Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

Konkursi

regresiranje prevoya ucenikaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.

godinu („Službeni list APV“, br. 53/14 i 54/14-ispr.) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u iznosu od 176.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola broj:128-451-48/2015-04 od  05.02. 2015 . godine su:
1)    broj učenika srednjih škola u školskoj 2014/2015. godini sa područja opštine  i grada koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
2)    stepen razvijenosti opština i gradova u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 104/14).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 11. februara 2015. godine na web adresi  Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom “Za konkurs – regresiranje prevoza učenika“, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je  5. mart 2015. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262

Detalji