Bespovratna sredstva gradovima i opštinama za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala

Konkursi

stara razgednicaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice“

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata gradova i opština u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice“

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje aktivnosti i programa na uređenju seoskih sredina sa ciljem podizanja njihovog turističkog potencijala,
– podrška lokalnim aktivnostima koje za cilj imaju odabir i uređenje karakterističnog seoskog detalja ili predela (seoski trg, znamenita građevina, tipična seoska ulica, prilaz selu, obala, etno kuća i sl) koji podižu turističku ponudu sela,
– podrška aktivnostima kojima se promoviše selo kao turistička destinacija,
– podsticanje saradnje lokalnih organa vlasti, mesnih zajednica i udruženja građana i seoskih udruženja žena na podizanju potencijala lokalne zajednice za pružanje usluga u oblasti ruralnog turizma.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi, opštine i seoske mesne zajednice uz podršku svoje lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (slovima:dvestohiljad dinara).
Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave koje će obezbediti i sopstveno učešće u realizaciji projekta.

3. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– opis projekta uz foto dokumentaciju izabranog seoskog motiva u trenutnom stanju,
– idejno rešenje za celokupan lokalni projekat „Selo sa razglednice“
– opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti
– budžet projekta
– odluka organa lokalne samouprave o sufinansiranju projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs – selo sa razglednice“.

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Lokalne samouprave koje nisu ispunile ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609

Detalji konkursa