Bespovratna sredstva bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA

Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od supružnika /vanbračnih partnera nije stariji id 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
7. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. Fotokopiju lične karte Učesnika konkursa;

2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa

3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika konkursa (ne starije od 6 meseci)

4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera i dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice;

5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa i to fotokopija prijave na penzijsko- invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu. Ukoliko je Učesnik/učesnica

konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa i to potvrdu izdatu od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž.

7. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat,građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika/učesnica Konkursa;

9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnica konkursa;

10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici/učesnice konkursa predlažu za kupovinu;

11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;

12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnica konkursa izdatu od strane MUP

13. Overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora;

14. Overenu izjavu Učesnika/učesnica konkursa da oni i prodavci nepokretnosti nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju

Prijave na Konkurs će se primati do 25 septembra 2018. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Detaljnije