Javni konkurs za sufinanisiranje potprojekta „Multikulturalizam na klik“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinanisiranje potprojekta „Multikulturalizam na klik“

Javni konkurs se raspisuje za dodelu dotacija Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, registrovanim pravnim licima (udruženjima, asocijacijama i drugim subjektima sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine) za organizaciju 6 nagradnih konkursa od opšteg javnog interesa, za učenike osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine i to u oblasti multikulturalizma, tolerancije i očuvanja i promovisanja etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica Vojvodine.

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 500.000,00 dinara.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA

Sredstva se dodeljuju za organizaciju 6 nagradnih javnih konkursa u toku 2021. godine.

II USLOVI KONKURSA

 • Na javni konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
 • Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
 • Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za organizaciju 6 nagradnih javnih konkursa prema sledećem:
  • nagradni konkursi se raspisuju za podnošenje radova na odabrane teme iz oblasti multikulturalizma, tolerancije i očuvanja i promovisanja etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica Vojvodine;
  • nagradni konkursi su namenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine, od kojih su 3 namenjena učenicima osnovnih škola a 3 učenicima srednjih škola;
  • nagradni konkursi su javni uz obavezu odabranog korisnika sredstava da pismenim putem (ili putem elektronske pošte) obavesti sve ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini o uslovima i rokovima konkursa;
  • nagradni konkursi se moraju biti realizovani u 2021. godini.
 • Podnosioci prijave na javni konkurs, uz prijavu, obavezno podnose i:
  • detaljno razrađen plan potprojekta i opis aktivnosti;
  • predlog dinamike realizacije aktivnosti u 2021. godini;
  • predlog tema i forme radova koji će biti predmet nagradnih konkursa;
  • predlog nagradnog fonda i forme nagrađivanja;
  • predlog budžeta potprojekta;
  • predlog modela saradnje sa Sekretarijatom u realizaciji potprojekta;
  • zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija).

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 14. aprila 2021. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA SUFINANISIRANJE POTPROJEKTA „MULTIKULTURALIZAM NA KLIK“

• Konkurs je otvoren do 23. aprila 2021. godine.

V OCENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA

 • Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave ispisane nečitko ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
 • Kriterijumi koji će se primenjivati prilikom odlučivanja o izboru organizatora takmičenja:
  • predlog forme radova i tema nagradnih konkursa;
  • kvalitet predloga aktivnosti, ocena efikasnosti i mogućnosti potpune realizacije cilja i teme konkursa;
  • predlog dinamike realizacije nagradnih konkursa u toku 2021. godine;
  • predlog forme nagrađivanja i budžeta potprojekta;
  • predlog modela saradnje sa Sekretarijataom u realizaciji potprojekta;
  • prethodne aktivnosti podnosioca prijave u vezi sa oblastima na koje se odnose nagradni konkursi.
 • Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
 • Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Rešenje o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
 • Sa podnosiocem prijave kome su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena;
 • Rezultati javnog konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata po okončanju Konkursa.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4604, ili putem e-pošte bojan.greguric@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije