Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini

Predmet Konkursa
Član 1.
U skladu sa članom 11. Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima („Službeni glasnik RS“, broj 46/18 i 50/18), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs sadrži obrazac prijave na konkurs, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju, elemente rangiranja, način utvrđivanja rang liste, rok za podnošenje prijave na konkurs, kao i drugu dokumentaciju i ostale informacije.

II. VRSTE PODSTICAJA
Vrste programa
Član 3.
Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:
1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 4.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:
1) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;
2) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;
3) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
4) nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
5) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
6) nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
7) nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 5.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:
1) nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
2) nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
3) nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
4) nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
5) nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
6) nove opreme i mašina za pčelarstvo.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 6.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:
1) grla goveda, i to:
(1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;
2) grla ovaca i koza, i to:
(1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa onabavci,
(2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
3) grla svinja, i to:
(1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
4) selekcionisanih pčelinjih matica.

Prihvatljive investicije
Član 7.
Investicije za koje se odobravaju podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika i podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, date su u Prilogu 1 – Podsticaji i prihvatljive investicije u okviru programa koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1).

III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE
Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje
Član 9.
Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) ako:
1) u Registru nije bilo upisano kao nosilac niti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pre 1. januara 2017. godine;
2) na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
3) u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;
4) nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 10.
Lice iz člana 9. ovog Konkursa ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) nije započelo realizaciju investicije koja je predmet prijave u skladu sa ovim pravilnikom i konkursom;
2) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
3) za investiciju za koju podnosi prijavu na konkurs, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
6) dobavljač i podnosilac prijave na konkurs ne predstavljaju povezana lica;
7) po mestu na Rang listi postoje raspoloživa sredstva za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Konkursom.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 11.
Lice iz člana 9. ovog Konkursa koje ispunjava opšte uslove iz člana 10. ovog Konkursa, ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako:
1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
(1) manje 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru,
(2) manje od 2 ha jagodastog voća, odnosno manje od 5 ha ostalog voća,
(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
(4) manje od 3 ha povrća (na otvorenom polju),
(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
(6) manje od 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
(7) manje od 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
2) je predmet investicije vezan za proizvodnju tih biljnih kultura.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) podtačka (7) ovog člana, lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za nabavku nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 2. jula do 15. avgusta 2018. godine, zaključno.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije