Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:
1) da je pretežna delatnost MMSP: proizvodnja ili prerada proizvoda iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike, odnosno da je pretežna delatnost MMSP obuhvaćena listom klasifikacionih delatnosti koja je sastavni deo dokumentacije za ovaj program – Prilog 1.
2) da pretežnu šifru delatnosti nije menjalo nakon objavljivanja Javnog poziva;
3) da je u većinskom privatnom vlasništvu;
4) da je, u trenutnku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
5) da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6) da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
8) da nije u teškoćama, prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
9) da je angažovalo Isporučioca usluge, koji je specijalizovan za pružanje predmetne usluge.

Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva i nisu završene do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
1) Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – sertifikacija i resertifikacija;
2) Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
3) Nabavka i/ili implementacija i/ili parametrizacija i/ili nadgradnja specijalizovanog softvera – „ERP“ , koja mora obuhvatiti i module koji se odnose na proizvodne procese.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.
Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukupan budžet Programa iznosi 50.000.000,00 dinara.
Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.
Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su direktno vezani za aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj program.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE
1) Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana;
2) Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – popunjena, overena i potpisana;
3) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, koja mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.
4) Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge
• ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnost pod rednim brojevima 1 i 2, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:
– dokaz da je Isporučilac usluge akreditovan za pružanje predmetne usluge;
• ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnosti pod rednim brojem 3, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:
– referentnu listu sa minimum 5 preporuka (ne starije od 3 godine) klijenata iz pripadajućih sektora. Preporuke dostaviti na memorandumu klijenta, sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja.
5) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva – orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe).
6) Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.
Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i isovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.
7) Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: 4sektora2019@ras.gov.rs

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Detaljnije