Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

I
Oglašava se ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u okviru ribarskih područja koja su određena Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/2015) i to:

1) Ribarsko područje ,,Bačka”

Svi delovi koji su u granicama ribarskog područja „Bačka”, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i osim sledećih voda koje su ustupljene na korišćenje na period od 10 godina: Dunav od 1433 km – 1297 km, Osnovna i detaljna kanalska mreža i AK „Čonoplja, reka Kireš, reka Krivaja, AK „Velebit”, vodotok Čik sa akumulacijama, Adorjansko jezero, mrtvaja Budžak kod Ade i AK „Moravica” na Krivaji.
Granica ribarskog područja „Bačka”, polazi od 1297 km Dunava i ide na zapad i dalje na sever državnim granicom do reke Tise, a zatim nastavlja njenom desnom obalom do ušća u Dunav i dalje na zapad njegovom levom obalom do polazne tačke.

2) Ribarsko područje ,,Srem”

Svi delovi koji su u granicama ribarskog područja ,,Srem”, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i osim sledećih voda koje su ustupljene na korišćenje na period od 10 godina: Dunav od 1297 km do 1233 km, Dunav od 1233 km do 1187 km, Sava od 207 km do 123 km, Sava od 96 km do 49 km, Studva, AK „Sot”, AK „Bruja”, AK „Moharač“, AK „Međeš”, AK „Kudoš”, AK „Čalma”1,2,3, AK „Borkovac”, AK „Ljukovo” i AK „Dobrodol”, AK “Vranjaš“ kod Manđelosa, Gajićeva bara, kanal Galovica i kanal Jarčina.

Granica ribarskog područja polazi od 49 km reke Save i ide desnom obalom do 96 km i prelazi na levu obalu gde nastavlja do 123km, a zatim ponovo prelazi na desnu obalu i nastavlja do 207 km Save. Granica dalje nastavlja državnom granicom na sever do 1297 km Dunava i njegovom levom obalom ide do Starih Banovaca i nastavlja na jug istočnim granicama opština Stara Pazova i Pećinci do polazne tačke.

II

Delovi ribarskih područja „Bačka” i „Srem” ustupaju se na period od deset godina, i to od 01.01.2021. do 31.12.2030. godine.

III

Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva, javna preduzeća ili druga pravna lica ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (u daljem tekstu: Zakon).

IV

Prijava na konkurs, prilaže se na propisanom obrascu sa obaveznim prilozima, koji se mogu preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu na konkurs, učesnik konkursa prilaže dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova iz člana 6. Zakona, i to:

1. DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA PROPISANIH ČLANOM 6. STAV 1. ZAKONA:

1) Uslov – Da je privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice registrovano kod nadležnog organa, odnosno upisano u odgovarajući registar;

Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno drugog odgovarajućeg registra.

Napomena: Ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

2) Uslov – Da je tehnički i stručno opremljeno za obavljanje delatnosti, odnosno da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, biološkog, ekološkog, veterinarskog, ili stočarskog (zootehničkog) usmerenja, a na kojima je odslušalo i položilo kurs(eve) iz oblasti ribarstva ili ihtiologije (u daljem tekstu stručno lice);

Dokaz:
2.1. Tehnička opremljenost (najmanje 1 motorno vozilo, najmanje 1 čamac sa vanbrodskim motorom i 1 poslovni objekat koji će biti korišćen za rad korisnika i smeštaj ili boravak ribočuvarske službe ili druga nepokretnost od značaja za funkcionisanje korisnika ribarskih područja)
– očitane saobraćajne dozvole za sva motorna vozila – automobile u vlasništvu učesnika konkursa, namenjena za rad ribočuvarske službe, overena fotokopija polise osnovnog osiguranja motornih vozila za tekuću godinu i Odluke odgovornog lica učesnika konkursa o nameni motornih vozila za obavljanje poslova ribočuvarske službe;
– overene fotokopije važećih plovidbenih dozvola za čamce u vlasništvu učesnika konkursa;
– izvod iz katastra nepokretnosti, odnosno drugi dokaz o vlasništvu, za poslovne objekte koji će biti korišćeni za rad korisnika i smeštaj ili boravak ribočuvarske službe i drugim nepokretnostima od značaja za rad i funkcionisanje korisnika ribarskih područja ili overene fotokopije ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
– Napomena 1: tehnička oprema koju učesnik na konkursu prijavi kao raspoloživu (kvantitativni sastav), predstavljaće minimum tehničke opreme koju će korisnik stalno koristiti u obavljanju poslova čuvanja i zaštite ribarskog područja i biće sastavni deo ugovora o ustupanju ribarskog područja.

– Napomena 2: učesnik konkursa je dužan da na zahtev Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, u traženom roku u određenom mestu i vremenu, omogući uvid u prijavljena materijalno – tehnička sredstva. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine zadržava pravo da nakon uvida, u zavisnosti od viđenog stanja, ne prizna određena materijalno – tehnička sredstva kao raspoloživa.

2.2 Radni status stručnog lica
– overena fotokopija ugovora o radu i MA obrasca PIO fonda;

2.3. Stručna sprema stručnog lica
– overena fotokopija diplome i uverenja o završenom i položenom kursu odnosno položenom ispitu iz oblasti ribarstva ili ihtiologije, izdato od strane odgovarajuće visokoškolske ustanove;

3) Uslov: – Da privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice nije u roku od dve godine, pre objavljivanja konkursa za ustupanje ribarskog područja na korišćenje, kažnjavano za privredne prestupe i prekršaje iz oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda;

Dokaz: – Uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda.

