Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA
Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predlog programa odnosno projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta, uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Po svojoj sadržini projekti treba da se odnose na izgradnju, održavanje ili opremanje sportskih objekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 • Izgradnja novog sportskog objekta podrazumeva izgradnju objekta u pogledu izvođenja radova sa pratećom dokumentacijom i dozvolama u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.
 • Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u pogledu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji, kao i investiciono održavanje sportskog objekta.
 • Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat, ili predstavlja opremu koja služi obavljanju sportskih aktivnosti u/na tom sportskom objektu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA
Predlozi programa – projekata, treba da zadovoljavaju sledeće uslove i kriterijume:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;
 • da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta u AP Vojvodini;
 • da je u pitanju izgradnja ili kapitalno (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija) ili investiciono održavanje sportskog objekta;
 • da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata u skladu sa odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • da je predmer i predračun radova za izgradnju, odnosno za održavanje sportskog objekta urađen i da ga je overilo stručno lice;
 • da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
 • da je sportski objekat čije se održavanje planira u javnoj svojini (u celini ili delimično);
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe i drugih pratećih troškova;
 • da se izgradnja, održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javnoprivatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo;

PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
Osnovna dokumentacija:

 • Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular), čitko popunjen (otkucan ili odštampan).
 • ropratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, svrha, cilj, značaj, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) i koje je potpisalo ovlašćeno lice;

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa mora biti priložena dokumentacija navedena u obrascu predloga programa (strane 7, 8 i 9).
Sportski centri, pored navedene dokumentacije, dostavljaju i saglasnost na predlog projekta od strane Jedinice lokalne samouprave koja je njihov osnivač.
NAPOMENA: Svi predlozi projekata pristigli na prethodno raspisani Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini („Sl. list APV“ br. 5/21), koji je trajao do 1. juna 2021. godine, a za koje projekte nisu dodeljena sredstva, biće razmatrani i u okviru ovog Javnog konkursa. ZA NJIH NIJE POTREBNO PONOVO DOSTAVLJATI PRIJAVU I PRATEĆU DOKUMENTACIJU.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 50.000.000,00 (pedeset miliona) dinara.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja obaveštenja o raspisivanju Javnog konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 15. oktobra 2021. godine.
Nakon isteka roka trajanja ovog Konkursa, stručna Komisija će vrednovati podnete predloge projekata, te dostaviti pokrajinskom sekretaru predlog za finansiranje. Nakon donošenja odluke na internet stranici Sekretarijata će se objaviti spisak podnosilaca čiji su predlozi projekta odobreni. Objavljivanjem ove liste, smatraće se da su podnosioci predloga projekata koji nisu na listi, odbijeni sa zahtevom za finansiranje, te da su na ovaj način o tome obavešteni.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA NA KONKURS
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om ( JEDAN PDF DOKUMENT koji sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) sa naznakom na koverti „PRIJAVA ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA U APV“, poštom na adresu: Pokrajinski
sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u toku trajanja konkursa na telefon (021) 487-4835, radnim danom između 10 i 13 časova ili putem elektronske pošte na adresu:
jasna.pesic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije