Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

Konkursi

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Дана: 02. септембра  2015. године

р а с п и с у ј е JAВНИ КОНКУРС за

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE ЈАВНЕ РАСВЕТE

Средства за суфинансирање реализације пројеката штедљиве јавне расвете планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину, Пројекат 4007 Штедљива јавна расвета , 430 Гориво и енергија, на позицији 681 , конто 463-трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 4632-капитални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 00 – приходи из буџета.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (у даљем тексту: Конкурс).

 I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање  пројеката јединица локалне самоуправе  са територије Аутономне покрајине Војводине, за реконструкцију јавне расвете[1] и то за:

 1. замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме;
 2. замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са штедљивим изворима светлости и набавку и монтажу система за управљање јавном расветом, са припадајућом опремом.

Средства која се додељују не могу се користити за:

II Циљеви пројеката

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката штедљиве јавне расвете у јединицама локалне самоуправе на  територији  Аутономне покрајине Војводине, који имају за циљ:

 • подстицање јединица локалне самоуправе за предузимање мера и активности које доводе до проверљивог и мерљивог или процењивог повећања енергетске ефикасности у области јавне расвете;
 • побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет пружених услуга или повећање обима и квалитета пружених услуга;
 • унапређење система јавне расвете;
 • смањење трошкова руковања, одржавања и контроле неопходне за пружање услуге јавне расвете;
 • смањења емисије штетних гасова у околину;
 • повећање безбедности учесника у саобраћају, као и самог становништва у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине;
 • афирмације примене мера енергетске ефикасности.

III Услови Конкурса

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 22.000.000,00 динара (словима: двадестедвамилионадинараи 0/100пара);
 2. Максимални износ средстава који се додељује по једном пројекту је 000.000,00 динара;
 3. Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом;
 4. Право учешћа на Конкурсу имају јединице локалне самоуправе (општине и градови) са територије Аутономне покрајине Војводине;
 5. Рок за подношење пријаве је септембар 2015. године.

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна документација која се подноси на Конкурс 

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми, искључиво на конкурсним обрасцима, који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације Секретаријата. Пријаве се подносе оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ“ и називом конкурса, на адресу:

Влада Аутономне покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

 Документација која се подноси на конкурс:

 1. Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за учешће на Конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата);
 2. Фотокопија решења о пореском идентификационом броју;
 3. Овлашћење за заступање општине/града (фотокопија картона депонованих потписа);
 4. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле јавне приходе, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
 5. Број рачуна отвореног код Управе за трезор (уплатни рачун за капиталне трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине и позив на број);
 6. Оверена фотокопија извода из акта о плану или програму реконструкције јавне расвете;
 7. Идејни пројекат са предмером и предрачуном (уколико се реализује део пројекта, неопходно је доставити предмер и предрачун за тај део пројекта);
 8. Извод из студије оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње савремених светиљки са штедљивим изворима светлости и/или управљања јавном расветом; у изводу мора бити дата укупна годишња потрошња електричне енергије са постојећим и новим решењем (у kWh), укупна годишња уштеда електричне енергије применом новог решења (у kWh и у %), укупна годишња емисија СО2 са постојећим и новим решењем (у тонама), укупно годишње смањење емисије СО2 применом новог решења (у тонама и у %), укупна вредност инвестиције у светиљке са штедљивим изворима светлости и/или опрему за управљање и монтажу истих; рок отплате инвестиције; врста, број и снага постојећих и нових извора светлости (појединачна снага светиљки и предспојног уређаја/пригушнице у W и укупна снага свих извора светлости у kW), реактивна снага појединачних светиљки и укупна реактивна снага свих светиљки за постојеће и ново решење (у VA) као и карактеристике система управљања (уколико постоји); уколико је циљ реализације пројекта подизање обима и квалитета јавне расвете тада и то навести кроз одговарајуће параметре (степен осветљености, повећање броја светиљки…)
 9. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 10. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 11. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 12. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата):
 13. да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала финансијска средства за реализацију пројекта;
 14. да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама и др.) утрошити додељена средства;
 15. да ће се Секретаријату достављати извештаји у складу са уговорним обавезама.
 16. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.

 Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:

 • неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након истека рока предвиђеног у конкурсу)
 • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
 • непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја рачуна отвореног код Управе за трезор, које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а  у случају истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови  Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.go-green

[1] Под јавном расветом у смислу члана 2. става 1 овог Правилника подразумева се осветљавање следећих јавних површина: улица, тргова, мостова, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, уређених речних обала, школских дворишта, дечијих игралишта и других површина).