Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu.
Sredstva se dodeljuju javnim ustanovama, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, u cilju realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata:
Namena A) korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima koje koriste javne ustanove, nabavkom i montažom novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema), pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu. U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, nabavkom i montažom novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema). U cenu postrojenja ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.).

Namena C) primene toplotnih pumpi sa korišćenjem energije vode ili tla za zagrevanje/hlađenje u objektima koje koriste javne ustanove, nabavkom i montažom novih postrojenja sa toplotnim pumpama za rad u monovalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva celokupne potrebe za grejanjem/hlađenjem objekta) ili bivalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva osnovno grejno opterećenje dok sistem sa konvencionalnim izvorom toplote pokriva vršna opterećenja), sa pratećim instalacijama (cevovodi, grejna tela, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema). U cenu postrojenja ulaze i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
• sve vrste građevinskih radova;
• kupovinu polovne opreme i materijala;
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva dodeljuju se sa ciljem:
• ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
• sigurnijeg snabdevanja energijom;
• smanjenja zavisnosti od uvoza fosilnih goriva;
• revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 40.037.281,37 dinara

I. Od čega za namenu A minimalno 7.500.000,00 dinara
II. Od čega za namenu B minimalno 10.000.000,00 dinara
III. Od čega za namenu C minimalno 7.000.000,00 dinara

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDVa;

3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu za

I. Namenu A je 2.500.000,00 dinara;
II. Namenu B je 2.500.000,00 dinara;
III. Namenu C je 3.500.000,00 dinara;

4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom po nameni;

5. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomne pokrajine Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;

6. Rok za podnošenje prijave je 16. novembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“ , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Zajednička dokumentacija za sve tri namene:

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);

2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);

3. Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;

4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

5. Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;

6. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne stariji od 30 dana od dana objave konkursa;

7. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

8. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

9. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika, odnosno kasnije Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

10. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):

a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena
preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;

b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o
budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena
sredstva;

c) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.

11. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU. (Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja).

Namena A) – dodatna dokumentacija

1. Idejni mašinski i prateći elektro projekat solarnog postrojenja za pripremu tople potrošne vode ili overena fotokopija istih, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji. Izradu projektne dokumentacije kao i naknadno vođenje izvođenja radova po projektima za koja su dodeljena sredstva, mogu da obavljaju samo inženjeri odgovarajuće struke i sa odgovarajućim licencama za obavljanje ovih delatnosti;

2. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize urađene od strane licencirane firme radi opravdanosti ulaganja u projekat (može se dostaviti kao samostalni dokument ili u sastavu idejnog projekta), koja treba da sadrži prikaz ostvarenih ušteda na godišnjem nivou izraženo u procentima (%) i u kilovatsatima (kWh) i iz toga izveden prost period povraćaja investicije, kao i efekte na zaštitu životne sredine (smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou izraženo u tonama i procentima). Navedene vrednosti treba da budu date putem proračuna.

Namena B) – dodatna dokumentacija

1. Idejni mašinski i prateći elektro projekat nove kotlarnice na biomasu sa predmerom i predračunom (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta, koji će se realizovati nakon dodele sredstava), u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji;

2. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje novog kotla; u izvodu mora biti data ukupna godišnja proizvodnja toplotne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), smanjenje učešća fosilnih goriva/električne energije za proizvodnju toplotne energije izraženo u kWh i % na godišnjem nivou, finansijska ušteda za troškove nabavke energenata (u dinarima i %), smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou izraženo u tonama i procentima, ukupna vrednost investicije kao i period otplate investicije, iskazane vrednosti prikazati sa proračunima.

Namena C) – dodatna dokumentacija

1. Idejni mašinski i prateći elektro projekat postrojenja toplotne pumpe voda-voda ili zemlja-voda za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene ili overena fotokopija istih, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji. Izradu projektne dokumentacije kao i naknadno vođenje izvođenja radova po projektima za koja su dodeljena sredstva, mogu da obavljaju samo inženjeri odgovarajuće struke i sa odgovarajućim licencama za obavljanje ovih delatnosti;

2. Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize urađene od strane licencirane firme radi opravdanosti ulaganja u projekat (može se dostaviti kao samostalni dokument ili u sastavu idejnog projekta). U izvodu treba prikazati smanjenje učešća fosilnih goriva/električne energije za energetske/toplotne potrebe izraženo u kWh i % na godišnjem nivou, finansijsku uštedu za troškove nabavke energenata (u dinarima i %), smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou izraženo u tonama i procentima, ukupna vrednost investicije kao i period otplate investicije. Navedene vrednosti treba da budu date putem proračuna;

3. Rešenje-odobrenje za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja izdato od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ili podnet zahtev za odobrenje izvođenja primenjenih geoloških istraživanja u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasniki RS“, br. 101/2015);
4. Dokaz o plaćenoj naknadi za geološka istraživanja za tekuću godinu propisan Uredbom o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora („Službeni glasniki RS“, br. 10/2016);

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije