Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih smanjenju negativnih migracija mladih u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih smanjenju negativnih migracija mladih u 2022. godini

1. PREDMET OGLAŠAVANjA
Predmet ovog konkursa je finansiranje programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj smanjenje negativnih migracija mladih kroz:
– motivaciju mladih za ostanak u zemlji;
– podršku mladima iz ruralnih sredina;
– poboljšanje i unapređenje kvaliteta života i životnog standarda mladih.
Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ( “Službeni glasnik RS“, broj 110/21) u okviru razdela 34 – Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, program 0903 – Porodično pravna zaštita građana, funkcija 040 – Porodica i deca, programska aktivnost 0008 – Podrška smanjenju negativne migracije mladih , ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladiim organizacijama u iznosu od 200.000.000,00 dinara.

2. PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana:
• sa sedištem u Republici Srbiji koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
• koja su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili;
• koja dostave predloge programa Ministarstvu za brigu o porodici i
demografiju na osnovu ovog konkursa i na zadatom Obrascu predloga programa;
• koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju programa;
• koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju smanjenje negativnih migracija mladih.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:
• trajanje programa može biti maksimalno, zaključno sa 30. oktobrom 2022. godine
• sve aktivnosti utvrđene predlogom programa moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

3. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom merila i kriterijuma bliže uređenih:
– Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18);
Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-773/2022 od 3. februara 2022. godine Komisija za ocenjivanje, rangiranje i odabir predloženih programa(u daljem tekstu Komisija) vrši procenu podnetih programa uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
– reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, broj korisnika uključenih u projekat – (do 15 bodova)
– jasno opisani i merljivi rezultati programa projekta i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – (do 20 bodova)
– ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata, jasno sastavljen, realan i opravdan budžet- (do 15 bodova)
– održivost projekta i mogućnost njegovog razvijanja – (do 10 bodova)
– stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – ( do 10 bodova)
– kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja – (do 10 bodova)
– kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosilaca za realizaciju projektnih aktivnosti – (do 10 bodova)
– predviđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, kredita i drugo – (do 10 bodova).

Programi koji neće biti uzeti u razmatranje su:
– sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
– kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja, adaptacija i opremanje prostorija udruženja;
– izgradnja infrastrukture i građevinski radove u okviru programskih aktivnosti;
– retroaktivno finansiranje programa čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
– programi kojima se ostvaruje dobit;
– programi koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju.

Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 30. avgustom 2022. godine.

Detaljnije