Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, (U DALJEM TEKSTU: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT) RASPISUJE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa jeste podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 242.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).
Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:
1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
4. Nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;
5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
6. Mašine za sadnju;

U Sektoru ostali usevi:
7. Mašine za dopunsku obradu zemljišta;
8. Mašine za đubrenje zemljišta (rasturivač mineralnog đubriva);
9. Mašine za setvu;
10. Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:
11. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizer; 11.2. Prskalica; 11.3. Dron).

Za podtačke 1., 2., 5. i 11. (11.1. Atomizer) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.
Za podtačku 3. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara, odnosno do 880.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.
Za podtačke 4., 6., 7., 9., 10. i 11. (11.2 Prskalice; 11.3 Dron) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.
Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 400.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 440.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
­ nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
­ preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
­ privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
­ zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
­ složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:
1. Sektor voće,
2. Sektor grožđe,
3. Sektor povrće (uključujući pečurke),
4. Sektor cveće,
5. Sektor ostalih useva.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Uslovi za učešće na konkursu jesu:

Za fizička lica i pravna lica:

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine. Ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2021.godine;
4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;
5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godine, ukoliko je korisnik istog;
6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19);
9. Objekat gde se postavlja oprema iz člana 3. ovog Pravilnika podtačke 1. do 3.– koja je predmet investicije konkursa – mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva, ili ukoliko je objekat u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;
10. Parcele na kojima će se koristiti oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko su parcele u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;
11. Za investicije iz člana 3. ovog Pravilnika podtačka 10. izvršena registracija priključnog vozila u skladu sa propisima koji uređuju registraciju motornih i priključnih vozila.

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

12. Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
13. Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
14. Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
15. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

4.1. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Sektor voće, povrće i grožđe:
­ Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća/povrća/grožđa.
­ Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije za prihvatljive investicije do 49.999 evra.
­ Za podnosioce prijava za investicije u podtačkama: 1. 2. i 3. iz tačke 3.: Izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom (objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata), za objekat u vlasništvu ili zakupu od najmanje šest godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa.

2. Sektor cveće
­ Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru cveće, ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano cveće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju cveća.
­ Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru cveća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha cveća.

3. Sektor ostali usevi
­ Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostali usevi (žitarice, industrijsko, krmno bilje, začinsko bilje i drugo), ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane ostale useve u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tih useva.
­ Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha ostalih useva.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 18.02.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487- 4419; od 12 do 14 časova.