Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije vezane za uređenje poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Za izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 14.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 70%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava na konkurs,
  2. Kopija PIB obrazca,
  3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
  4. Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, (tabela 9. Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta),
  5. Overena kopija Saglasnosti Ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link