Bespovratna sredstva udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Konkursi

Turizam_4_ekapija_031209POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 5.000.000,00 dinara, za realizaciju projekata iz oblasti turizma.

CILJEVI KONKURSA:
1. Podrška aktivnostima u vezi sa organizovanjem i učešćem na nastupajućim turističko-privrednim manifestacijama od značaja za AP Vojvodinu, koje će se održati najkasnije do 30. juna 2015. godine;
2. Unapređenje poslovanja kroz nabavku dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora;
3. Podrška aktivnostima za sprovođenje stručnih usavršavanja zaposlenih u turizmu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa,
2. Podnosilac prijave može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:
1. Popunjen konkursni obrazac;
2. Fotokopija Rešenja o registraciji podnosioca;
3. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora).

DONOŠENJE ODLUKE:
Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.
Nakon donete odluke, podnosilac će sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova potpisati ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. novembra 2014. godine do 12.00 časova.

Prijave na Konkurs čine sastavni deo Konkursa i mogu preuzeti sa web adrese www.spriv.vojvodina.gov.rs. Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: «Ne otvarati -TURIZAM–DOTACIJE», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456-790, 487-4580, 487-4669.

Detaljnije