Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava rad učešća u programu/projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava rad učešća u programu/projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi Započeto”

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa/projekata: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Prioritet imaju programi/projekti koji se odnose na finansiranje radova na otvorenim sportskim terenima i tribinama čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.
Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2018. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

USLOVI I KRITERIJUMI KOJE TREBA DA ISPUNI PREDLOŽENI PROGRAM/PROJEKAT
Predlog programa/projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

KRITERIJUMI ODOBRAVANJA PROGRAMA-PROJEKATA
Predlog programa/projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:
• Da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog člana 112. stav 1. tačka 3) Zakona;
• Da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. („Službeni glasnik RSˮ, broj 1/15);
• Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
• Da se realizuje u Republici Srbiji;
• Da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
• Da će se realizovati u 2019. godini;
• Da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.

U postupku odobravanja programa/projekta, pored navedenih, ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 44. Pravilnika, i to:
• Da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
• Da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
• Da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
• Da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata u skladu sa Zakonom;
• Da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
• Da je predmer i predračun radova na izgradnji odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
• Da je sportski objekat u javnoj svojini;
• Da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PROGRAMA/PROJEKTA PODNOSI
Podnosilac predloga programa/projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1. Propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu/projektu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) potpisano od strane ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca programa;
2. Obrazac predloga programa/projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjen (otkucan ili odštampan), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa/projekta izgradnje sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:
• Izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat i kopija plana;
• Izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove ili po nekom drugom osnovu;
• Odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova;
• Projektna dokumentacija;
• Opis preseka stanja izvedenih radova sa tehničkim izveštajem, sačinjen, overen i potpisan od strane tehničkih resornih stručnih odgovornih lica;
• Predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, sa potpisom i pečatom od strane odgovornog projektanta;
• Druga dokumentacija koja potvrđuje razloge za apliciranje u javnom pozivu;
• Izveštaj Komisije za tehnički pregled, odnosno Komisije za proveru tehničke ispravnosti, bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova, sa konstatacijom da je objekat podoban za izvođenje planiranih radova koji su predmet javnog poziva;
• Zapisnik o primopredaji i konačan obračun prethodno izvedenih radova i drugi dokazi kojima se potvrđuje finansiranje prethodnih radova.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs

Krajnji rok za dostavu prijava je do 7. septembra 2018. godine

Detaljnije