Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture i sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, ako se tim projektima obezbeđuje:

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

v) edukacija i treninzi u turizmu;

g) izrada planske dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva;

d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);

ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

i) realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v), može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod g), d), đ), e),ž), z) i i) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može, takođe, da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Kriterijumi za korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3) razvoj turističkih prostora;
4) adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5) usklađenost projekta sa važećim planskim dokumentima (za projekte navedene pod g), d), đ), e),ž), z) i i) u delu Korišćenje sredstava);
6) održivost projekta;
7) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, bidžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;
8) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava, između ostalog, sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Pored zahteva, potrebno je obezbediti i sledeću dokumentaciju:
1. Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, odnosno Obaveštenje o razvrstavanju za jedinice lokalne samouprave;
2. OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

Obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Uslovi i način korišćenja sredstava

I Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod a), b) i v) podnose se se zaključno sa 31.03.2019. godine.
Listu vrednovanja i rangiranja projekata, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Predmetna lista se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Ministartva www.mtt.gov.rs i portalu E- Uprava.
Na listu vrednovanja i rangiranja projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Obrazloženu odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačna rang lista projekata koji će biti finansirani iz sredstava Ministarstva, takođe, objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i portalu E- Uprava, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

II Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z) i i) podnose se zaključno sa 1.10.2019. godine.
Vrednovanje ovih projekata vršiće komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Sredstva za realizaciju će se odobravati sukcesivno, za projekte ocenjene sa prosečnom ocenom osam i više, do isteka roka za podnošenje zahteva.
Po isteku roka za podnošenje zahteva, komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja preostalih projekata koji nisu odobreni na prethodnim zasedanjima komisije.
Za pravdanje namenskog trošenja bespovratnih sredstava za projekte koji se finansiraju do 100% vrednosti projekta neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda vrednost projekta u iznosu sredstava koja su doznačeno od strane ministarstva. Pravdanje namenskog trošenja bespovratnih sredstava za projekte koji se finansiraju do 50% vrednosti projekta, neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda dvostruki iznos sredstava doznačenih od strane ministarstva.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i korisnik.
Sve dodatne informacije u vezi sa projektima pod a), b), i v) mogu se dobiti na telefon: 011/3139697, a u vezi sa projektima pod g), d), đ), e), ž), z) i i) na telefon: 011/3139685.

Detaljnije