Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

Konkursi

nacionalna sluzba za zaposljavanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog / stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program pripravnika traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca / opisom posla, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju najduže do 12 meseci, i to:
– do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
– do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
– do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Nezaposleni koji je radio kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koje je uslov za rad na tim poslovima u program se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog / stručnog ispita.

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Nacionalna služba poslodavcima refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program, na mesečnom nivou, do 28.400,00 dinara, za pun fond radnih časova.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20.09.2016. godine.

Detaljnije