Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji u 2022. godini“ za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana romske nacionalnosti u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji u 2022. godini“ za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana romske nacionalnosti u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Realizacijom programa treba da budu ostvareni sledeći ciljevi:

1. Podizanje društvene svesti o važnosti borbe protiv ciganizma;
2. Realizacija programa iz oblasti definisanih Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine – obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstva i socijalne zaštite;
3. Promocija, informisanje i osnaživanje Roma i Romkinja u vezi sa predstojećim popisom stanovništva.

1. Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

 Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma ili osnovne principe ljudskih prava;
 Udruženja koja obezbede učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa;
 Udruženja podnosioci predloga u okviru ovog konkursa mogu aplicirati isključivo sa jednim predlogom programa, dok se kao partnersko udruženje mogu pojaviti više puta;
 Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na osnovu ovog konkursa i Smernica za podnosioce predloga programa na zadatom Obrascu predloga programa.

2. Prioriteti konkursa

Prioritet konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022-2030. godine

3. Način finansiranja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i realizator programa, zaključiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju realizatoru programa na otvoreni namenski podračun kod Uprave za trezor Ministarstva finansija, naveden u ugovoru. Sa ovog podračuna, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i predviđeni honorari. Nije dozvoljen bilo kakav prenos sredstava sa ovog računa na račun poslovne banke.

Realizator programa je odgovoran za zakonito i namensko trošenje sredstava.

Realizator programa je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju iz budžeta programa. Usluga revizije mora da sadrži mišljenje ovlašćenog revizora u vezi sa načinom utoršenih namenskih sredstava udruženja odobrenih za realizaciju programa.

Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prilikom potpisivanja ugovora za odobreni program.

Realizator programa je dužan da obaveštava nadležni organ o realizaciji programa, u rokovima određenim ugovorom, kao i da nadležnom organu omogući praćenje realizacije programa.

Nakon završetka programa, realizator programa je dužan da na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, izveštaj ovlašćenog revizora, kao i prateću dokumentaciju kojom se dokazuje namenski utrošak sredstava. Formulari izveštaja biće dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka programa.

4. Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane programe iznose 8.372.000,00 dinara (slovima: osammilionatristotinesedamdesetdvehiljadedinara i 00/100). Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može preći 1.000.000,00 dinara (slovima: miliondinara i 00/100). Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može biti manja od 250.000,00 dinara (slovima: dvestotinepedesethiljadadinara i 00/100)
Finansiranje programa vrši se na osnovu ugovora zaključenog između realizatora programa i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kojim se naročito definiše predmet programa, rok u kome se program realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumeni obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.

5. Trajanje programa

Programske aktivnosti realizuju se u trajanju do 6 meseci od dana prenosa sredstava.

6. Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Obrasci za podnošenje predloga programa, dostupni su i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni . Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obavezna dokumentacija dostavlja se u dva primerka (original i kopija originalne dokumentacije);
• Kompaktni disk (CD) ili (USB fleš memorija) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom (u Word / Excel formatu);
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora Ministarstvu dostavi:
• Izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena ili ukoliko su sredstva obezbeđena za sufinansiranje projekta, navesti iz kog izvora, na propisanom obrascu;
• Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, na propisanom obrascu, i
• Interni akt o antikorupcijskoj politici.
Dostavlja se potpisan i pečatiran original i kopija obavezne dokumentacije. Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11 070 Novi Beograd, najkasnije do 24.02.2022. godine.
Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS „UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA I ROMKINjA U REPUBLICI SRBIJI U 2022. GODINI” – NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti / kurirskoj službi / pisarnici najkasnije do 24.02.2022. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

7. Kriterijumi za ocenjivanje predloga progama

– Jasno opisane aktivnosti programa, usklađene sa ciljevima i prioritetima konkursa i inovativnost ponuđenih rešenja, kao i precizno definisan minimalni predviđeni odziv / dosegnutost ciljne grupe u odnosu na programske aktivnosti, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost – do 10 bodova
– Jasno opisani i merljivi rezultati programa i njihova usklađenost sa ciljevima konkursa, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – do 10 bodova
– Budžet usklađen sa programskim aktivnostima i realno planiran (realan odnos između planiranih troškova i postavljenih ciljeva / rezultata) – prednost će biti data programima koji obezbeđuju veći procenat sufinansiranja programa (ukoliko se program finansira iz više izvora) – do 10 bodova
– Obuhvat, odnosno, nivo uključenosti aktera u lokalnoj zajednici – do 10 bodova
– Kapaciteti podnosioca programa (tehnički i ljudski) za realizaciju programskih aktivnosti – do 10 bodova
– Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava, kao i ispunjenost ugovornih obaveza za korišćena budžetska sredstva u prethodnom periodu. Za udruženja koja prvi put apliciraju biće ocenjivana efikasnost planiranih sredstava – do 10 bodova

Svakom predlogu programa Komisija za sprovođenje konkursa dodeliće određeni broj bodova od ukupnih 60, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista programa. Izbor između dostavljenih programa vrši se rangiranjem na osnovu navedenih elemenata i broja bodova.

Prilikom vrednovanja programa, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će uzeti u obzir da li je od strane udruženja koja podnose predloge programa, u prethodne dve godine utvrđeno nenamensko trošenje budžetskih sredstava i/ili raskinut ugovor zbog istog.

8. Programi koji neće biti finansirani

– Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
– Stipendije za studiranje ili obuku;
– Kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja i adaptacija prostorija udruženja;
– Izgradnja infrastrukture i građevinski radovi u okviru programskih aktivnosti;
– Retroaktivno finansiranje programa čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena;
– Programi kojima se ostvaruje dobit;
– Programi koji izazivaju ili podstiču govor mržnje, netoleranciju i diskriminaciju;
– Udruženja za koja se utvrdi da su nenamenski trošili sredstva.

9. Rok i način objavljivanja prihvaćenih programa

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje se u roku ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneće u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ista će biti objavljena na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: aleksandra.novikova@minljmpdd.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 09.02.2022. DO 24.02.2022. GODINE

Detaljnije