Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža

Konkursi

churchesOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2016. godini

Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2016. godini za sufinansiranje projekata crkavai verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Kanjiža.

Sredstva iz tačke I dodeljuju se za sufinansiranje projekata koji se odnose na:
1. investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima
2. obnovu postojećih crkvenih hramova koji nisu obnavljani preko 10 i više godina, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture
3. obnovu parohijskih domova
4. uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
5. izgradnju i obnovu kapela na grobljima
6. obnovu zvonika
7. obnovu fasada i krečenje crkvenih hramova
8. obnovu krova
9. presecanje i saniranje vlage na zidovima crkvenog hrama
10. organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi
11. organizovanje crkvenih manifestacija.

Kriterijumi za određivanja visine sredstava za sufinansiranje pojedinačnog projekta su:
1. da li je verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro
2. broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva na teritoriji opštine
3. postojanje i visina sredstava za samofinansiranje projekta
4. visina sredstava ostvarenih iz opštinskog budžeta u prethodnoj kalendarskoj godini
5. vrsta radova – obnova, adaptacija ili rekonstrukcija postojećeg objekta,
6. mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture o predmetu projekta,
7. karakter hitnosti koji se ostvaruje neposrednim uvidom – izlaskom na teren
Komisije i stručnih lica organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Kanjiža nadležne za poslove građevinarstva.
Ako se projekat podnosi za sufinansiranje manifestacije, procenjuje se karakter i značaj manifestacije.

Rok za podnošenje prijave je 15. mart 2016. godine.
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 024 875 166 lokal 230, ili lično u kancelariji broj 26 (Natalija Srdić).

Detaljnije