Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika Ciljevi programa • Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU. • Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i […]

Nastavi

Javni interes u medijima

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Javni interes u medijima Cilj programa • Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu. […]

Nastavi

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Suzbijanje ekstremističkih ideologija Cilj programa • Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma. • Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“. • Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji […]

Nastavi