Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajdnicama (u daljem tekstu: Sekretarijat), sredstvima od 11.500.000,00 dinara (slovima: jedanaest miliona petsto hiljada dinara i 00/100), finansiraće – sufinansiraće projekte i programe istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, kao i istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu, tokom 2017. godine i po ekonomskoj klasifikaciji korisnika 4819 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama, u sledećim oblastima:
1. Istraživanje, zaštita i očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;

2. Istraživanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu.

U navedenim oblastima, podržaće se projekti i programi od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
• doprinose istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, evidentiranju, negovanju prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
• doprinose istraživanju, prikupljanju, očuvanju, obradi, dokumentovanju, prezentovanju i promovisanju kulturnog nasleđa srpskog naroda u regionu;
• doprinose obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje srpskog naroda;
• doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice;
• obezbeđuju promovisanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba i kulturnog nasleđa Srba u regionu kod dece i mladih.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Prijava na navedeni konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2017. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs, s pratećom dokumentacijom.

2. Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac prijave;
• dostavljen detaljan opis projekta/programa (u prilogu);
• detaljno razrađen budžet projekta/programa po vrstama troškova (u prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realizatora projekta/programa (u prilogu);
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena u prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

3. Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara podnosilac prijave.

4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u jednom (1) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2017. godini)

Rok za podnošenje prijave na konkurs jeste 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik”.

5. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. O izboru projekata i programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno. Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2016. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se razmatrati. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

7. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

8. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487/4548, sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs.

POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na konkursu MOGU da učestvuju udruženja iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji svojim radom doprinose očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini, kao i udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi koji su u zemljama regiona registrovani za obavljanje kulturnih delatnosti i koji se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u matičnim zemljama.

KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti i programi u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i istraživanja, zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa Srba u regionu, koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2017. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima konkursa;
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane konkursom;
– da odgovaraju kriterijumima i merilima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br. 105/2016), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.
– Kao sredstvo obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju projekta, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze, udruženja iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine dostavljaju Sekretarijatu dve blanko menice.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Troškovi goriva, ugostiteljske usluge i troškovi reprezentacije biće sufinansirani samo u slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente, o čemu će komisija posebno razmatrati i odlučivati.

Detaljnije