Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2021. godini

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, projekata izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva (u daljem tekstu: projekti) u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: unapređenje oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva, razvoj publike i edukacija, promocija filma.

Prioriteti konkursa su:
• Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture;
• Podrška filmskim kolonijama;
• Podrška filmskim marketima – podrška za organizaciju filmskih marketa, sajmova i online platformi koji omogućavaju povezivanje i saradnju filmskih profesionalaca i razvoj audio-vizuelnog tržišta,
• Projekti koji se odnose na razvoj filmske industrije i audio-vizuelnog tržišta u Srbiji;
• Projekti koji promovišu film putem digitalnih tehnologija;
• Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma;
Programi edukacije i razvoja publike:
• Filmske radionice i edukacija;
• Promocija filma kao nastavnog sredstva;
• Trening inicijative za usavršavanje filmskih profesionalaca;
• online promocija (podrazumeva inovativne projekte koji uključuju korišćenje socijalnih mreža i rad sa online publikom);
• posebno će se uzeti u obzir podatak da li su projekti već podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa za oblast audio-vizuelnog stvaralaštva.

Napomena: konkurs nije namenjen produkciji filmskih projekata i televizijskih serija.

Donji limit iznosa sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu:

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu iznosi 200.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:
Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

Učesnik Konkursa može konkurisati sa više projekata, ali jedan isti projekat ne može biti prijavljen na više konkursa ovog ministarstva.

Kriterijumi za izbor projekata:
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija.

Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije su određeni u članu 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(b) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prilikom razmatranja projekta u obzir će se uzeti i usklađenost sa ciljevima i prioritetima strateških dokumenata Republike Srbije.

Konkursni rok:
Konkurs je otovren od 19. januara do 26. februara 2021. godine.

Način prijavljivanja:
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:
– Uredno popunjeni konkursni Formular za 2021.godinu u četiri primeraka,
– Izjave broj 1. i 2, koje se nalaze na kraju prijavnog formulara i to :
– Izjavu br. 1, kojom podnosilac prijave potvrđuje da je izvršio sve obaveze prema Ministarstvu kulture i informisanja sa prethodnih konkursa, garantuje tačnost dostavljenih podataka te se obavezuje da će namenski koristiti sredstva i dostaviti Izveštaj o realizaciji projekta, kao i da će u štampanim materijalima i tokom realizacije projekta jasno naznačiti podršku Ministarstva kulture i informisanja;
– Izjavu br. 2, kojom se podnosilac prijave izjašnjava o načinu pribavljanja izvoda iz registra APR .
– Pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, organ autonomne pokrajine ili organ lokalne samouprave, treba da dostave kopije rešenja o upisu u sudski registar, odnosno, kod nadležnog organa;
– Vizuelni materijal (katalog, dvd, programske knjižice i sl);
– Po potrebi dostaviti i dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
– Po potrebi dostaviti i pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje.;
U obzir će se uzimati samo prijave koje su:
– uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, ovogodišnji formulari (preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;
– dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd,
– na koverti jasno naznačiti za „ KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2021. godini“
– Različiti projekati, u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, istog podnosioca moraju biti poslati kao posebna pošiljka.

U slučaju nepotpune prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.
Konkursni materijal se ne vraća.

Važne napomene:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka, a sredstva se dodeljuju za realizaciju konkretnog projekta, tako da nije moguće naknadno vršiti promenu podnosioca projekta i korisnika sredstava, kao i naknadno predložiti bilo koji drugi projekat za sufinansiranje kao zamenu za izabrani projekat.
2. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova;
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti javnost i podnosioce prijava o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem elektronske pošte: tijana.despotovic@kultura.gov.rs ili telefonskim putem na 011/3398-614

Detaljnije