Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2021. godini

U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: projekti) u oblasti savremenog stvaralaštva, odnosno u oblasti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: unapređena participacija nacionalnih manjina u kulturnom životu Srbije i razvijen međukulturni dijalog.

Prioriteti konkursa su:
1. Projekti koji neguju kulturne i jezičke osobenosti nacionalnih manjina i podstiču na međukulturni dijalog (koji unapređuju uzajamno poštovanje, razumevanje i saradnju među svim ljudima koji žive na jednoj teritoriji, bez obzira na etnički, kulturni, jezički ili verski identitet tih lica; čija je realizacija ili promocija na teritoriji različitoj od one na kojoj je manjinski jezik tradicionalno u upotrebi; kojima se planira saradnja sa sunarodnicima i saradnja sa zemljom maticom);

2. Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture, mobilnost, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, umrežavanje, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi);

3. Projekti koji unapređuju kvalitet kulturnog života posebno osetljivivih grupa među pripadnicima nacionalnih manjina (žene, deca i mladi, starije osobe, Romi…)

Donji limit iznosa sredstava koji se dodeljuju po jednom projektu:

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu iznosi 120.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:

Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.
Učesnik Konkursa može konkurisati sa više projekata, ali jedan isti projekat ne može biti prijavljen na više konkursa ovog ministarstva.

Kriterijumi za izbor projekata:
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija.
Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije su određeni u članu 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(b) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prilikom razmatranja projekata u obzir će se uzimati i usklađenost sa ciljevima i prioritetima strateških dokumenata Republike Srbije.

Konkursni rok:

Konkurs za kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji otvoren je od 22. januara do 22. februara 2021. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana na telefon: 011/3398-880, ili putem elektronske pošte: aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs.

Detaljnije