Javni poziv za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja

1. OPŠTE INFORMACIJE

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za najmanje 10 jedinica lokalnih samouprava za sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja. Javni poziv sprovodi se u okviru Projekta „Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje”. Tehničku i finansijsku podršku sprovođenju ovog projekta pruža Program „Migracije za razvoj IIIˮ koji realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Cilj javnog poziva je jačanje uloge lokalnih samouprava u kreiranju inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja zasnovanih na podacima i u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada u saradnji sa različitim akterima na lokalnom nivou. Inovativna rešenja je potrebno da odgovaraju na prepoznate izazove na lokalnom tržištu rada i adekvatno odgovore na potrebe teže zapošljivih nezaposlenih lica i društveno osetljivih grupa, u cilju podsticanja zapošljavanja i poboljšanja njihovog položaja na tržištu rada.

Javnim pozivom potrebno je obuhvatiti najmanje 10 jedinica lokalnih samouprava, 500 nezaposlenih lica, zatim ekonomski osnažiti 100 lica iz kategorije teže zapošljivih i društveno osetljivih grupa i uspostaviti najmanje 10 partnerstava na lokalnom nivou u cilju unapređenja ekonomskog položaja teže zapošljivih grupa.

Jedinica lokalne samouprave je potrebno da svojim inovativnim rešenjem obuhvati oko 50 lica iz kategorija teže zapošljivih lica ili društveno osetljivih kategorija od čega je potrebno minimalno 10 lica ekonomski osnažiti.

Opšti cilj
Doprineti zapošljavanju, poboljšanju zapošljivosti i rastu izgleda za zapošljavanje nezaposlenih lica, kroz sprovođenje međusektorskih mera koje su usklađene sa potrebama lokalnog tržišta rada i lokalnom socio-ekonomskom situacijom.

Specifični cilj
Poboljšanje društveno-ekonomskog položaja teže zapošljivih lica i društveno osetljivih grupa kroz sprovođenje inovativnih usluga i/ili mera usmerenih ka zapošljavanju, unapređenju zapošljivosti, radnoj integraciji, aktivaciji, ekonomskom osnaživanju i perspektivama za zapošljavanje nezaposlenih lica kroz saradnju i koordinaciju relevantnih lokalnih aktera, čime se doprinosi unapređenju ukupne situacije na lokalnom tržištu rada, razvoju socijalnog i drugih oblika preduzetništva.

Spisak teže zapošljivih lica i društveno osetljivih grupa koje jedinica lokalne samouprave može da obuhvati svojom prijavom nalazi se u Smernicama za podnosioce prijava, Poglavlje br. 4, tačka 4.2. (Ciljne grupe/krajnji korisnici).

Za sprovođenje ovog javnog poziva ukupno je opredeljeno 550.000 evra.

Maksimalan iznos sredstava koji se može dodeliti jedinici lokalne samouprave po ovom javnom pozivu je 55.000 evra.

Minimalni iznos sredstava za koji jedinica lokalne samouprave može da podnese prijavu je 40.000 evra.

Odobrena sredstva isplaćuju se jedinici lokalne samouprave u najviše pet (5) tranši u dinarskoj protivrednosti, po kursu po kome je izvršena konverzija sredstava za svaku tranšu pojedinačno.

Realizacija odobrenih projektnih aktivnosti može da traje najkasnije do 31. maja 2023. godine.

Realizacija aktivnosti može početi najranije od datuma potpisivanja ugovora između jedinice lokalne samouprave i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

2. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA
Pravo na podnošenje prijave za učešće u Javnom pozivu ima jedinica lokalne samouprave (grad i opština) sa teritorije Republike Srbije koja kumulativno ispuni sledeće formalne uslove:

• u prethodnih pet (5) godina (2017-2021.) uspešno je realizovala najmanje jedan (1) lokalni akcioni plan zapošljavanja/lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja;
• u prethodnih pet (5) godina (2017-2021.) direktno ili indirektno učestvovala je u dizajnu, realizaciji i/ili praćenju najmanje jednog inovativnog modela za zapošljavanje finansiranog iz lokalnog ili nacionalnog budžeta ili donacije u minimalnom iznosu od 500.000 RSD;
• ima profesionalne i stručne kapacitete za realizaciju inovativnih rešenja za zapošljavanje (minimum jedna (1) zaposlena osoba u jedinici lokalne samouprave koja ima iskustva u oblasti lokalne politike zapošljavanja, preduzetništva, socijalnog uključivanja, inovacija ili sličnim temama koje su relevantne za Javni poziv) i koja će biti deo predloženog tima za realizaciju projekta;
• za realizaciju aktivnosti ima obezbeđeno, iz sopstvenih sredstava, najmanje 20% vrednosti potraživanog iznosa bespovratnih sredstava izraženih u EUR i RSD (obračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave).

Samo prijave jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju sve gore navedene uslove biće razmatrane.

Jedinica lokalne samouprave ima pravo da podnese samo jednu prijavu po ovom javnom pozivu.

