Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonsktrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 10/13, 26/21-dr. zakon), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci u životnu sredinu, iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, s ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja i zaštite i unapređivanja životne sredine.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 200.000.000,00 dinara (slovima: dvestotinemilionadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/21) Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0404- Upravljanje zaštitom životne sredine, Programska aktivnost/Projekat 4012-Nabavka, zamena, rekonstrukcija i sanacija kotlarnica za grejanje, ekonomska klasifikacija 463- Transfer ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata u 2022. godini, a koji se odnose na nabavku, zamenu, rekonstrukciju i sanaciju kotlarnica za grejanje, uključujući potrebne radove za realizaciju pomenutog projekta, s ciljem smanjenja ispuštanja zagađujućih supstanci iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– građevinski radovi, molerski radovi, stolarski radovi kao i drugi radovi koji koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalnih
samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, veza sa drugim projektima)
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1.

Tekst javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Rok za podnošenje zahteva
Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 10. februarom 2022. godine.

Detaljnije