Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

hail net protectionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti
opreme.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 100.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

3. Pravo prijave na konkurs
Pravo da konkurišu imaju:
‐ fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
‐ pravna lica – registrovana za obavljanje delatnosti gajenja voća;
‐ zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).
Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

4. Potrebna dokumentacija
Obavezna dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Fizičko lice (RPG):
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,

3. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom)

4. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjih knjiga sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele zasada pod voćem koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

6. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

7. menica sa meničnom izjavom (koja se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

8. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca(tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

9. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1.Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja;
2.Overena izjava pod ličnom i materijalnom odgovornošću da je proizvodnja voća osnovna delatnost. (dokaz Prva strana RPG Izvoda)

Pravna lica i zemljoradničke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. izvod iz Agencije za privredne registre;

4. overena kopija kartona deponovanih potpisa;

5. za zemljoradničke zadruge izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom) za najmanje 10 zadrugara;

6. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjim knjigama sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod zasadom voća koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

7. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

8. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

9. registrovana menica sa meničnom izjavom (dostavlja se prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

10. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca (tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

11. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu,

12. za pravna lica koja su registrovana kao poljoprivredna gazdinstva izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom);

13. Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta,otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva .

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1. Bilans uspeha za pravna lica i zemljoradničke zadruge u 2011. i 2012. godini,
2. Ugovor sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima sa ugovorenim količinama za snadbevanje sa sirovinama (ukoliko posedujete isti),
3. Dokaz o broju zaposlenih lica u pravnom licu i u zemljoradničkoj zadruzi.
4. Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Postupak za dobijanje sredstava
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U postupku razmatranja zahteva komisija proverava dokumentaciju, utvrđuje ispunjenost uslova i vrši procenu zahteva.

Odluka se donosi na osnovu kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon izvršene nabavke opreme koja je predmet ovog konkursa i postavljanja sistema protivgradne mreže sa naslonom pri čemu je potrebno dostaviti:
1. narativni(kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu;
2. original ili fotokopija računa;
3. original ili fotokopija otpremnice;
4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 27.09.2013.godine.

Rok za završetak investicije
Rok za završetak investicije (postavljanje kupljenog sistema protivgradne mreže sa naslonom) je do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14,00 časova).

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs ‐ Nabavka protivgradnih mreža‐ ne otvarati”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456‐267.

Kontakt osoba: Nikola Vranjković

Detalji

SIEPA – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za obuku i umrežavanje

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju organizatori obuke i umrežavanja (pravno lice, preduzetnik, poslovno udruženje ili udruženje građana), koјi organizuјu obuku i umrežavanje iz oblasti IT preduzetništva, a koјi, na dan podnošenja priјave, duže od godinu dana obavljaјu registrovanu delatnost i sposobni su da dokumentuјu istoriјat uspešno organizovanih obuka i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva.

Priјavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoј koverti sa naznakom: ”Ne otvaraј – priјava za dodelu sredstava podrške za tehnološke startape”.

Adresa: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd
Predlažemo vam da prijavu pošaljete i na: info@startapsrbija.rs

Komisiјa, formirana u skladu sa Programom, razmatraće podnete prijave prema redosledu dospeća.

Јavni poziv biće otvoren do raspoloživosti budžetskih sredstava, a naјkasniјe do 15. novembra 2013. godine (u slučaјu utroška budžetskih sredstava za ove namene pre navedenog datuma, SIEPA će obјaviti obaveštenje o zatvaranju јavnog poziva).

VAŽNA NAPOMENA: Iako je POSLEDNJI ROK ZA PRIJAVU 15. novembar 2013.godine, pozivamo vas da se prijavite što pre, jer će komisija prijave pregledati odmah po prispeću, a ne po okončanju poslednjeg roka za prijavu. To praktično znači da, ukoliko zadovoljavate sve kriterijume, možete da sklopite ugovor o finansijskoj podršci značajno pre poslednjeg roka za prijave.

Kriteriјumi za dodelu sredstava su:

reference podnosioca priјave, istoriјa poslovanja, odnosno aktivnosti, adekvatno iskustvo u organizaciјi obuka i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva;
predloženi proјekat, vrsta speciјalizovane obuke, namena, efekat na učesnike, dinamika realizaciјe proјekta;
opravdanost proјekta, finansiјska isplativost.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Novi Sad

КОНКУРС
за суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних филмова у 2013. години

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у даљем тексту: Секретаријат) суфинансираће у 2013. години производњу дугометражних играних и документарно-играних филмова у укупном износу од 30.000.000,00 динара, и то
По класификацији корисника:
30.000.000,00 динара 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима

1. На Конкурсу могу да учествују само приватна предузећа регистрована искључиво за производњу филмова;
2. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава – Конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних филмова у 2013. години, који се може преузети на интернет страници Секретаријата: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Додатне информације могу се добити у Секретаријату, на телефон 021/487-4714 или на е-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.
3. Уз пријаву се обавезно подноси:
– потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве
– фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа и
– сви прилози који су наведени у пријавама.
За тачност података унетих у пријаву одговара Подносилац пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs – protivgradne mreže

Konkurs traje:
04.09.2013. do 27.09.2013.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti opreme.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 100.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Pravo da konkurišu imaju:
– fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
– pravna lica – registrovana za obavljanje delatnosti gajenja voća;
– zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).

Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

L’entente survenue la semaine dernire entre le gouvernement

ati radeon hd 3450 and radeon hd 3650 video cards

payday loans You can apply for a Personal Loan online. Once you have an estimated monthly expenditure, you can easily compare it with your income. Customers, when possible, can elect to repay the full loan prior to the maturity date. L’entente survenue la semaine dernire entre le gouvernement canadien et Omar Khadr, et surtout le ddommagement de 10,5 M$ qui l’accompagne online payday loan, a beaucoup fait jaser. Le chef de l’opposition officielle, Andrew Scheer, s’est d’ailleurs insurg dans une vido publie sur son compte Twitter officiel samedi dernier. Les Canadiens sont choqus par la dcision [du premier ministre canadien,] Justin Trudeau, de donner un paiement secret de 10,5 M$ au terroriste qui a tu le sergent de l’arme amricaine, Christopher Speer, en Afghanistan, a t il dclar.. payday loans

cash advance online Somehow Imelda Marcos came to mind she said only people pay taxes I get the feeling this government feels health and safety is for people too. But I won use the wordThis is one the silliest parts of the new regs. Under ’07 the CDMC was supposed to be appointed early in the project so as to have an input into the design and programming. cash advance online

payday loans online How are the company shares doing? Remember, while downsizing may be a bad word for workers, investors like it as it shows the management is cutting costs. Also keep up with possible mergers involving your company. Look for when a merger is going to happen. payday loans online

online payday loan One way to boost your line of credit is to put all of your purchases you would normally make in a month (up to your limit on the card of course) on your card, and then paying that off ON TIME. You can usually pay things like car insurance on your card too. Pay everything you can think of.. online payday loan

payday advance Program, a California based bariatric and metabolic weight loss center. It help you keep a healthy relationship with your body. And by focusing on how being healthy feels awesome, you be less likely to fall into old bad for you habits.. Harry Beckwith (Selling the Invisible) It worse than the three faces of Eve. The many faces some companies present to their market and their customers. While decentralized divisions and distinct business operating units have done wonders for the agility of corporate America, we are starting to see at least one bad side effect:. payday advance

The one time i ran into this problem, it was on a new pc build. When we went to boot up the pc for the first time, the psu gave out a very high piched, almost inaudable squeel. We then tried multiple psu’s with that pc set up. There some bad credit ratings which consist of defaults, bankruptcy, arrears, late payments, skipped of payments, individual voluntary agreements, country court judgments or other poor credit factors. They all are acceptable to take advantages of these loans without going through the credit check. The most amazing fact is that the lender favours both bad credit and good credit equally.

online loans Quebbemann.”High protein foods are extremely filling and satisfying, so they actually help you eat fewer calories.” For this reason, newly meat free eaters end up eating many more calories than they would if they included some dairy or fish in their diets, he adds. Plus, it can be hard to get vitamin B12 from an animal product free diet. So if you do go vegan, be sure to make plant based proteins like beans, nuts, and soy 30% of your total calorie intake https://www.paydayloans16.com/paydayloans/, and look for vitamin B12 fortified foods.. online loans

cash advance Financial services have a huge impact on people lives, and if companies aren responsible in selling these services, it can lead to global disaster, as it did in 2008, said Linda Sherry of the nonprofit Consumer Action. Think it pretty amazing what short term memories people have up in Congress. Particular, tinkering with the bureau funding could do a lot of damage, Sherry said. cash advance

online payday loans There could be somebody who is very important to me and at a level of consent education where I feel really comfortable. If they really like having sex and I interested enough in them to want know what that like, I can see that happening. It like I putting a label on my own sexuality but including an asterisk, so I not preventing myself from growing and changing online payday loans.

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

class-raising-handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12 i 26/13), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
teritoriji AP Vojvodine.

Ukupna sredstva predviđena za dodelu po ovom konkursu iznose 9.832.501,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA
A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 2.700.034,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 2.274.649,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
• naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika, ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje,
za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
• usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
• materijal za obrazovanje i
• usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije
1. za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.651.412,00 dinara,
2. za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.206.406,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
• unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
• obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
• dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja I vaspitanja;
• dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
• ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
• dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
• dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programa i projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013. godine;
3. postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4. da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5. da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika;
6. da program i projekat može pretežno da se realizuje do kraja tekuće budžetske godine;

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati do kraja 2013. godine.

