Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru svojih nadležnosti, zaključaka Pokrajinske vlade o međunarodnoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i Finansijskog plana Sekretarijata za 2014. godinu, sufinansiraće realizaciju projekta koji doprinosi pružanju podrške međunarodnim aktivnostima jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Cilj konkursa:  Izrada pregleda, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Projekat organizacije civilnog društva treba da doprinese:

transparentnosti korišćenja sredstava evropskih fondova na teritoriji AP Vojvodine;
upoznavanju javnosti o postignutim rezultatima projekata lokalnih samouprava finansiranim iz fondova Evropske unije i
poboljšanju uslova za realizaciju projekata koji će se finansirati iz sredstava fondova EU.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs iznose 3.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans) u okviru Programa međuregionalne saradnje i učešća u procesu evropskih integracija, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2) Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4) Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5) Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6) Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.

7) Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013.

8) Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9) Rok za predaju predloga projekta je 12. decembar 2014. godine.

10) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

11) Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

12) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

13) Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

14) Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 487 45 42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite dokumentaciju konkursa