Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u APV u 2019. godini

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini.

I. IZNOS KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 14.000.000,00 dinara;

II. USLOVI KONKURSA

• Rok za podnošenje prijava je 15. mart 2019. godine.

• Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Sekretarijata za razvoj, negovanje i očuvanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije mogu se prijaviti podnosioci prijave, čiji su projekti i programi usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije i koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

• Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:
– očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
– zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
– stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
– negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
– predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
– književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
– negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
– saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
– projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;

• Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

• Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.

• Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 25.februara 2019. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

• Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (fotokopija);

• Prijave na javni konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

• Podnosilac prijave kome budu dodeljena sredstva po Javnom konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu, sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa, nakon čega je u obavezi da dokaz o otvaranju računa dostavi Sekretarijatu.

• Prijave se podnose:

1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2. poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Bulevar Mihaila Pupina 16.21000 Novi Sad
ZA KONKURS -OČUVANJE I NEGOVANJE MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE

V. ODLUČIVANJE

• Kriterijumi za izbor programa i projekata koje će sufinansirati Sekretarijat na Javnom konkursu su:
– procentualno učešće pojedine nacionalne manjine – nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;
– ukupni materijalni troškovi programa ili projekta;
– prostorni karakter i značaj programa ili projekta (npr. međunarodni, međuopštinski, lokalni, multietnički, od šireg značaja);
– trajanje programa ili projekta;
– broj učesnika programa ili projekta;
– interesovanje publike i posećenost;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
– elektronska prisutnost, zastupljenost i aktivnost (npr. postojanje internet prezentacije, platformi, društvene mreže);
– prateće i naknadne aktivnosti (npr. poseban nastup i predstavljanje pobednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija);
– broj lica angažovanih na programu ili projektu podnosioca zahteva;
– ostale aktivnosti, programi i projekte koje organizuje podnosilac zahteva;
– finansiranje programa i projekta od drugih organa, organizacija, fondova, sponzora ili donatora – iz zemlje ili iz inostranstva;
– mogućnost razvijanja programa i projekta i njihova održivost;
– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava ranije dobijenih od Pokrajinskog sekretarijata.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Javnog konkursa, odnosno prijave podnosioca koji nisu podneli izveštaj o utrošku i korišćenju dodeljenih sredstava za prethodnu godinu, odnosno za koje se utvrdi iz izveštaja da su nenamenski utrošili ta sredstva.

• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

• Prijave podnosioca vrednuje i ocenjuje konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar rešenjem, koja formira rang-listu u skladu sa utvrđenim kriterijumima i načinom bodovanja.

• Konkursna komisija utvrđuje preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja podnetih prijava (programa/projekata) koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata i na portalu e-Uprava.

• Podnosioci prijave imaju pravo prigovora na preliminarnu listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.Obrazloženu odluku o prigovoru, konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.Po rešavanju prigovora, konkursna komisija konačnu listu dostavlja pokrajinskom sekretaru na usvajanje.

• Odluku o izboru programa/projekata pokrajinski sekretar donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

• Odluka o izboru programa/projekata objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata i na portalu e-Uprava.

• Odluka o izboru programa/projekata je konačna.

VI. REALIZACIJA

• Sekretarijat prenosi dodeljena sredstva na račune korisnika na osnovu potpisanih ugovora, u skladu s dinamikom priliva sredstava u budžet AP Vojvodine.

• U ugovoru o dodeli sredstava preciziraju se sva prava, obaveze i odgovornosti podnosioca prijave i Sekretarijata.

• Ukoliko podnosilac prijave ne potpiše ugovor u roku koji je odredio Sekretarijat, smatraće se da je odustao od podnete prijave.

• Podnosilac prijave je u obavezi da dodeljena sredstva koristi zakonito i namenski, kao i da dostavi izveštaj o namenskom trošenju sredstava.

• Sekretarijat prati realizaciju programa/projekata koje sufinansira.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4607, ili putem e-pošte aron.madaras@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije