Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na viši nivo.

Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava, koji se dodeljuje po ovom konkursu, jeste 105.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju JVP „Vode Vojvodine“ u obimu do 30% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a od strane Sekretarijata, za radove na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a preostali iznos obezbeđuju jedinice lokalne samouprave.

3. KORISNIK SREDSTAVA:

Korisnik sredstava je JVP „Vode Vojvodine“.
Podnosioci prijava na konkurs su jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

• U celosti izvršena avansna uplata na račun JVP „Vode Vojvodine“ po ugovoru zaključenim na bazi konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2017. Godini
• Saglasnost JVP „Vode Vojvodine“, na predlog radova.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:

Konkurs je otvoren zaključno sa 30.04.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. prijava na konkurs (obrazac prijave dostupan je u elektronskom obliku na veb-sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs);
2. akt – koji je potpisao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine – o pristupanju uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, donet u toku 2018. godine, u kome je opredeljen iznos sopstvenih sredstava koja će jedinica lokalne samouprave obezbediti za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
3. saglasnost JVP „Vode Vojvodine” na predlog radova koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
4. elaborat za učešće na konkursu za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa svim potrebnim elementima. Elaborat treba da sadrži : ukupnu dužinu kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine” na teritoriji lokalne samouprave, situacioni plan s kanalima koje uređuju, tabelarni pregled katastarskih opština za koje se planiraju radovi s sdužinama kanala koji se uređuju po katastarskim opštinama i vrednostima radova s PDV-om i bez PDV-a po katastarskim opštinama, predmer i predračun radova sa uračunatim PDV-om i bez PDV-a. Elaborat izrađuje JVP „Vode Vojvodine” na osnovu predloga radova za sufinansiranje koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
5. izvodi stanja na računu jedinice lokalne samouprave, kao dokaz da je u celosti izvršena avansna uplata na račun JVP „Vode Vojvodine” po ugovoru zaključenom na bazi Konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA:

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 20.02.2018. godine, i izmena i dopuna Poslovnika o radu od 21.03.2018. godine,a na osnovu kog je donet Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. Godini

8. VREME ZAKLJUČENJE UGOVORA:

Nakon donošenja konačne odluke o dodeli sredstava, Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ će zaključiti trojne ugovore o uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete Konačne odluke o dodeli sredstava.

9. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA:

1. sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
2. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, nepohodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
3. Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ su saglasne da JVP „Vode Vojvodine“, odmah po zaključenju trojnih ugovora a najkasnije u roku od 10 dana, pokrenu postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama za izbor izvođača radova i da sa izabranim izvođačem zaključe ugovor o realizaciji poslova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
4. Rok za realizaciju ugovorenih radova je 31.10.2018. godine.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA:
Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to poštom, na adresu: „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4416.

INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI:
Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs i Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava putem konkursa za uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2018. Godini, mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije