Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini

Konkursi

Tolerance handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od  9.296.700,00 dinara.

I   RASPODELA SREDSTAVA

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja, asocijacija i drugih subjekata, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini, namenjenih naročito za:
–    unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
–    izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
–    organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
–    organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II  USLOVI KONKURSA

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
•    Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo neprofitne organizacije.
•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;
•    Sredstva po konkursu se neće dodeljivati za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

III  POSEBNI USLOVI
Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 124/2012 i 14/2015) , odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANjA
– Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
– Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 09.04.2015. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
– Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
– Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1.    Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3.    Zvaničan dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke.
– Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Konkurs je otvoren do 22.04.2015. godine.

V OCENjIVANjE PROJEKATA I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA

 • Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave ispisane nečitko ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje prijave direktnih budžetskih korisnika;
 • Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
 • Sekretarijat će podnete prijave razmatrati i o njima odlučivati sukcesivno, do zaključenja Konkursa;
 • Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
 • Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
 • Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.
 • Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata po okončanju Konkursa.

Detaljnije