MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine („Službeni glasnik RS“, broj 12/22), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu

praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Republike Srbije.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 80.000.000,00 dinara (slovima: osamdesetmilionadinara), u skladu sa članom
8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 138/22), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, Program 0406- Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost/Projekat 4015-Prevencija nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija na teritoriji Republike Srbije.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– građevinski radovi, kao i drugi radovi koji koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).
Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi, zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, ukupna vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura);
6) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
7) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1. Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Javni konkurs.

Prijave i priložena dokumentacija ostaju u arhivi i ne vraćaju se.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 3. majem 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/26-00-433

Detaljnije