Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju vina i rakije.

2. VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini predviđeno je ukupno 70.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.
Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije)
Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.200.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu -NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2020. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2020.godine.

3.NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,
2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,
4. Nabavka opreme za punjenje vina,
5. Nabavka opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini.

4. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:
1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. pravno lice:
– privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
– složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

5. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za pravna lica i preduzetnike:
1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalaziti u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritoruje AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2019. godine;
4. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 31.12. 2019. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
5. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019.godinu;
6. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11,99/11, 83/14, 5/15, 44/18,95/18, i 91/2019);
9. da se plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, ukoliko je u pitanju fizičko lice, a – plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
10. preduzetnik mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše; 11. preduzetnik koji podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom mora biti upisan u Vinogradarski
i Vinarski registar;
12. preduzetnik koji podnosi prijavu za investicije za nabavku opreme za proizvodnju rakije mora biti upisan u Registar prizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom koji se uređuju jaka alkoholna pića.
13. pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše; 14. pravno lice koje podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom mora biti upisan u Vinogradarski i Vinarski registar;
15. pravno lice koje podnosi prijavu za investicije u vezi s rakijom mora biti upisan u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom koji se uređuju jaka alkoholna pića;
16. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
17. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju;
18. pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

5.1. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. izgrađen objekat od čvrstog materijala(minimum 50 m2)u vlasništvu ili u zakupu za period od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za proizvodnju vina i rakije;
2. proizvodnja zasnovana na minimum 0,5 hektara vinograda;
3. izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu
ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje
bespovratnih sredstava.

6. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 06.03.2020. godine.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i datumom, dok je za pravna lica obavezan pečat podnosioca (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
3. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za 2020.godinu, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG-a sa osnovnim podacima i druga strana izvoda s podacima o površinama i proizvodnji), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave; 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda nadležnog organa) zaključno sa 31.12.2019. godine, za podnosioca;
5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2019. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne
samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od jedinice lokalne samouprave kao i dokaz o izvršenom plaćanju).
7. predračun ili račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao i u predračunu i/ili računu);
8. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
9. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke.
10. overena fotokopija ugovora o zakupu objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovo konkursa, s tim što je potrebno da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet
godina od momenta podnošenja zahteva;
11. fotokopija garantnog lista za kupljenu opremu za koju je to predviđeno važećim propisom;
12. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ‒ ne starija od
01.01.2020. godine;
13. fotokopija ugovora o kreditu,ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
14. fotokopija diplome o stečenom višem i visokom obrazovanju;
15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;
16. ako je član dobrovoljnog vatrogasnog društva-dostaviti potvrdu o članstvu;
17. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan – dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
18. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem; 19. potvrda o upisu u Vinogradarski i Vinarski registar pravnog lica koje podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom;
20. potvrda o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom koji se uređuju jaka alkoholna pića;
21. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
22. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice(razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019);
23. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zemljoradnička zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom;

Podnosilac prijave treba da se izjasni na obrascu koji je sastavni deo prijave o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4 i 5 pribaviti sam ili će Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik. Dokumentaciju mora prevesti ovlašćeni sudski tumač. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 13 časova.

Detaljnije