Učesnici konkursa koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima budu odobrena sredstva na Konkursu, pre prenosa sredstava iz budžeta, moraju otvoriti poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva, koji se uključuje u sistem konsolidovanog računa trezora, u roku koji će im biti određen prilikom obaveštavanja o rezultatima konkursa. Učesnicima konkursa kojima budu odobrena sredstva, a koji ne budu otvorili poseban namenski dinarski račun u navedenom roku, neće biti preneta sredstva, odnosno smatraće se da im sredstva na Konkursu nisu ni dodeljena.

NAČIN APLICIRANjA
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 20. septembar 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.ounz.vojvodina.gov.rs

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2013. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru aktivnosti 10, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2013. godine.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji će u periodu septembar – decembar 2013. godine, izlagati na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: izlagači)
Pravo učešća na Konkursu imaju izlagači koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% sledeći troškovi izlagača na sajmovima:

  • troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
  • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
  • Maksimalni iznosi refundacije za sajmove iznose:
  • do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po izlagaču, a najviše do 500.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 400.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji
  • do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 50.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 30.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji

3. Prijave na Konkurs podnose se na obrascu Upitnika, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za sajmove”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijave je 09. 09. 2013. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave izlagača koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4489.

Link

Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti

IncreasePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti od interesa za unapređenje privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 17.549.900,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 05 – Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 7.000.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.549.900,00 dinara.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

PREDMET KONKURSA:
Sredstva su namenjena za subvencionisanje nabavke opreme i repromaterijala, u cilju obnove, pokretanja i unapređenja proizvodnje i smanjenja uticaja ekonomske krize na postojeće poslove.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA:
1. Pravo prijavljivanja imaju mali i srednji privredni subjekti iz sektora proizvodnih delatnosti sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: privredni subjekti).

2. Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13).

3. Privredni subjekt korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13 ).

4. Prijave se podnose na obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti MSPP”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen obrazac prijave, budžet.

Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju privredni subjekti koji dostave i mišljenje referentne naučne ustanove o opravdanosti dodele sredstava.

5. Rok za podnošenje prijave je 05. 09. 2013. godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati. kao ni prijave podnosilaca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor a po osnovu Ugovora o dodeli sredstava, predaju Sekretarijatu sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to: dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
– hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4248

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

tolerance-textPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 13.435.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA
Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja i asocijacija, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva I očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, namenjenih naročito za:
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II USLOVI KONKURSA
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti
ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;
• Sredstva po konkursu se neće dodeljivati za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

III POSEBNI USLOVI
Zakon o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), u korisnike javnih sredstava ubraja i udruženja i društva u kojima javna sredstva (sredstva dobijena od budžetskog korisnika) čine više od 50% ukupnih prihoda u prethodnoj godini.

• Ukoliko podnosioc prijave ne spada i kategoriju korisnika javnih sredstava, potrebno je da uz prijavu i prateću dokumentaciju, dostavi overenu Izjavu u kojoj je naveden procenat javnih sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

• Ukoliko podnosioc prijave spada u kategoriju korisnika javnih sredstava potrebno je da u prijavi navede broj posebnog namenskog računa u Upravi za trezor (račun na partiji 840-), kao i da uz prijavu i prateću dokumentaciju, dostavi overenu Izjavu u kojoj je naveden procenat javnih sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

• Podnosilac prijave koji spada u kategoriju korisnika javnih sredstava i kome budu dodeljena sredstva po Konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu (organu od koga je ostvario naveći deo sredstava u prethodnoj
godini), sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa. Ukoliko je podnosilac najveći deo sredstava u prethodnoj godini ostvario od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice obraća se pomenutom sekretarijatu sa Zahtevom za otvaranje računa kod Uprave za trezor.
Potrebna dokumentacija u vezi sa posebnim uslovima se može preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs.

IV NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 04. jula 2013. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom) ili kod Uprave za
trezor;
4. Izjavu o udelu javnih sredstava u ukupnim ostvarenim sredstvima u prethodnoj
godini (original).
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice
koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

V OCENjIVANjE PROJEKATA I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA
• Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice;
• Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnsilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave direktnih budžetskih korisnika;
• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
• Sekretarijat će podnete prijave razmatrati i o njima odlučivati sukcesivno, do zaključenja Konkursa;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
• Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Link

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama – finansiranje projekata u oblasti ravnopravnost polova

gender_equalityPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima: dvamilionapetstohiljada dinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje ženskog preduzetništva ;
– Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje politička participacija žena;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedesethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti ravnopravnosti polova”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac sa opisom projekta i budžetom projekta. Ukoliko podnosilac ima otvoren račun kod Uprave za trezor neophodno je dostaviti kopiju kartona deponovanih potpisa.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. OKTOBAR 2013.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor a po osnovu Ugovora o dodeli sredstava, predaju Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609.

Link