POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2023. godini za finansiranje i sufinansiranje realizacije projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine – rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2023. godini za finansiranje i sufinansiranje realizacije projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine – rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

1) PREDMET I CILj JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje realizacije projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine – rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09 dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018, 95/2018-dr. zakon i 95/2018), Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018-dr. zakon i 35/2023) i Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022 – 2031. godine (“Službeni glasnik RS“, br. 12/22).
Cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i dodela sredstava za realizaciju projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada, uklanjanje divljih deponija i sanacija degradiranih površina, koji obuhvataju i aktivnosti sa ciljem sprečavanja nelegalnog deponovanja i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 80.000.000,00 dinara, obezbeđen Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu (“Službeni list APV“, broj 54/2023 i 54/23- rebalans), razdeo 12 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima; Programska aktivnost 1002 Integrisano upravljanje otpadom (tekući transferi ostalim nivoima vlasti); Izvor finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja budžeta.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje, radova na sanaciji, rekultivaciji i na uklanjanju divljih deponija i sanaciju degradiranih površina.

3) PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.

Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da prilikom razmatranja prijava ne prihvati prijave jedinica lokalne samouprave kojima su dodeljena sredstva po osnovu javnih konkursa sprovedenih od strane Pokrajinskog sekretarijata u prethodnim godinama, a koje nisu ispunile obaveze u ugovorenom roku ili saradnja sa njima nije bila na zadovoljavajućem nivou.

Kontakt osobe za prijave su Tamara Orlović i Miljana Nikolić, na brojeve telefona: 021/487 4484 i 021/487 4640, e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs i miljana.nikolic@vojvodina.gov.rs

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ od 31.07.2023. godine do 31.08.2023. godine.

Detaljnije