Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

1. Predmet oglašavanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1. Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, poboljšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, posebno dece sa intelektualnim smetnjama i invaliditetom, dece bez roditeljskog staranja i dece iz socijalno ugroženih porodica;

2. Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada udruženja koja se bave zaštitom porodice i dece, problemima nasilja i zlostavljanja u porodici kroz pružanje različitih usluga ženama i deci – žrtvama porodičnog nasilja;

3. Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti u cilju zaštite, podrške i pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i osobama iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.

Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara) obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0903 – Porodično-pravna zaštita, funkcija 040 – Porodica i deca, Programska aktivnost 0002 – Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

2. Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1. Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
2. Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta

3. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:

• obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i portalu e-uprave www.euprava.gov.rs);

4. Rok i način dostavljanja projektnih predloga

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti:

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom „ZA KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 21.11.2018. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: 011/36-19-749 i 363-1918.

Detaljnije