MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA – Javni poziv za ostvarivanje programa sufinansiranja programskih aktivnosti naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja, koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom u 2024. godini

Konkursi

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

Javni poziv za ostvarivanje programa sufinansiranja programskih aktivnosti naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja, koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom u 2024. godini

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2024. godini raspisuje javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija namenjenim za finansiranje

Programa sufinansiranja programskih aktivnosti naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom.

Rok za podnošenje prijava je do kraja 2024. godine, zaključno sa 31.12.2024. godine.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva, nalaze se na veb-sajtu Ministarstva: www.nitra.gov.rs. Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva sa dokumentacijom iz koje proizilazi ispunjenost uslova navedenih u Kriterijumima. Jedna organizacija može se prijaviti na konkurs u odnosnoj godini samo jedanput.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za sufinansiranje dodatnog obrazovanja za naučnoistraživački rad”.

Detaljnije