Konkurs za dodelu RSK stipendija za školsku 2021/2022. godinu

Konkursi

FONDACIJA «ANA I VLADE DIVAC»

Konkurs za dodelu RSK stipendija za školsku 2021/2022. godinu

Prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati koji do sada nisu dobijali ovu stipendiju.

Fondacija «Ana i Vlade Divac» u saradnji sa donatorima iz SAD, raspisuje konkurs za dodelu RSK stipendija učenicima koji 2021. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

I USLOVI

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2021. godine upisuju I, II, III ili IV razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji imaju uspeha u učenju i vladanju i čiji je barem jedan roditelj/staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I, II, III ili IV razreda srednje škole koji u školovanju postižu odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5,00), a čiji jedan ili oba roditelja/staratelja imaju dokaz da su izbegli iz gore navedenih opština. Prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati koji do sada nisu dobijali ovu stipendiju.

Broj stipendija koji se dodeljuje za školsku 2021/2022. godinu je 32. Stipendije se isplaćuju na mesečnom nivou za vreme trajanja školske godine (10 meseci), a u mesečnom iznosu od 5,000 dinara.

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);
2. Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija knjižice/svedočanstva za poslednje 3 godine školovanja)
3. Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma, nagrada i sl.)
4. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje)
5. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte oba roditelja ili staratelja.
6. Potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica)
7. Potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji.

Dodatna dokumentacija:

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom se dokazuje:
• invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija),
• ratni vojni invalidi (potvrda)
• jednoroditeljski status porodice (umrlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr),
• podstanarski status porodice (kopija ugovora sa stanodavcem) i druga dokumenta.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA

Konkurs će biti otvoren od 13.7.2021. do 30.7.2021. godine. Prijave se šalju na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za RSK stipendije“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/33 41 755.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana. Fondacija „Ana i Vlade Divac“ neće odbacivati prijave kandidata koji već dobijaju stipendiju iz drugih izvora (opštinske, državne i druge stipendije).

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u poslednja 3 razreda školovanja,
– nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata (opštinska, okružna i državna takmičenja)
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za poslednja tri meseca tekuće godine, te dokumentacije kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice, podstanarski status porodice i dr.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh za poslednje 3 godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5,00 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);
2) nagrade na takmičenjima i sportski rezultati (5 bodova nacionalno, 4 regionalno i 3 boda opštinska takmičenja). Boduje se samo jedan i to najbolji uspeh na takmičenju u protekle 3 godine.
3) Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za poslednja 3 meseca tekuće godine godine, i to:
• Bez prihoda (5 bodova)
• Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda)
• Ostali socio-ekonomski uslovi (1-3 boda)

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije. Kandidati koji nisu dobijali stipedniju imaju prednost, a konačnu listu dobitnika stipendije odobrava donator.

V POSTUPAK

Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a2, 11000 Beograd do naznačenog datuma. Komisija razmatra prijave i utvrđuje preliminarnu rang-listu kandidata. Donator odobrava konačnu rang listu, koja se zatim objavljuje na sajtu Fondacije.

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.
Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, napuštanja redovnog školovanja ili prestanka uplate od strane donatora.

VI ISPLATA STIPENDIJE

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u iznosu od 5,000 dinara u jednakim mesečnim ratama.

ANEKS

Anex 1- Prijavni obrazac

Izvor