POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za podizanje kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja – promovisanje i unapređenje bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za podizanje kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja – promovisanje i unapređenje bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu sa Finansijskim planom za 2023. godinu, za unapređenje kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja – finansiranje i sufinansiranje programa i projekata kojima se promoviše i unapređuje bezbednost učenika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini, opredeljuje iznos od 5.000.000,00 dinara, od kojih 3.500.000,00 dinara za osnovne škole i 1.500.000,00 dinara za srednje škole.
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

NAMENA SREDSTAVA

Navedena sredstva namenjena su za podizanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja – finansiranje i sufinansiranje programa i projekata kojima se promoviše i unapređuje bezbednost učenika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini, odnosno za:

1. projekte/programe koji utiču na podizanje znanja i veština kod dece i mladih u vezi sa zaštitom od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, zaštitom od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih oblika rizičnog ponašanja, praktične radionice škole i spoljne zaštitne mreže( učenici, nastavnici, roditelji i članovi spoljne zaštitne mreže);
2. projekte/programe koji doprinose podizanju znanja i veština kod nastavnika i roditelja u oblasti zaštite dece od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih oblika rizičnog ponašanja, uključujući i projekte razmene primera dobre prakse u oblasti unapređenja bezbednosti učenika (roditelji, nastavnici i spoljna zaštitna mreža);
3. projekte/programe koji doprinose razvoju i poštovanju rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanju različitosti.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA

Prilikom određivanja visine sredstava za dodelu, u skladu sa Pravilnikom, primenjuju se sledeći kriterijumi:

1. stepen uključenosti spoljne zaštitne mreže u programske aktivnosti;
2. usklađenost programa sa uputstvima Ministarstva prosvete i pratećim strategijama iz oblasti bezbednosti učenika;
3. stepen uključenosti ciljne grupe (učenika i roditelja), kojoj je program/projekat namenjen;
4. dosadašnja iskustva u realizaciji programa/projekata koji doprinose unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada;
5. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova;
6. postojanje drugih izvora finansiranja programskih aktivnosti odnosno projekata;
7. uspešna realizacija dodeljenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine prethodnih godina sa dostavljenim izveštajem i dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju budžetskih sredstava;
8. mogućnost pretežne realizacije programske aktivnosti i projekta u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA

Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
2. pismena izjava, odnosno dokaz o uspešnoj realizacija dodeljenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine prethodnih godina,
3. pismena izjava, odnosno dokaz o postojanju drugih izvora finansiranja programskih aktivnosti odnosno projekata;
4. pismena izjava o tome da će se programske aktivnosti u pretežnom delu realizovati u tekućoj budžetskoj godini.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno ovlašćenje za potpisivanje iste.

O dodeli sredstava korisnicima, odlučuje pokrajinski sekretar na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve.

Komisija neće razmatrati: nepotpune prijave, neblagovremene prijave, nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom), prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave koje se odnose na nabavku opreme ili održavanje opreme koja je u funkciji realizacije projekta, prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja, prijave korisnika koji narativni/finansijski izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodnog konkursnog perioda nisu dostavili u predviđenim rokovima, programe odnosno projekte čija realizacija ne može pretežno da se izvrši u toku tekuće budžetske godine.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 07.04.2023. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu
i nacionalne manjine-nacionalne zajednice
„Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za podizanje kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja – promovisanje i unapređenje bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti od 22.03.2023. godine na zvaničnoj Internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na telefon: 021/ 487 4502.

Detaljnije