Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

biomasa2

I UVOD I PREDMET
1.    U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

2.    Cilj Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji.

3.    Sredstva za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

4.    U okviru Projekta obezbeđena su bespovratna finansijska sredstava kao podrška investitorima (u daljem tekstu: bespovratna sredstva) za izgradnju do osam postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa.

5.    Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji su predmet ovog javnog poziva iznosi 1,6 miliona USD i biće raspoređeni od strane Ministarstva rudarstva i energetike u skladu sa ovim pozivom.

6.    Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva sva zainteresovana lica koji imaju pravo učešća u ovom postupku da dostave svoje prijave, pod uslovima iz ovog poziva za predmetni postupak dodele bespovratnih sredstava.

7.    Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova. Prijave podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja prijava vraćene neotvorene podnosiocima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

8.    Prijave se dostavljaju u jednom primerku u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom  ili lično na adresu Ministarstva: MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE, ul. Kralja Milana 36, 11 000 Beograd sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA ZA POSTUPAK DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE/BIOGASAˮ, sa pozivom na broj 312-01-00709/2013-04. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i telefon podnosioca prijave.

9.    Pravo učešća na otvaranju prijava imaju ovlašćeni predstavnici podnosioca, što će dokazati predajom potpisanog i overenog punomoćja, isključivo u originalu. Faksovi i fotokopije se neće uvažiti.

10.    Izbor najboljih projekata izvršiće se na osnovu kriterijuma predviđenih ovom konkursnom dokumentacijom.

11.    Lice za kontakt: Rastislav Kragić, 011/334-67-55. E-mail: oie@mre.gov.rs

II UPUTSTVO UČESNICIMA KAKO DA SAČINE PRIJAVU

Uslovi za prijavu

1. Na javni poziv mogu se prijaviti privredna društva, zadruge i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva), podnošenjem prijave na propisanom obrascu (a koji se može preuzeti ovde: 01 OBRAZAC PRIJAVE) i koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • većinski su u privatnoj, odnosno zadružnoj svojini;
 • ispunjavaju uslove za izgradnju postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije koje kao primarno gorivo – energent koristi biomasu u smislu zakona kojim se uređuje energetika;
 • ukupna vrednost investicije u postrojenje iz prethodne tačke je najmanje 1.200.000,00 USD;
 • obezbedili su kredit od banke za izgradnju postrojenja iz tačke 2).
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • da do dana raspisivanja ovog javnog poziva postrojenje nije priključeno na elektrodistributivnu, odnosno prenosnu mrežu

2. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje na javnom pozivu utvrđuju se sledećom dokumentacijom koja se podnosi uz prijavu:

 • izvod iz registra privrednih subjekata – za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – za poljoprivredno gazdinstvo;
 • projekat za građevinsku dozvolu potvrđen potpisom i pečatom lične licence glavnog projektanta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 • akt banke o odobrenju kredita podnosiocu prijave;
 • studiju opravdanosti, odnosno biznis (poslovni) plan sa podacima o:
  – vrsti, poreklu, donjoj toplotnoj moći i planiranoj količini na godišnjem nivou;
  – svakog energenta koje će postrojenje koristiti;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci električne energije;
  – planiranoj godišnjoj proizvodnji i isporuci toplotne energije;
  – instalisanoj električnoj snazi postrojenja;
  – instalisanoj toplotnoj snazi postrojenja;
  – vrednosti investicije celog projekta;
 • izveštaj tehničkog konsultanta banke;
 • potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
 • potvrda nadležnog organa da podnosiocu prijave u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • popunjen i potpisan model ugovora koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije kojim se učesnik u postupku saglašava sa uslovima i sadržinom ugovora (a koji se može preuzeti ovde: 02 UGOVOR O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA);
 • predugovor ili ugovor o prodaji toplotne energije ako ga podnosilac prijave poseduje.

Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2015. godine do 12,00 časova.

Detaljnije