Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije

Konkursi

MINISTAR BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije

Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Program) sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra), a za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara.

Sredstva u maksimalnom iznosu od 80.000.000,00 dinara po odobrenom projektu, opredeljena su za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i aplikacije u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova“ koje će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim.

Cilj

Opšti cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva koja treba da omogući održivu, efikasniju upotrebu resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana.

Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja:
1) ispunjava uslove propisane Programom i
2) priloži elaborat kojim je predviđena implementacija projekta koji doprinosi ispunjenju ciljeva definisanih Programom.

Jedinica lokalne samouprave može podneti jednu prijavu na javni konkurs. Prijava na konkurs ne može biti zajednički podneta od strane više jedinica lokalne samouprave.

Namena

Sredstva namenjena za podršku podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije koriste se za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i aplikacije u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova” u oblasti:
1) Bezbednosti – kroz uspostavljanje integrisanih sistema nadzora i kontrole, sistema upozorenja u situacijama ugrožene bezbednosti, sistema za reagovanje u vanrednim situacijama i dr;
2) Mobilnosti i transporta – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti unapređenju mobilnosti u širem smislu, podizanju efikasnosti upravljanja saobraćajem i saobraćajnom infrastrukturom, kao i jednostavnijem i jeftinijem transportu građana;
3) Javnih i komunalnih usluga – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti podizanju efikasnosti obavljanja javne i komunalne delatnosti;
4) Digitalizacije u javnom sektoru – kroz projektovanje „smart siti” programa i implementaciju inovacionih softverskih i hardverskih rešenja, koja doprinose efikasnijem radu lokalnih organa i većem zadovoljstvu građana pri korišćenju usluga javne uprave;
5) Razvoja inovacionog preduzetništva – kroz podršku razvoju inovacionih rešenja namenjenih podizanju inovacionih kapaciteta gradova i opština, kao i uspostavljanje inovacione infrastrukture koja treba da omogući tehnološko osposobljavanje i unapređenje preduzetničkih potencijala mladih za osnivanje sopstvenih startap kompanija i
6) Zaštite životne sredine – kroz implementaciju inovacionih rešenja usmerenih na povećanje energetske efikasnosti i poboljšanje kvaliteta života stanovnika u jedinici lokalne samouprave.

Izbor prijava

Izbor prijava vršiće se na osnovu ispunjenosti uslova predviđenih Programom. Formalnu ispravnost dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za ocenu prijava i praćenje realizacije programa koju obrazuje ministar i na čiji predlog ministar donosi Odluku o dodeli sredstava nakon čega se sa izabranim korisnikom sredstava potpisuje ugovor.
Prijava

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava jedinica lokalne samouprave je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika jedinice lokalne samouprave – Obrazac prijave,
2) overen i potpisan elaborat koji sadrži:
– detaljan opis funkcionalnosti projekta koji doprinosi podizanju inovacionih kapaciteta i unapređenju rada jedinice lokalne samouprave u skladu sa ciljevima Programa,
– detaljnu tehničku specifikaciju (predmer i predračun) radova, opreme i usluga, koje su neophodne u cilju realizacije podnetog projekta.
3) overen i potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,
4) overen i potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu, sa naznačenim sopstvenim sredstvima ukoliko ih jedinica lokalne samouprave ulaže u projekat i
5) prezentaciju predloženog projekta.

U slučaju da predloženi projekat obuhvata aktivnosti koje se odnose na nabavku opreme i izvođenje radova na objektima i zemljištu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i srodnim zakonima i podzakonskim aktima, od podnosioca prijave može se zahtevati dostavljanje dokaza o vlasništvu objekata i zemljišta na kojima se planira izvođenje radova, kao i projektno tehnička dokumentacija za predmetne radove i dozvole za izvođenje istih izdate od strane nadležne institucije.

Kabinet ministra će uvidom u internet stranicu Narodne banke Srbije utvrditi da li jedinica lokalne samouprave ispunjava uslov da joj račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2022. godine.
Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za podršku podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte, na adresu:

Vlada Republike Srbije
Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nemanjina 11
11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na mejl adresu pametnigradovi@inovacije.gov.rs sa naznakom „Prijava na konkurs – podrška podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave”.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije i Prijavni formular (Obrazac prijave) dostupni su za preuzimanje na internet stranici Kabineta ministra www.inovacije.gov.rs.

Detaljnije