Napomena: Ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

4) Uslov: – Da zakonski zastupnik privrednog društva, javnog preduzeća ili drugog pravnog lica nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

Dokaz: Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu prebivališta ili prema mestu rođenja.

U slučaju da privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice ima više zakonskih zastupnika, ovi dokazi dostavljaju se za svakog od njih;

Napomena: Ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

5) Uslov: – Da privrednom društvu, javnom preduzeću ili drugom pravnom licu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja konkursa.

Dokaz: – Uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da učesniku konkursa nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja konkursa.

Napomena: Ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

6) Uslov: – Da je privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice izmirilo dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

Dokaz: – Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirilo dospele poreze i doprinose i Uverenje Uprave javnih prihoda grada, odnosno opštine da je izmirilo obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

Napomena 1: Ukoliko učesnik konkursa ima registrovane ogranke ili izdvojena mesta, koja obavljaju delatnost na teritoriji ribarskog područja za koje konkuriše, a čija se sedišta razlikuju od njegovog sedišta, potrebno je da dostavi potvrdu mesno nadležnog poreskog organa lokalne samouprave o izmirenosti dospelih obaveza javnih prihoda za ogranak ili izdvojeno mesto;

Napomena 2: Ovaj dokaz mora biti pribavljen nakon objavljivanja konkursa.

2. PROGRAM ULAGANJA U RIBARSKO PODRUČJE ZA PERIOD NA KOJI SE RIBARSKO PODRUČJE USTUPA NA KORIŠĆENJE, KOJI SADRŽI PRIKAZ MERA I AKTIVNOSTI KOJE PODNOSILAC PRIJAVE PLANIRA DA PREDUZME U PERIODU KORIŠĆENJA RIBARSKOG PODRUČJA, I TO:
1) mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i mogućnosti i načine njegovog povećanja;
2) mere za zaštitu posebnih staništa riba;
3) uslove obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje, kao i za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području;
4) opis uočenih nedostataka u dosadašnjem korišćenju ribarskog područja;
5) sve ostale mere sa stanovišta zaštite ribljeg fonda, staništa i vrsta;
6) planirana vrednost ulaganja sopstvenih sredstava;
7) broj ribočuvara koje planira da zaposli/rasporedi.

Napomena 1: Mere i aktivnosti iz tačke 2. podtačke 2), 3), 5), 6) i 7) mogu biti sastavni deo ugovornih obaveza o ustupanju na korišćenje delova ribarskog područja.
Program ulaganja iz tačke 2. prilaže se na obrascu 4.

3. DOKAZI O MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA U VLASNIŠTVU OD INTERESA ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA (Obrazac 3.)

Dokazi koji se prilažu za tačku 1. podtačka 2.1. – tehnička opremljenost, alineja 1 i 2, smatraju se dokazom za ovu tačku.

4. BIOGRAFIJA I REFERENCE ODGOVORNOG LICA
Dokaz: – Overene fotokopije diplome o stručnoj spremi, radne knjižice, ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokazi o stečenom radnom iskustvu i referencama.
Napomena 1: Biografija i reference odgovornog lica prilažu se na obrascu 5.

5. REFERENCE STRUČNOG LICA
Dokaz: Overene fotokopije radne knjižice, ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokazi o stečenom radnom iskustvu i referencama.

Napomena 1: Biografija i reference stručnog lica prilažu se na obrascu 5.

V

Učesnik konkursa, za svako ribarsko područje dužan je dostaviti:

1. broj motornih vozila-automobila namenjenih za rad ribočuvarske službe;
2. broj čamaca, broj i snaga pripadajućih vanbrodskih motora;
3. mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i mogućnosti i načine njegovog povećanja;
4. mere za zaštitu posebnih staništa riba;
5. uslove obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje, kao i za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području;
6. opis uočenih nedostataka u dosadašnjem korišćenju ribarskog područja;
7. sve ostale mere sa stanovišta zaštite ribljeg fonda, staništa i vrsta;
8. planiranu vrednost ulaganja sopstvenih sredstava;
9. broj ribočuvara koje planira da zaposli/rasporedi.

VI

Nakon objavljivanja rezultata konkursa, a pre zaključivanja ugovora o ustupanju dela ribarskog područja na korišćenje, izabrani učesnik konkursa dužan je da dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova ribočuvara, a prema broju navedenom u konkursnoj dokumentaciji, i to:
1. potpisan i overen ugovor o radu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, zaključen između korisnika ribarskog područja i ribočuvara;
2. overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za ribočuvara;
3. overenu fotokopiju licence ribočuvara;
4. overenu fotokopiju diplome o završenom četvrtom stepenu stručne spreme.

Ako izabrani učesnik konkursa ne dostavi traženu dokumentaciju, na način i u roku koji odredi Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, smatraće se da je odustao od zaključivanja ugovora.

Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Rok za podnošenje prijava po Konkursu teče od narednog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ zaključno sa 16.11.2020. godine.

Konkursna dokumentacija podnosi se u koverti sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (naziv ribarskog područja) – NE OTVARATI.

Konkursna dokumentacija podneta po isteku navedenog roka kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom ili netačnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: ne dostavljati dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom jer ista neće biti uzeta u razmatranje.
Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem mejla:
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs
brigita.maric@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije