Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

Konkursi

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite, poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama, obezbeđenje zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građanima i očuvanje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za:
1. finansiranje i sufinansiranje projekata nabavke medicinske opreme i sanitetskih vozila za potrebe zdravstvenih ustanova sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.
Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke dobara.
2. finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata u javnoj svojini za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.
Dozvoljeno je podnošenje prijava samo za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na tekuće i investiciono održavanje.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju:
1. zdravstvene ustanove sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova za projekte nabavke medicinske opreme i sanitetskih vozila;
2. zdravstvene ustanove sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata u javnoj svojini.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.

Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslov za dodelu sredstava po javnom konkursu je da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata su da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) i da je izdat važeći akt nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1. uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.Z1.01) u dva primerka;
2. kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (PIB);
3. kopiju potvrde o registraciji zdravstvene ustanove kod nadležnog organa;
4. Za projekte koji se odnose na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata potrebno je dostaviti (pored dokumentacije navedene pod tačkama 1, 2 i 3):
a) kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
b) kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
c) kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova;
• ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (umesto dokumentacije navedene pod tačkama a) i b));
d) predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
5. Za projekte koji se odnose na nabavku medicinske opreme i sanitetskih vozila potrebno je dostaviti (pored dokumentacije navedene pod tačkama 1, 2 i 3):
• tehničku specifikaciju dobara sa procenjenom vrednošću dobara, overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, sa numerisanim stranama, ne stariju od šest meseci (dokument obavezno sadrži datum izrade).

Tehničku specifikaciju izrađuje podnosilac prijave. Dostavljena ponuda dobavljača se neće smatrati tehničkom specifikacijom u smislu ovog javnog konkursa.

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Dozvoljena je upotreba faksimila umesto svojeručnog potpisa ovlašćenog lica podnosioca prijave.

Obrazac prijave (P.Z1.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs ili sa internet stranice Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

Javni konkurs je otvoren od 11.01.2019. do 30.01.2019. godine do 16.00 časova.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine pozivom na telefon broj 021 4881 805, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu od 11.01.2019. godine do 30.01.2019. godine, ili putem elektronske pošte na adresu ivana.kovljen@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije