Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne biljne i stočarske proizvodnje.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 200.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, i
2) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više tačaka.

PRILIKOM RAZMATRANJA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLJENA OPREMA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

3. KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina i fizička lica koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon, 01.01.2018. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon 01.01.2018. godine ili nakon donošenja odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu, a pre potpisivanja ugovora, i mora se nalaziti u aktivnom statusu.

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina.

4. podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan ‒ ekonomsku održivost projekta;

5. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;

6. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, a ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

7. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;

8. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

9. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

10. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);

11. da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanje putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

12. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre podnošenja prijave za podršku.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.05.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca zahteva;

3. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda sa osnovnim podacima, druga strana izvoda s podacima o površinama i treća strana ‒ podaci o životinjama ‒ ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave), a podnosilac prijave koji nije registrovan u trenutku podnošenja prijave, dostavlja izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava nakon donošenja odluke o raspodeli podsticajnih sredstava a pre potpisvanja ugovora;

4. fotokopija diplome o završenoj školi;

5. poslovni plan ‒ ekonomska održivost projekta;

6. predračun sa specifikacijom opreme ‒ konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

7. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2017. godine za podnosioca prijave;

8. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

9. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda jedinice lokalne samouprave, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);

10. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave).

11. izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 45 dana od dana izdavanja predračuna.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 7, 8 i 9, Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 13 časova.

Detaljnije