Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE i PROPISE i UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE’

Javni poziv ‒ program „Čistije i zelenije škole u Vojvodini”

cistije i zelenije skole u VojvodiniPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE ‒ NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv ‒ program „Čistije i zelenije škole u Vojvodini”

Sedmu godinu zaredom, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, u saradnji s Pokretom gorana Vojvodine, raspisuje javni poziv na učešće u programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za 2015/16. školsku godinu.

Rok za prijavu je 15. novembar 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs – obrazovanje – učenički standard – projekti

knjiga23POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – obrazovanje – učenički standard – projekti

Konkurs za finansiranje, sufinansiranje i refundaciju troškova programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2015. godine

Detaljnije

Konkurs – obrazovanje – učenički standard – oprema

studentski domPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs – obrazovanje – učenički standard – oprema

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2015. godinu.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini

Tolerance handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od  9.296.700,00 dinara.

I   RASPODELA SREDSTAVA

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja, asocijacija i drugih subjekata, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini, namenjenih naročito za:
–    unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
–    izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
–    organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
–    organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II  USLOVI KONKURSA

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
•    Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo neprofitne organizacije.
•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
•    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;
•    Sredstva po konkursu se neće dodeljivati za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

III  POSEBNI USLOVI
Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 124/2012 i 14/2015) , odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANjA
– Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
– Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 09.04.2015. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
– Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
– Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1.    Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3.    Zvaničan dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke.
– Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Konkurs je otvoren do 22.04.2015. godine.

V OCENjIVANjE PROJEKATA I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA

 • Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave ispisane nečitko ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje prijave direktnih budžetskih korisnika;
 • Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
 • Sekretarijat će podnete prijave razmatrati i o njima odlučivati sukcesivno, do zaključenja Konkursa;
 • Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
 • Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
 • Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.
 • Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata po okončanju Konkursa.

Detaljnije

Konkurs – Dekada inkluzija Roma

roma inclusionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od  2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA
Rok za podnošenje prijava  04. maj 2015. godine.

•    Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost  usmerena  na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini.
•    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
•    Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
•    Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
•    Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće tih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAMENSKI PODRAČUN KOD UPRAVE ZA TREZOR
Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, broj  8/2014), Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor – Sektora za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, predviđa da se, zbog potrebe da se racionalizuje korišćenje resursa kod državnih organa i organa lokalnih vlasti, kao i  povećanja efikasnosti rada tih organa, izvrši sukcesivno ukidanje namenskih podračuna kod Uprave za trezor. Navedeno se odnosi na sve subjekte koji nisu direktni ili indirektni budžetski korisnici, tačnije na udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnike, crkve i verske zajednice, političke stranke (ove izmene se ne odnose na privredna društava).

Svi pomenuti subjekti su u obavezi da po realizaciji ranije doznačenih sredstva na podračun kod Uprave za trezor, izvrše ukidanje podračuna i brisanje iz Evidencije kod Uprave za trezor.
U skladu sa navedenim, sredstva po Konkursu će biti isplaćivana isključivo na račune subjekata kod poslovnih banaka.

V. NAČIN APLICIRANJA
•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 23. marta 2015. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za opremanje srednjih škola u AP Vojvodini za 2014. godinu

classroomPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za opremanje srednjih škola u AP Vojvodini za 2014. godinu

Konkurs za opremanje škola za srednje obrazovanje i vaspitanje u AP Vojvodini za 2014. godinu.

Rok za prijavu konkursa je 7. novembar 2014. godine.

Detaljnije