Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu, dodeliće sredstva za finansiranje, odnosno obezbediće nedostajući deo sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini („Službeni list APV”, broj 18/18).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Predmet konkursa jesu finansiranje realizacije programa, odnosno obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, koje realizuju udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018.godini, u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 dinara.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

1. za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom – 7.000.000,00 dinara;
2. za oblast društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike – 4.000.000,00 dinara;
3. za oblast boračko-invalidske zaštite – 5.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar u nadležnom organu za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Udruženja građana mogu konkurisati sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od:

1. za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom – 400.000,00 dinara;
2. za oblast društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike – 300.000,00 dinara;
3. za oblast boračko-invalidske zaštite – 300.000,00 dinara.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na koja daje saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova – Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (tel.487-4400) kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu, podnosi se sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija OP obrazaca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – putem pošte, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnela ovlašćena lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, kao i prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog – neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik”i na sajtu sekretarijata www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Postupak javnog konkursa sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Komisija procenjuje i vrednuje programe udruženja građana dodelom odgovarajućeg broja bodova, u skladu sa sledećim kriterijumima.

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 30 bodova):
­

 • postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
  ­
 • broj direktnih korisnika programa (do 10 bodova);
  ­
 • mogućnost razvijanja programa i njegova održivost (do 10 bodova).

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (ukupno najviše do 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta):
­

 • za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređivanju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti i podizanje ekološke svesti lica sa invaliditetom, lica u stanju socijalne potrebe i lica kojima je potrebna posebna društvena podrška;
  ­
 • za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređivanju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata, članova porodica palih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, obeležavanju značajnih datuma;
  ­
 • za oblast društvene brige o deci i popularizaciju pronatalitetne politike: doprinos zaštiti dece, unapređivanju dečjeg stvaralaštva, poboljšanje uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brige o porodici, podsticanje rađanja dece i unapređivanje demografskog razvoja i populacione politike.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (ukupno najviše do 30 bodova):
­

 • procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
  ­
 • visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava javnog konkursa (do 10 bodova);
  ­
 • stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).

Primenom navedenih kriterijuma, Komisija sačinjava preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njihovog objavljivanja i pravo prigovora na istu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru učesnika javnog konkursa donosi komisija, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
O dodeli i visini sredstava, odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u roku od 30 dana od dana objavljivanja preliminarne liste vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana na javni konkurs na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

U slučaju da udruženje građana kojem su odobrena sredstva odustane od realizacije projekta, pokrajinski sekretar će, na osnovu liste vrednovanja i rangiranja doneti rešenje o dodeli neraspodeljenih sredstava.

Rešenje o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-44 – 00 od 8 do 16 časova.

Detaljnije