MINISTARSTVO ZDRAVLJA – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije

OPŠTI USLOVI
U skladu sa sporazumom o finansijskoj saradnji zaključenog sa Globalnim fondom za borbu protiv HIV, tuberkuloze i malarije, nije dozvoljena prijava svim udruženjima koja čine mrežu „Omladina JAZAS” ili nose naziv i poseduju isti vizuelni identitet kao i sva udruženja koja se nalaze u bilo kom obliku povezanosti sa mrežom udruženja „Omladina JAZAS”.

Kriterijumi koje udruženje mora da ispuni kako bi apliciralo na ovom pozivu:

1. Udruženje je registrovano na teritoriji Republike Srbije u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (Službeni glasnik br. 51/09, 99/11,- dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon);
2. Udruženje kojem je oblast delovanja rad sa ključnim populacijama u riziku od HIV infekcije i/ili sa osobama koje žive sa HIV-om;
3. Udruženje je registrovano i sprovodi svoje aktivnosti minimum godinu dana;
4. Udruženje je direktno odgovorno za implementaciju projekta;
5. Udruženje ima upravljačke kapacitete, profesionalne kompetencije i kvalifikacije za uspešno izvršenje predloženih aktivnosti;
2. Udruženje vodi transparentno finansijsko poslovanje.
3. Predlog projekta dostavljen od strane udruženja mora biti orginalan i autentičan (ukoliko Komisija utvrdi više od 50% poklapanja sa predlogom projekta drugog udruženja, oba predloga neće biti uzeta u razmatranje).

PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji 2018-2025 godine („Službeni glasnik RS“ broj 61/18, prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju:
1. prevencija HIV/AIDS među populacijom izloženoj riziku;
2. parnjačka podrška osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Rok podnošenja projekata je 04. aprila 2023. u 23.59 časova .

Prijave pristigle po proteku navedenog roka će se smatrati neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Jelena Janković – jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs
Maja Prlinčević – maja.prlincevic@zdravlje.gov.rs

Detaljnije