Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice upućuje javni poziv svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za angažovanje i postignute rezultate u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, unapređenja tolerancije, jednakosti i ravnopravnosti – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“, koje se dodeljuje za rezultate postignute u 2018. godini.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava imaju pravna i fizička lica.

Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem, podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada postignutim u 2018. godini.
Uz predlog, dostavlja se i odgovarajuća dokumentacija, koja se posle odlučivanja o dodeli pokrajinskog priznanja ne vraća predlagaču.

Odluku o dodeli pokrajinskog priznanja donosi Komisija za dodelu Pokrajinske nagrade i pokrajinskih priznanja.

Podnosioci predloga obavezno dostavljaju sledeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:

1. Formular – predlog za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“, koje se dodeljuje za izuzetne rezultate postignute u oblasti ljudskih i manjinskih prava – preuzima se sa sajta www.puma.vojvodina.gov.rs,
2. fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta za kandidata koji je fizičko lice, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, kao dokaz da je kandidat sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
3. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u – za pravna lica,
4. dokaz o postignutim rezultatima u oblasti ljudskih i manjinskih prava u 2018. godini,
5. profesionalna biografija i
6. fotokopije NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.

Rok i način dostavljanja predloga: Javni Poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“ traje 30 dana, odnosno do 7. oktobra 2019. godine. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom „Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Pokrajinsko priznanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava – ,,LJUDEVIT MIČATEK“, dodeljuje se 10. decembra 2019. godine.

Pokrajinsko priznanje dodeljuje se u vidu diplome i u novčanom neto iznosu od 100.000,00 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, preko telefona 021/487-4905 ili putem elektronske pošte: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs

Detaljnije