3. INDIKATIVNA LISTA AKTIVNOSTI KOJE PRIJAVA MOŽE OBUHVATITI
Prijava jedinice lokalne samouprave može da se odnosi na jednu ili kombinaciju više sledećih aktivnosti:

 • aktivnosti dosezanja i aktivacije ciljne grupe nezaposlenih koji aktivno ne traže posao;
 • razvoj i sprovođenje paketa mera za osposobljavanje i učenje kroz rad radi sticanja potrebnih znanja i veština;
 • podrška razvoju preduzetništva kroz pružanje stručno-edukativne i finansijske podrške (obuke, pomoć u izradi biznis plana, nabavka opreme i materijala, usluge podrške u poslovanju za novoosnovane preduzetnike – marketing, računovodstvene i druge usluge, mentoring program i sl.);
 • kreiranje i sprovođenje kombinacije usluga i mera aktivne politike zapošljavanja prilagođene identifikovanim potrebama ciljne grupe nezaposlenih;
 • razvoj i primena usluga podrške ciljnoj grupi tokom i nakon učešća u uslugama i merama aktivne politike zapošljavanja;
 • podrška ekonomskom osnaživanju osetljivih društvenih grupa kroz radno angažovanje, unapređenje zapošljivosti i/ili zapošljavanje u oblicima socijalne ekonomije, uključujući pružanje stručno-edukativne i finansijske podrške (obuke, pomoć u izradi plana poslovanja i osnivačkih akata, usluge podrške u postupku osnivanja i registracije subjekata socijalnog preduzetništva, podrška u poslovanju kroz pružanje usluga marketinga, računovodstvene i druge usluge, organizacije rada koja podmiruje društvene potrebe, rešavanje problema u lokalnim zajednicama, nabavka opreme i materijala i sl.);
 • i dr.

Aktivnosti koje se odnose na mere aktivne politike zapošljavanja u koje se uključuju nezaposlena lica sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje mogu se sprovoditi samo kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

Javni radovi nisu predmet finansiranja prema ovom javnom pozivu.

U toku realizacije inovativnog rešenja za zapošljavanje poželjno je uspostavljanje partnerstva jedinice lokalne samouprave sa drugim institucijama na lokalnom nivou.

Relevantni lokalni akteri, koji mogu biti uključeni u realizaciju aktivnosti, pod uslovima navedenim u Poglavlju br. 7. Smernica za podnosioce prijava, su:

 • udruženja i organizacije civilnog društva,
 • udruženja poslodavaca, druga poslovna i profesionalna udruženja,
 • agencije za zapošljavanje,
 • srednje stručne škole akreditovane za pružanje usluga iz oblasti obrazovanja odraslih,
 • javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih,
 • preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
 • regionalne razvojne agencije,
 • privatni sektor i dr.

4. KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Kriterijumi za ocenu prijava sastavni su deo Smernica za podnosioce prijava.

Da bi se projekat u kontekstu ovog javnog poziva smatrao inovativnim potrebno je da pozitivno odgovori na set zadatih kriterijuma inovativnosti koji su bliže objašnjeni u Poglavlju br. 6. Smernica za podnosioce prijava.

Ocenu pristiglih prijava vrši Komisija za ocenu prijava po Javnom pozivu za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

5. ODLUČIVANJE PO PODNETIM PRIJAVAMA
Odluku o odobravanju sredstava za jedinice lokalnih samouprava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja (u daljem tekstu: Odluka) donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na predlog Komisije, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na zvaničnoj internet stranici objavljuje rang listu podnetih prijava kao i Odluku.

6. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i jedinica lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

7. NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja na internet stranici projekta www.inovacije.minrzs.gov.rs

Info sesija (on-line), na kojoj će biti pruženo više informacija o javnom pozivu, uslovima i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje prijave, biće održana 12. oktobra 2022. godine sa početkom u 12 časova. Pristupni link za info sesiju: www.inovacije.minrzs.gov.rs

Snimak info sesije će biti dostupan na internet stranici Projekta „Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u razvoju inovativnih rešenja za zapošljavanje na lokalnom nivou” www.inovacije.minrzs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, potencijalni podnosioci prijave mogu se obratiti menadžeru projekta – g. Vladimiru Rusiću, na adresu elektronske pošte: grantsemaJLS@minrzs.gov.rs

Bliže informacije u vezi sa Javnim pozivom nalaze se internet stranici Projekta „Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u razvoju inovativnih rešenja za zapošljavanje”: www.inovacije.minrzs.gov.rs

Rok za podnošenje prijava je 24. oktobar 2022. godine do 15 časova na pisarnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom, u skladu sa Smernicama za podnosioce prijava, podnosi se na pisarnicu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili poštom na adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za rad i zapošljavanje
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Prijava i prilozi se dostavljaju u jednom štampanom primerku i jednom elektronskom primerku (CD/DVD/USB), na gore navedenu adresu, u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, navodi se naziv i adresa podnosioca prijave i naziv Javnog poziva.

Ispod adrese Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA PRIJAVLJIVANJE.

Prijava poslata poštom ili kurirskom službom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.) je blagovremena ako prispe na pisarnicu u roku za prijavljivanje.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za prijavljivanje (zaključno sa poslednjim danom roka za prijavljivanje) a koji je gore naveden.

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje nisu dostavljene na navedeni način neće biti razmatrane.

Smernice za podnosioce prijava su sastavni deo ovog javnog poziva i sadrže bliže informacije o Javnom pozivu, obrasce za prijavu i listu dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Detaljnije