosno koje predviđaju nabavku medicinske, računarske ili bilo koje druge opreme, nabavku lekova i medicinskih sredstava odnosno adaptaciju prostora smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: troškove kancelarijskog i edukativnog materijala potrebnog za realizaciju projekta; troškove prevoza i troškove komunikacije koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškove organizacije edukacija i stručnih skupova; troškove štampanja publikacija i brošura koje proističu iz aktivnosti projekta; troškove finansijskih usluga.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje iz matrice M1, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija ( kopije računa, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju preporučenom poštom i putem elektronske pošte, uz napomenu „Za javni poziv za realizaciju aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – NE OTVARATI” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.

Ukoliko zdravstvena ustanova koja podnosi prijavu planira da projekat sprovodi u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, uz prijavu dostavlja i primerak potpisanog sporazuma o saradnji, kojim se uređuju međusobni odnos, kao i prava i obaveze učesnika u projektu.

U suprotnom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja.

Detaljnije

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• doprinose izgradnji konsenzusa i zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; predlažu modele i dobre interkulturalne prakse, naročito u oblasti obrazovanja; podstiču učešće mladih, posebno iz manjinskih zajednica u ovim procesima;
• doprinose informisanju građana o ciljevima i principima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu; doprinose približavanju stavova o poželjnom modelu interkulturalnog obrazovanja kroz dijalog roditelja, prosvetnih radnika i drugih zainteresovanih aktera iz većinske i manjinskih zajednica;
• prate i zalažu se za primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući primenu Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU; kontrolišu sprovođenje preporuka nadležnih nezavisnih tela i/ili drugih institucija nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; razvijaju primere dobre prakse primene prava etničkih manjina na lokalnom nivou.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.
Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.
Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 23. MARTA 2018. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa inkluzija Roma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• podstiču dijalog u lokalnim romskim zajednicama i naseljima o običajima i obrascima ponašanja koji otežavaju lični razvoj i društvenu emancipaciju i predlažu načine za njihovo prevazilaženje;
• podržavaju razmenu dobre prakse između jedinica lokalne samouprave i uzajamno učenje u pogledu izrade i uvođenjanovih usluga socijalne zaštite i modela ekonomskog osnaživanja s ciljem da se smanji zavisnost porodica od dečjeg rada i osipanje dece iz redovnog obrazovanja.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva – prvenstveno romska udruženja građana, jedinice lokalne samouprave i druge javne institucije.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 23. MARTA 2018. GODINE.

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.
Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.
Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA
Ciljevi Konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz popunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika/učesnice konkursa;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika/učesnice konkursa (ne starije od 6 meseci)
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera i dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa i to fotokopija prijave na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu. Ukoliko je Učesnik/učesnica konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa i to potvrdu izdatu od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž.
7. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika/učesnica Konkursa;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnica konkursa;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici/učesnice konkursa predlažu za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnica konkursa izdatu od strane MUP;
13. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora;
14. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da oni i prodavci nepokretnosti nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju.

Prijave na Konkurs će se primati do 30. aprila 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Detaljnije