Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

Podsticajna sredstva investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, dodeljuju se u cilju podsticanja privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocije potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Podsticajna sredstva dodeljuju se Investitoru kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova, a sve u skladu sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa Uredbom nemaju organi i organizacije Republike Srbije, odnosno organi i službe lokalne vlasti, javna preduzeća, fondovi i direkcije, kao i ustanove osnovane od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti.

U slučaju da je Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, dodelilo državnu pomoć za proizvodnju audiovizuelnog dela u bilo kom obliku, ukupan iznos dodeljenih sredstava državne pomoći i sredstava podsticaja dodeljenih po osnovu Uredbe, ne može biti veći od 50% budžeta produkcije, odnosno 50% ukupnog iznosa sredstava namenjenih za proizvodnju audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva koja se dodeljuju za namenski film dodeljuju se u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova, s tim da ukupan iznos odobrenih sredstava koja se dodeljuju u toku tri uzastopne fiskalne godine ne prelazi propisani maksimalni iznos državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć), u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Kao kvalifikovani (prihvatljivi) troškovi, priznaju se:
1) troškovi u vezi sa izradom audiovizuelnog dela koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, a koji su u vezi sa nabavljenom robom i pruženim uslugama, upotrebom lokacija, isplatama honorara članovima ekipe koji su državljani Republike Srbije ili strancima koji imaju boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) troškovi nastali u vezi sa upotrebom dobara, odnosno iznajmljivanjem pokretnih i nepokretnih stvari mogu se priznati samo u slučaju da su dobra, odnosno pokretne stvari i nepokretnosti, u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica, sa teritorije Republike Srbije.
Troškovi koji se naročito ne priznaju kao kvalifikovani troškovi nastali u vezi sa izradom audiovizuelnog dela su: troškovi marketinga, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti, troškovi distribucije i troškovi poreza na dodatu vrednost.

Vrste i sadržinu obrazloženja kvalifikovanih, kao i nekvalifikovanih troškova i obrasce zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava bliže propisuje ministar nadležan za poslove privrede.

II KORISNIK PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava može biti pravno ili fizičko lice za čiji se račun i čijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Investitor).

Podnosilac zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) jeste Investitor ili domaće pravno ili fizičko lice koje u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo.

Pravo na podsticajna sredstva nema Investitor, odnosno Podnosilac zahteva:
1) nad kojim je pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija;

2) koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda u Republici Srbiji i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Filmskog centra Srbije: 011/26 25 131

Detaljnije